Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Petra De Sutter is lid van Groen en 2de kandidaat op de lijst van Groen voor het Europees Parlement. 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Ik ben al lang Groen sympathisant en lid, en achter de schermen actief, en werd in januari gevraagd de lijst van Groen te steunen. Het was eigenlijk maar een kwestie van tijd voor ik dit zou doen. Ik gaf mijn voorkeur aan de Europese lijst en na enkele erg goede gesprekken met Bart Staes gaf men mij de 2de plaats. Microscopische kans volgens sommigen, een strijdplaats voor mij. Zie ook www.petradesutter.be.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen

Deze moeten hervormd worden om te komen tot een meer democratisch Europa. De commissie moet een echte regering worden, en het parlement moet meer bevoegdheden krijgen. We pleiten voor rechtstreekse Europese verkiezingen, deels in een Europese kieskring, en Europa moet meer fiscale autonomie en meer bevoegdheden krijgen.

Budgettaire regels voor de lidstaten

Deze moeten er zijn, maar begrotingsoefeningen mogen niet ten koste gaan van de elementaire welvaart van de bevolkingen van de individuele lidstaten. Wij pleiten voor een meer sociaal Europa, een Europa dat niet enkel rekening houdt met financiële evenwichten. Wat zich nu in Griekenland afspeelt is schrijnend. Men kan begrotingen in evenwicht brengen door andere maatregelen uit te werken, zoals de financiële transactietaks enz... Een financiële herverdeling dringt zich op.

Transatlantisch vrijhandelsverdrag

Daar is Groen totaal tegen, gezien het reële risico, wat men ons ook moge beloven, dat harmonisatie met de VS op vlak van non-tariffaire barrières zal leiden tot een 'race to the bottom' op vlak van milieunormen, normen voor voedselveiligheid en landbouw, en werkvoorwaarden. Verder is het zo dat de “economische groei” die men ons belooft erg beperkt zal zijn en zeker niet in het voordeel van de KMO’s en gezinnen, maar van de multinationals… Ook de ISDS procedure is onaanvaardbaar, maar zelfs al zouden de publieke consultaties leiden tot het niet opnemen ervan in TTIP, en al zou men akkoord gaan dat een volledige harmonisatie niet haalbaar is, dan nog mag dit verdrag er niet komen. Het zou namelijk een kader vastleggen voor alle toekomstige VS-EU handelsdossiers en ook voor de ganse wereld, met alle rampzalige gevolgen voor de landen uit het Zuiden als gevolg. Zie ook http://petradesutter.be/verkiezingsdebat_vrijhandel_wat_staat_er_op_het_spel

Sociale dumping

Onaanvaardbaar. Wij pleiten voor een Europees basisinkomen en voor gelijk loon voor gelijk werk in gans Europa. Wij gaan niet akkoord met mini-jobs, noch met malafide werkgevers die sociale fraude toepassen. Via het niet toekennen van overheidscontracten aan dat soort werkgevers, kan druk worden uitgeoefend, zodat de werkomstandigheden en -verloning billijk en rechtvaardig zijn. We pleiten ook voor een Europese loonindex, met koppeling van de loonindexering aan de 2% inflatie-target van de Europese Centrale Bank.

Discriminatie van Roma in Oost-Europa

Uiteraard veroordelen wij deze discriminatie, net als alle andere onderdrukking van bevolkingsgroepen omwille van hun culturele of ethnische achtergrond. Ik steun volop het inclusiebeleid dat Europa voert tegenover de Roma.

Financiële instellingen

Deze moeten strenger gecontroleerd worden, zodat drama's ten gevolge van financieel wanbeleid zoals we recent hebben mogen meemaken, nooit meer zouden optreden. De Europese Centrale Bank moet meer bevoegdheden krijgen, er moet een Europees noodfonds worden opgericht, en het functioneren van de Europese bankenunie moet onder democratische controle staan.

Fiscaliteit

Wij pleiten voor een uitbouw van een Europees fiscaal systeem, en inkomstenverwerving (vliegtaks, financiële transactietaks…). Slechts op die manier kan Europa meer autonomie krijgen. Ook moet er werk gemaakt worden van een betere integratie van de fiscale systemen in de lidstaten. Op die manier kunnen heel wat ongelijkheden worden weggewerkt.

Syndicale rechten

Deze moeten in Europa gevrijwaard worden en in alle lidstaten geharmoniseerd worden. Er kan in vrijhandelsverdragen niet op werkvoorwaarden en sociale rechten toegegeven worden (cfr TTIP discussie). De stem van de vakbonden moet in Europa luider kunnen klinken, door bvb een versterking van het reeds bestaande Europees Economisch en Sociaal Comité.

Privatisering van openbare diensten

Ik denk dat er slimme systemen denkbaar zijn waarbij privé-initiatieven openbare diensten mee uitbaten en ondersteunen, maar met beperkte participatie. Volledige privatisering is uit den boze en leidt tot verschuiven van belangen naar winstoptimalisatie eerder dan kwaliteit van geleverde diensten, voorbeelden genoeg te bedenken (denk maar aan het Sodexo verhaal en de recente goedkeuring tot uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent)… Bij inbreng van privékapitaal in openbare diensten moet de overheid daarom minstens 50% in eigen handen houden. Ook kan de overheid eisen opleggen die verplichtingen met zich meebrengen voor privépartners, zoals sociale of diversiteitsclausules enz… Groen is heel erg tegen elk initiatief dat zou kunnen leiden tot privatisering van watervoorziening of militaire taken.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)

Groen heeft mbt dit thema uiteraard duidelijke voorstellen. Bij alle beslissingen moet een milieu- en klimaatimpactanalyse gebeuren en Europa moet dit in zijn externe relaties veel meer benadrukken. Het Groen Europees klimaat- en energiepakket 2030 omvat veel ambitieuzer doelstellingen dan wat nu op tafel ligt, namelijk 60% minder CO2 uitstoot dan in 1990, 45% hernieuwbare energie in het totale energiegebruik, en 40% energiebesparing. Groen wil de oprichting van een Europese Gemeenschap voor Hernieuwbare Energie, die er moet voor zorgen dat Europa minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen en uranium. Hoewel mobiliteit lidstaatmaterie is, en Groen hier uiteraard op Vlaams en federaal niveau ook talrijke en duidelijke voorstellen heeft (zie volledige programma op groen.be), is er ook op Europees vlak iets over mobiliteit te vertellen. Brandstoftaksen kunnen geharmoniseerd worden tussen Europese lidstaten, er moet één Europees luchtruim komen, vliegtaksen moeten verhoogd worden (nu kost het 40 euro om naar Zuid-Frankrijk te vliegen en 200 euro om die reis met de trein te doen, dit is krankzinnig), ook kan op Europees vlak werk gemaakt worden van milieufiscaliteit (bvb kilometervliegen). Alle Europese maatregelen die duurzame en ecologische mobiliteit kunnen begunstigen, moeten aangemoedigd worden. Zo kan Europa autofabrikanten verplichten batterijen te recycleren, meer geld vrijmaken voor fietsinfrastructuur, emissienormen voor motorfietsen verstrengen, maatregelen nemen die het gebruik van biobrandstoffen ontraden, enz… Ook met betrekking tot de gezondheid van de Europese burgers moeten er nieuwe milieunormen komen die rekening houden met de meest kwestbaren (kinderen, zwangere vrouwen en ouderen). De voorstellen van Groen mbt dit onderwerp zijn te uitgebreid om hier allemaal weer te geven, zie verder op groen.be.

Asiel en migratie

Mbt asiel en migratie hebben we op Europees niveau duidelijke voorstellen. Het heeft namelijk geen zin om een regionaal of federaal asiel- en migratiebeleid los te zien van het Europese. Het Europees migratiebeleid zoals voorzien in art. 79 van het verdrag mbt de werking van de EU moet worden uitgevoerd. Daarom moet de Dublin III verordening worden herzien (die nu stelt dat de lidstaat waar de asielzoeker binnenkomt verantwoordelijk is voor de afhandeling van de aanvraag, wat de druk op landen aan de buitengrenzen buitensporig doet toenemen). Er moet een onafhankelijk EU expertisecentrum inzake asielzaken komen, leidend tot meer harmonisatie tussen de lidstaten. Hiertoe kan ook het voorgestelde ‘early warning mechanism’ bijdragen. Frontex moet op een andere manier functionerenen eventueel opgedokt worden wegens talrijke schendingen van de mensenrechten. Op vlak van arbeidsmigratie pleit Groen voor een getrapt systeem: eerst eigen arbeidsreserves aanspreken (met mensen met migratie achtergrond), dan verbeteren van de intra-europese arbeidsmobiliteit, en tenslotte faciliteren van arbeidsmigratie uit landen buiten de EU. In dit kader moet EURES meer bevoegdheden krijgen, en moet er meer harmonisatie komen tussen de lidstaten. Een grote uitdaging waar Groen werk wil van maken zijn de klimaatontheemden waar het aantal in de komende jaren en decennia vermoedelijk alleen van zal stijgen…

Armoedebestrijding

Een belangrijk thema uiteraard, en dit hangt nauw samen met sociale en ecologische thema’s hoger besproken. Armoede hangt samen met sociale ongelijkheid, gebrek aan toegang tot basis gezondheidszorg en gebrek aan toegang tot duurzame energie, biologische voeding en gezonde leefomgeving. Het zijn de armsten die het meest blootgesteld zijn aan fijn stof en ongezonde voeding en die de laagste levensverwachting hebben. Alles begint dus bij armoedebestrijding. Op Europees niveau willen we daarom werk maken van een basisinkomen en een basispensioen voor alle burgers en een actief werkgelegenheidsbeleid voor de meest kansarme groepen. Europese richtlijnen kunnen aangepast worden om armoede bij ouderen te bestrijden, bvb door de pensioenen welvaartsvast te maken. Ook in de multilaterale handelsakkoorden moet maatregelen ter armoedebestrijding worden opgenomen, vooral in het belang van de landen in het Zuiden.

Ontwikkelingsbeleid

Op vlak van Europees ontwikkelingsbeleid willen we initiatieven ondersteunen die duurzame en inclusieve economische groei in de landen van het Zuiden bevorderen, voor zover die groei gekoppeld wordt aan een herverdeling van de welvaart, en zonder verdere grondstoffenuitputting van onze planeet. Ook willen we bijdragen tot het ontwikkelen van sociale zekerheid in die landen, en in ontwikkelingshulp vooral inzetten op landbouw, visserij en voedselsoevereiniteit. Deze hulp moet obligaat gepaard gaan met corruptiebestrijding, bevorderen van goed bestuur, en aandacht voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve rechten en kinderrechten. De commissaris voor ontwikkeling moet obligaat betrokken worden bij alle onderhandelingen mbt handel, defensie en buitenlandse betrekkingen. Groen is bijzonder skeptisch tov initiatieven waarbij naast giften en subsidies ook leningen worden gegeven aan landen in het Zuiden vanwege private banken (blending).

Europese defensie incl. kernwapens

Groen pleit voor een Europese vredesmacht om Europa geopolitiek te laten meepraten in mondiale buitenlandse aangelegenheden. Er moet een betere samenwerking binnen Europa op vlak van defensie komen, en harmonisatie, wat tot substantiële besparingen kan leiden ook. Groen pleit voor conflictpreventie, maar als actie toch noodzakelijk is moet deze sterk democratisch gecontroleerd verlopen en onder VN mandaat. Daarvoor moet ook het Europees Parlement meer slagkracht krijgen. Groen eist een kernwapenvrije wereld en wenst de totale ontmanteling van nucleaire wapens in Europa. Deze zijn totaal nutteloos, duur en gevaarlijk. Alle middelen om tot een kernwapenvrije wereld te komen moeten aangewend worden.

Situatie in het Midden-Oosten

Actuele brandhaarden zoals Syrië, de Arabische revolutielanden en het Midden-Oosten zijn een blijvende bron van bezorgdheid. Wapenleveringen in Syrië moeten stopgezet worden en humanitaire en vluchtelingenhulp zijn essentiële prioriteiten. Groen pleit in al die gebieden voor dialoog en versterking van het middenveld, om zo oplossingen van binnenuit te stimuleren. Samenwerking tussen Europa en de Arabische landen kan alleen als deze landen de mensenrechten respecteren en werk maken van een democratische samenleving. Groen pleit voor een tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict en veroordeelt scherp alle vormen van geweld. Schendingen van de mensenrechten en de Israëlische nederzettingenpolitiek worden hierbij moeten leiden tot sancties, onder de vorm van stopzetting van economische samenwerking of boycot van betrokken bedrijven en hun producten. Groen steunt de Palestijnse staat en wil de ontmanteling van de muur en een opschorting van het Associatieakkoord tussen de EU en Israël, zolang Israël dit niet naleeft.

Andere thema’s die voor u van belang zijn

Dierenwelzijn, diversiteit, discriminatie en minderhedenbeleid zijn voor mij ook allen bijzonder belangrijke thema’s. Op vlak van genderbeleid en discriminatie van seksuele minderheden is er in Europa nog bijzonder veel werk te verrichten. Hoewel veel bevoegdheden op dat vlak bij de lidstaten berusten, merken we toch dat op allerlei manieren een verrechtsing in Europa aan de gang is, die druk uitoefent op nationale wetgeving. Mooi voorbeeld is het one-of-us initiatief tegen embryo- en stamcelonderzoek vanuit conservatief religieuze hoek (http://petradesutter.be/one--us_het_europese_burgerinitiatief_tegen_embryo_en_stamcel_onderzoek). Dit is verontrustend en ik wil me met alle middelen inzetten om deze evolutie te stoppen.

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: uitzonderlijk niet

Eventueel commentaar: mogelijk op vlak van bioethische thema’s. Ik volg het standpunt van Groen niet betreffende het verbod op therapeutisch kloneren in het kader van stamceltechnologie. Binnen de Europese Groenen zijn de standpunten hier verdeeld.