Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

De regering beslechte de aanslepende discussies over het 'historische zomerakkoord'. Ook de afronding cash for cars ('mobiliteitsvergoeding') werd meegezogen. Het Nationaal bestuur van het ACV besprak dit vandaag en stelde vast dat de recente beslissingen niet van die aard zijn om de oorspronkelijk kritiek van het ACV op het zomerakkoord uit te wissen.

 

De regering ontwricht verder de staatskas.
Met de hervorming van de vennootschapsbelasting slaat de regering een bijkomend groot gat in de staatskas. Dat is af te leiden uit alle adviezen, óók dat van de Nationale Bank. En dit bovenop de krater van de tax shift, nog steeds 4,8 miljard euro volgens de laatste berekeningen van diezelfde Nationale Bank. Hiermee blijft de regering potdoof voor de kritiek van vele instellingen. Volgens hen zal het zwaar verlaagde KMO-tarief de doorgroei van ondernemingen fnuiken en de belastingvlucht naar vennootschappen aanmoedigen.

 

De kaduke financiële toestand van de overheid wordt niet rechtgezet met enige rechtvaardige fiscaliteit. De bijsturing van de effectentaks blijft beperkt tot een éénmalige kost voor wie tot nu toe talmde om aandelen van zijn effectenrekening te halen, om zo onder de 500.000 euro te blijven. De effectentaks zal dan één keer worden toegepast, met nadien vrijstelling voor onbepaalde duur zolang de effectenrekening beneden de 500.000 euro blijft. In ruil voor die éénmalige inspanning krijgen alle aandeelhouders zowaar een verhoogd vrijgesteld bedrag op dividenden tot 800 euro (eerst was 627 euro voorzien). Nog een bijkomend gat in de begroting.

 

De regering takelt arbeidsbescherming en sociale zekerheid verder af.
De uitbouw van bijjobs en klusjeseconomie gaat gewoon door. Ook voor de vele signalen van sociale partners, het brede middenveld en de Raad van State, blijft de regering potdoof en stekeblind. Voor de schone schijn komen er slechts twee wijzigingen: het plafond van 1000 euro/maand wordt weer op 500 euro gebracht en voor het verenigingswerk worden werkzoekenden niet meer weerhouden als doelgroep.

 

Maar zowel de dreigend uitholling van de sociale zekerheid, als de verdringing van reguliere werkgelegenheid worden genegeerd. Zo wordt de activiteitenlijst voor verenigingswerk zowaar nog verbreed tot alle activiteiten in het sociaal-culturele volwassenenwerk en tot alle culturele en artistieke organisaties. Slechts voor twee activiteiten, in de sfeer van zorg, wordt getracht de kwaliteit van diensten iets beter te bewaken. De ultieme oproep om de rechten van huispersoneel niet te ondergraven wordt genegeerd. Overigens mogen digitale platformen gewoon hun zin blijven doen, zonder beperking qua activiteiten, qua doelgroep en qua kwaliteitscriteria. En voortaan dus zelfs zonder enige personenbelasting en sociale bijdrage.

 

De regering toont totaal misprijzen voor sociaal overleg met eenzijdig ingrijpen in interprofessionele en sectorale cao's.
De sociale partners mochten over de meeste maatregelen uit het zomerakkoord zelfs geen advies geven: de 46-urige werkweek in horeca, de herinvoering van jeugdlonen, de versoepeling van uitzendarbeid, de nacht- en zondagwerk in e-commerce, de uitbreiding van flexijobs, de vrijstelling van belastingen en bijdragen voor wie via digitale platformen werkt,... En als toch advies werd gegeven, wordt dat nagenoeg straal genegeerd. Zelfs unanieme adviezen van de Nationale Arbeidsraad in uitvoering van het interprofessioneel akkoord (mobiliteitsbudget, 500 euro bijverdienen, innovatieve arbeidsorganisatie) worden niet of nauwelijks beantwoord.

 

80 miljoen euro voor sociale bijstand wordt niet ingevuld.
Dat de regering haar eigen doelstelling om de uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens niet zou halen, was al even duidelijk. Het zomerakkoord voorzag amper 80 miljoen euro voor de verhoging van de minima in de sociale bijstand (leefloon, IGO, IVT). Op 1 januari 2018 zou dat in werking treden, dachten we. Maar we moeten het eerste woord nog horen over de concrete invulling ervan. Zelfs een klein kerstcadeautje voor mensen in armoede was er kennelijk te veel aan.