2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het samenwerkingsverband "Belfius is van ons" verzet zich tegen de privatisering van deze bank. Het platform wil proberen in zoveel mogelijk gemeenteraden een motie te laten stemmen die de federale regering oproept deze weg niet op te gaan. Het heeft een ontwerp van motie in die zin opgesteld en roept locale actievoerders hiermee aan de slag te gaan. Hieronder een voorbeeld tekst.

 

Motie van de gemeenteraad van ... over de privatisering van Belfius Bank.

 

In 2011 kocht de Belgische Staat het Belgische deel binnen de Dexia groep voor 4 miljard euro. Enkele maanden later kreeg de bank een nieuwe naam: Belfius. De Dexia groep vond in 1996 haar oorsprong in een fusie van het Gemeentekrediet van België en het Franse Crédit Locale, beide banken gespecialiseerd in de financiering van lokale besturen. De overname van Bacob-Artesia in 2001 versterkte de aanwezigheid van Dexia in de social-profit sector. Belfius erft bijgevolg een lange traditie van financiering aan lokale besturen en openbaar beleid. De naam Belfius vertaalt letterlijk deze realiteit : Belfius = BELgium FInance US.

 

Ook vandaag investeert Belfius nog een derde van zijn investeringsportefeuille (die zowat 90 miljard euro bedraagt) in de publieke sector, hoofzakelijk in lokale besturen. Het lot van Belfius Bank is daarom van groot belang voor de steden en gemeenten.

 

Vanaf zijn aantreden liet minister van financiën Johan Van Overtveld verstaan dat hij Belfius wilde privatiseren. De beslissing van de regering tot een gedeeltelijke beursgang viel in juli 2017, zonder voorafgaand maatschappelijk debat. Het initiatief is voornamelijk gestoeld op het dogma dat het niet de taak van de Staat is om een bank te besturen.

 

Deze motie kadert in een initiatief van het platform 'Belfius is van ons', gedragen door meer dan 40 organisaties, NGO's en de vakbonden ACV en ABVV. Het platform werd opgericht om het openbaar debat over de toekomst van Belfius op te starten, en het verzet tegen de privatisering van Belfius te organiseren en het belang van een publieke bank voor de Belgische bevolking aan te tonen.

 

Rekening houdend met het feit dat:

 

• Belfius opgekocht werd door de Belgische Staat voor een bedrag van 4 miljard euro. (Dit bedrag houdt geen rekening met de twee opeenvolgende herkapitalisaties van Dexia in 2008 (2 miljard euro) en in 2012 (2,9 miljard euro), en de 35 miljard euro garanties toegekend door de Belgische Staat.)
• Belfius de Staat 215 miljoen euro aan dividenden opleverde in 2016. Voor 2017 begrootte de overheid alvast een bedrag van 309 miljoen euro.
• Belfius één van de vier belangrijkste banken in België is.
• de Belgische banksector gedomineerd wordt door buitenlandse banken, die de dividenden gegenereerd door activiteiten in België, versassen naar hun moederhuis, in plaats van deze te investeren in de lokale economie en te ijveren voor het behoud van lokale tewerkstelling (zie bv. BNP Paribas en ING).
• Belfius de enige publieke bank is in België.
• een publieke bank een stabiliserende rol kan spelen in tijden van crisis zoals aangetoond werd in onder andere Duitsland tijdens de crisis van 2008.
• veel van de ons omringende landen een publieke banksector hebben zonder dat dit vragen oproept. Onder andere in Duitsland, Luxemburg en Zwitserland.
• een basisdienst, toegankelijk voor alle gebruikers, zou deel kunnen uitmaken van de opdracht van een publieke bank. Maar de bank sluit systematisch agentschappen waardoor het risico op economische verlatenheid toeneemt in sommige regio's van het land. Sommige gemeenten verzetten zich om die reden tegen de sluiting van het plaatselijke agentschap. (bv. de gemeente Hastière).
• de buitenlandse zakenbanken aangesteld om de beursgang van Belfius te begeleiden veeleer een internationaal institutioneel aandeelhouderschap, op zoek naar een rendabele belegging, zullen aanbrengen.
• Belfius over een kredietportefeuille van 90 miljard euro beschikt en hiermee een reële invloed heeft op onze economie. Belfius heeft het potentieel om een belangrijke rol te spelen in de financiering van hernieuwbare energie, scholen, ziekenhuizen, lokale economie.
• Belfius zichzelf omschrijft als "de meest lokaal verankerde bank-verzekeraar, volledig gericht op de Belgische samenleving."
• Belfius de voornaamste financier is van de publieke sector in België.
• de beslissing van de regering tot gedeeltelijke privatisering er kwam zonder maatschappelijk debat over de rol en de toekomst van de bank.
• de mogelijke privatisering volledig los gezien moet worden van het ARCO dossier.

 

De gemeenteraad van ... verzoekt de Federale regering om:
• de beslissing tot de gedeeltelijke privatisering van Belfius te herzien en Belfius in publieke handen te houden;
• een maatschappelijk debat te openen over het mandaat van Belfius als publieke bank en het beheer ervan.