20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Mevr. Demir stelde haar engagementen voor de twee komende jaren voor aan het Federaal Parlement.

 

Met betrekking tot armoedebestrijding stelt de Staatssecretaris drie uitdagingen :


o Op het niveau van de verzorgingsstaat : investeren in het sociaal netwerk zodat mensen in armoede kunnen opgevangen worden en terug
geïntegreerd in de maatschappij ;
o Op het niveau van de verschillende actoren : automatisering van rechten
en kansen voor mensen in armoede ;
o Op het niveau van mensen in armoede : dat ze de kansen kunnen grijpen
die hen aangeboden worden. Fundamentele voorwaarde hiervoor is dat mensen goed geïnformeerd worden.
De Staatssecretaris herhaalt in de beleidsverklaring de zes strategische doelstellingen van het federaal actieplan, en onderstreept hierbij dat twee doelstellingen prioriteit hebben :

o Activering naar werk : werk is de beste remedie tegen armoede ;
o Verhoging van de sociale minima : realiseerbaar op voorwaarde dat het bovenstaand punt gemaximaliseerd wordt.

 

Zij heeft de ambitie om advocaat van de armen te worden binnen de federale regering en haar transversale functie aan te wenden om haar collega's, bevoegd in precieze materie, aan te sporen positief gevolg te geven aan het Federaal Plan Armoedebestrijding.


Zuhal Demir wil concrete acties organiseren in het kader van het Federaal Actieplan en viseert hierbij specifiek:


o De moeilijkheden die alleenstaande ouders ondervinden en de reeds genomen initiatieven betreffende deze problematiek (Platform « Kinderen eerst », de verklaring van burgemeesters, ...);
o Schuldenlast en de bemiddelingsrol dat deurwaarders en incassobureaus kunnen opnemen;
o Gedragsoriëntering bij mensen in armoede ;
o Een meer ondersteunde samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten, bevoegd voor de organisatie van winteropvang;

o De mogelijkheid om het Nationaal Plan Kinderarmoede te integreren in het Federaal Actieplan.


BAPN zal met aandacht de acties volgen die de Staatssecretaris zal ondernemen. Meerdere punten trekken reeds onze aandacht :


o Het verkiezen van de term « gezinsarmoede » boven die van « kinderarmoede » : dit is reeds lang onze vraag ; dit beantwoordt meer aan de realiteit.
o We stellen ons vragen bij de notie « gedragsoriëntering »:
- De nagestreefde doelstellingen mogen niet méér controle inhouden ;
- Een betere ondersteuning van mensen kan een goed idee zijn wanneer hierin
de vrijheid van de mensen gerespecteerd wordt ;
- We zouden niet willen dat de analyse van de armoedesituatie zich beperkt tot
een gedragsanalyse, ten nadele van de structurele oorzaken van armoede.
o Verzekeren de deurwaarders en het incassobureaus een gezonde bemiddeling tussen de schuldeisers en mensen met een schuldenlast ? Deze tussenpersonen werken voor de schuldeisers en verzwaren dikwijls de factuur met hun werkingskosten.
o De verhoging van sociale minima blijft een prioriteit. We kunnen dit standpunt
alleen maar toejuichen. Echter, applaudisseren voor prioriteiten die dikwijls in
de tijd worden opgeschoven, doet uiteindelijk pijn aan de handen.
o Wij feliciteren Mevrouw Demir voor haar uitgesproken wil om « de rol van advocaat voor de armen » op te nemen. Dit veronderstelt een luisterbereidheid en een regelmatig overleg met mensen in armoede zelf ; een constant pleidooi en een pleidooi tot het uiterste in hun belang. Dit mag echter niet uitmonden in een confiscatie : men moet er ook voor zorgen dat mensen in armen zelf collectief het woord kunnen nemen en het laatste woord kunnen hebben...


Algemeen gesteld vragen wij dat mensen in armoede op een systematische en structurele manier gehoord zouden worden en dat hun mening serieus in rekening zou gebracht worden voor de uitwerking, de toepassing en de evaluatie van het beleid dat gevoerd wordt. Expertise mag niet beperkt worden tot cijfers en tabellen : de ervaringen van mensen in armoede moeten volwaardig erkend worden en meer au serieus genomen.


De beleidsverklaring leest u op

 

JAARLIJKSe CONVENTIE VOOR INCLUSIeVE GROEI: WANNEER DE SPRONG NAAR EEN SOCIALE INCLUSIE ?


Op 24 april 2017 werd de tweede conventie voor inclusieve groei georganiseerd. Uit de vier hoeken van Europa kwamen nationale en Europese beleidsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het middenveld, ervaringsdeskundigen,... samen.


Centraal stond de sociale inclusie van jongeren en de moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben om dit te bereiken.


De voormiddag startte met een toespraak van Marianne Thyssen, Europees commissaris van werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmarkt.
In haar discours onderlijnde zij het belang van werk, de problematiek van werkgelegenheid / werkloosheid - zeker bij jongeren - en dit ondanks de Europese groei. Zij kondigde tevens de komst van de sociale pijler aan 26 april 2017.


Evarist Bartolo, Maltees minister van werkgelegenheid en onderwijs, nam vervolgens het woord. Twee elementen onthouden we uit zijn toespraak :
- Enerzijds sprak hij zijn bezorgdheid uit over de effecten van de automatisering van productieprocessen op de werkgelegenheid in de toekomst. Hij wees erop dat deze evolutie grotere gevolgen zou kunnen hebben op de arbeidsmarkt dan de globalisering.
- Anderzijds pleitte hij ervoor opdat inclusieve groei zich niet enkel zou beperken tot een economische woordenschat (productiemiddelen, business) en onderstreepte hij het menselijk belang in een creatief proces van rijkdom. Hij verdedigde een meer holistische, humanistische benadering.


Tijdens de plenaire discussie werd een interessant element aangegeven door Justin Gest, professor aan de universiteit George Manson. Hij vestigde onze aandacht op het feit dat de menselijkheidsgraad van een maatschappij zich meet aan de middelen die ze beschikbaar stelt voor hulpverlening aan de meest kwetsbaren. BAPN kan dit alleen maar ondersteunen.

 

Na de eerste plenaire sessie verdeelden de deelnemers zich in groepen waarin verschillende aspecten behandeld werden die sociale inclusie van jongeren bemoeilijken. De conclusies uit deze groepen werden voorgesteld tijdens de tweede plenaire sessie in de namiddag.


Eind namiddag werd een tweede plenaire discussie gehouden. De vertegenwoordiger van de commissie citeerde de voorzitter van de Europese commissie die erkende dat fouten in Europa werden gemaakt tijdens de economische crisis, fouten, waarvan de sociale impact niet werd gemeten.


Al bij al was dit een interessante dag op gebied vanb netwerking en uitwisseling van ideeën. Maar een inclusief en sociaal Europa dient nu evenwel van een 'intentiefase' over te gaan naar een 'ontwikkelingsfase'.

 

HET WITBOEK : DE 5 SCENARIO'S EN EEN BLANCO PAGINA VOOR EEN PERFORMANT PLAN VOOR EEN INCLUSIEF, SOCIAAL EN EERLIJK EUROPA – OF WAAROM NIET EEN ZESDE SCENARIO ?

 

Op 1 maart 2017 verscheen het Witboek, geschreven door de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Junker.
Doel van het Witboek is het debat te openen over de toekomst van de Europese Unie. M. Junker wettigt deze stap vanuit de vaststelling dat de EU ons reeds sedert 60 jaar stabiliteit en welvaart verzekert, maar nu geconfronteerd wordt met verschillende uitdagingen die een impact kunnen hebben op de Europese harmonie.
M. Junker ziet 5 scenario's , zeer bondig samengevat:
1. voortdoen zoals voorzien ;
2. de EU afslanken tot een interne markt ;
3. een Europa met twee versnellingen ;

4. minder doen, maar efficiënter ;
5. meer samen doen (taxen, fiscaliteit, sociale)

 

BAPN stelt vast dat Europa de laatste jaren de noden en verwachtingen van haar burgers niet beantwoordde. Sinds de crisis van 2008 heeft ze haar legitimiteit gezocht in het monetaire en economische domein. Deze keuze veroorzaakte een (geringe) groei die niet inclusief was. We kunnen maar hopen dat de wil, uitgedrukt tijdens de verkiezingen in Nederland en Frankrijk – en weldra in Duitsland –, die van een laatste kans voor Europa, begrepen zal worden door de beleidsverantwoordelijken.


De eerste initiatieven steken hun kop op onder het concept van een Pijler van Sociale Rechten. We zullen snel zien of dit welwillend concept bevredigend zal zijn.


En als de tweede 'nieuwe wind' van Europa – of het zesde scenario ? - nu eens het bestaan van een monetaire en economische unie zou wettigen NIET op grond van het economisch profijt voor haarzelf, MAAR enkel en alleen op grond van de fundamentele sociale waarde van mensenrechten, die onze verschillen overstijgt ?EUROPESE PIJLER VOOR SOCIALE RECHTEN


Op 26 april was er een openbare communicatie van de Europese Commissie over de Europese Pijler van Sociale Rechten.


Met het lanceren van de sociale pijler drukt ze de wil uit om een rechtvaardige arbeidsmarkt op Europees niveau uit te bouwen.


Deze bedoeling zag zich bevestigd in de Verklaring van Rome van 25 maart 2017 en moet zich verder concretiseren tijdens de Top van 17 november 2017 in Göteborg over groei en rechtvaardige werkgelegenheid.
Wat is de beoogde doelstelling van het lanceren van deze Sociale Pijler ?
- Principes en rechten definiëren ter ondersteuning van een goede werking van de arbeidsmarkt, alsook systemen van sociale bescherming;

- Een kompas zijn voor een convergentie van werkomstandigheden (en gezinsomstandigheden) op Europees niveau.

 

De Pijler bestaat uit een twintigtal principes die op hun beurt in 3 categorieën kunnen gegroepeerd worden :
- Toegang en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt ;
- Werkomstandigheden ;
- Sociale bescherming en sociale inclusie.


EAPN, het Europees Netwerk Armoedebestrijding, heeft onmiddellijk gereageerd met een persbericht op 27 april 2017.
EAPN juicht de communicatie over de Sociale Pijler toe, alsook bepaalde positieve aspecten ervan. Maar ze stelt evenzo enkele reserves.
In haar persbericht brengt EAPN de 4 belangrijke en hoogdringende stappen in herinnering die bijdragen aan de ontwikkeling van een Sociale Pijler die zijn naam waardig is :
- Een transformatieve EU-strategie die investeert in sociale rechten en armoede en ongelijkheden terugdringt ;
- Concrete maatregelen om sociale normen te verzekeren, te beginnen met een richtlijn voor sociale minima en het instellen van een « gouden regel » die uitgaven voor sociale bescherming toestaat ;
- Het gebruik van Europese fondsen voor de uitvoering van sociale rechten, die eveneens een programma voorziet tegen armoede en ongelijkheid, onderbouwd met een nieuwe strategie;
- Democratie en participatie verdedigen op alle machtsniveaus. BAPN sluit zich hier volledig bij aan.


Voor meer informatie,
Over de Pijler van Sociale Rechten: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0250&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal- content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0251&from=EN
Over de analyse van EAPN (in het Engels)
http://www.eapn.eu/eapn-welcomes-the-good-intentions-behind-the-european-pillar- of-social-rights-but-is-it-enough-to-save-social-europe/

 

JAARLIJKSE CONFERENTIE EAPN : EUROPA NA 2020

 

Op 15 juni vindt de jaarlijkse conferentie van EAPN plaats (van 14h00 tot 17h30, in de ITUC- gebouwen, Koning Albert II-laan, 1210 Bruxelles).
Tijdens deze conferentie wil EAPN zich toespitsen op volgende 3 vraagstellingen :
- Welke geïntegreerde strategie voor armoedebestrijding dient voorgesteld te worden door de EU ?
- Hoe moet deze strategie geïntegreerd worden in een strategie na 2020 ?
- Hoe moet men hiervoor mobiliseren in het kader van de toekomst van Europa ?


Ook mensen in armoede worden opgeroepen om het woord te nemen op de conferentie. Voor BAPN zal Paul Rosiers onze werkgroep BAPN EU2020 vertegenwoordigen.

 

Inschrijving noodzakelijk, alle praktische informatie vindt u op volgende link:
http://www.eapn.eu/eapns-annual-conference-2017-learning-from-the-past-to- beyond-2020/

 

BAPN INFORMEEERT


Vrijwilligerswerk vergemakkelijken voor kwetsbare personen


Het Franstalig platform voor vrijwilligerswerk lanceert een petitie voor de afschaffing van voorafgaande verklaringen voor werklozen en mensen op vervroegd pensioen die vrijwilligerswerk willen doen.


De regering voorziet de wet op vrijwilligerswerk binnenkort te herzien, het platform wenst nu al de alarmbel doen rinkelen.

 

de petitie ondertekenen

(gezien het gaat om een initiatief van onze Franstalige medeburgers is de petitie enkel in het Frans beschikbaar)


Zie ook de website : www.levolontariat.be


Tegen de speculatie op staatsschulden, de Belgische wet beschermen !


Het Comité pour l'annulation des dettes illégitimes (CADTM) roept op om te reageren tegen privé-hedgefondsen die zich verrijken op de staatsschulden (« Aasgierfondsen »). De Belgische wet, goedgekeurd in 2015 wordt bedreigd door één van deze fondsen voor het Grondwettelijk Hof... want ze werkt ! En om andere Staten die het voorbeeld zouden willen volgen te intimideren.


Meer info en de petitie ondertekenen (FR)


(gezien het gaat om een initiatief van onze Franstalige medeburgers is de petitie enkel in het Frans beschikbaar)