Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

In haar 'Kerstakkoord' van 2015 besliste de regering Michel het Veiligheidskorps (VK) te integreren in nieuw op te richten Directie Algemene Beveiliging (DAB) van de federale politie. De oorspronkelijke startdatum van 1 januari 2018 werd niet gehaald omdat er zich nog tal van problemen voordoen.

 

Personeelstekort

De aanwerving van nieuwe personeelsleden (niveau D) verloopt bijzonder moeilijk, waardoor de dienst niet zal kunnen starten met de vooropgestelde 1.660 personeelsleden.

 

Lonen en bevorderingen

De voorbije 8 jaar waren er bij het Veiligheidskorps (VK) vrijwel geen bevorderingen in graad of evolutie in de weddenschaal. Bij de DAB gelden nieuwe graden en weddenschalen, waarbij de hoogste weddenschaal bij de DAB 3.300 euro lager ligt dan bij het VK. Onder vakbondsdruk kon een deel van het VK-personeel toch bevorderen in aanloop naar de integratie – kwestie van er op het vlak van loon zo goed mogelijk voor te staan – maar voor velen blijft dit onmogelijk. Het kabinet beweert dat er te weinig geld voor is – wat het personeel betwist, aangezien er toch onvoldoende aanwervingen gebeuren.

 

Overuren en verlof

Door personeelsgebrek is er een resterend saldo van 45.000 overuren. Hoewel beloofd door de FOD Justitie, zal het personeel van het VK deze toch niet kunnen opnemen voor de integratie – juist door dit personeelstekort. Daarom wil de FOD de overuren uitbetalen, maar het personeel wil ze liever meenemen.

 

De resterende verlofdagen moet het VK-personeel opnemen voor 31 maart van het volgende jaar – en niet 31 mei zoals het overig personeel van de FOD Justitie Indien al het personeel van het VK voor die datum zijn overblijvend verlof moet opnemen, zal er niet veel personeel bij DAB aan de slag zijn.

 

Werklocatie

De mensen van het VK werd toegezegd dat het personeel na de integratie dichter bij huis zou kunnen werken. De directie van DAB kan dat voorlopig niet garanderen. Bovendien is na de integratie een overstap van de federale politie (waaronder DAB valt) naar de federale overheid (waaronder het VK viel) voor dit personeel niet meer mogelijk.

 

Uniformen

Ondanks eind 2015 beslist werd om de dienst DAB op te richten en er al enige tijd maat genomen is bij een deel van de personeelsleden die overgaan kan de overheid het personeel van het VK niet tijdig voorzien van nieuwe uniformen.

De ACOD vreest dus dat de DAB op 1 januari 2019 zal starten als een Mexicaans leger met een kakafonie aan uniformen en een tekort aan personeel, dat zich bovendien door de FOD justitie beroofd en buiten gegooid voelt. Moeten deze mensen instaan voor de veiligheid in hoven en rechtbanken, nucleaire sites of luchthavens?