Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Welke lijst 'zware beroepen'?
Regering Michel maakt personeel openbare diensten tevreden met een dode mus

De regering Michel heeft geen lijst met zware beroepen voor de openbare sector weerhouden. Voor de premier – en dus de regering – bestaat de lijst niet. Voor de ACOD kan er dan ook geen sprake zijn van een akkoord over de zware beroepen in de openbare sector. De lijst is immers onlosmakelijk verbonden met de andere elementen van het voorontwerp van wet rond de zware beroepen in de openbare sector.

De ACOD stelt dus vast dat de regering nog heel wat werk voor de boeg heeft. Ook in het wetsontwerp over de zware beroepen staan er immers nog heel wat onduidelijkheden waarover wij meer uitleg willen. De ACOD heeft onder andere grote bezwaren tegen:
- het genderaspect van de pensioenhervorming en de daaruit voortvloeiende discriminaties;
- de manier waarop de verzwaringscoëfficiënten die al bestonden in de loopbaan tot 30 december 2019 zullen verrekend worden in de volledige loopbaan met het oog op een vervroegd vertrek;
- het verdwijnen van het systeem van preferentiële tantièmes ten voordele van het nieuwe systeem met zware beroepen, dan beduidend minder gunstig is;
- het ontbreken van een lijst met zware beroepen en van de gelijkgestelde periodes in het voorontwerp van wet;
- het niet erkennen van het criterium 'mentaal of emotioneel zwaar beroep' als volwaardig criterium om te bepalen of iemand een zwaar beroep heeft.

Ondanks enkele positieve elementen in het voorontwerp van wet, dringt de ACOD er bij de regering Michel op aan echt werk te maken van een omvattende lijst met zware beroepen voor de openbare sector. Alleen zo kan ze de nodige compensaties bieden voor de verplichting om langer te werken en het afschaffen van de voordelige loopbaanbreuken die momenteel bestaan in de openbare sector.

Hoe dan ook blijft de ACOD zich verzetten de pensioenhervorming van de regering Michel en de manier waarop ze die aanpakt. Het blijft uiteindelijk niet meer dan een besparingsoperatie die het personeel van de openbare sector langer laat werken voor minder pensioen. Dat is voor de ACOD onaanvaardbaar.