Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Tim was als scholier actief bij School Zonder Racisme: steunacties voor mensen zonder papieren, protest tegen de oorlog in Irak, strijd tegen racisme en vooroordelen... Door de betrokkenheid van de PVDA op al die thema's ontdekte hij een partij die net als hem wou vechten tegen onrechtvaardigheden: niet alleen tegen racisme, maar ook voor een gezond milieu, een toegankelijke gezondheidszorg, en een sociale en duurzame economie. Hij is lid van de PVDA sinds 6 jaar en trekt de PVDA+ lijst voor het Europees Parlement.

Wat moet er volgens hem gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen

Een radicale democratisering is dringend nodig. Meer macht voor het Parlement is een goeie maatregel, maar is geen oplossing voor het gebrek aan democratie.
Wie beslissingen maakt in Europa, moet weten wat de sociale gevolgen zijn voor alle Europeanen, en niet alleen voor hen die een lobbyist in Brussel kunnen betalen.

Budgettaire regels voor de lidstaten

Blind besparen op het moment van een economische crisis is op alle vlakken een slecht idee. De Europese Commissie en het IMF brachten onze economie en welvaart op de rand van de afgrond. Vooral de landen die het meest getroffen zijn, hebben meer nodig dan een verontschuldiging. Er moet een audit komen op de openbare schulden, en begrotingsregels moeten versoepeld worden om de ruimte te bieden aan een socio-economisch herstelplan.

Transatlantisch vrijhandelsverdrag

De huidige onderhandelingen zijn duidelijk op maat gelezen van de Europese en Amerikaanse multinationals. Zij willen sociale verworvenheden verder afbreken, en publieke sectoren verder openbreken. Deze onderhandelingen zijn een bedreiging voor een sociaal Europa en moeten gestopt worden.

Sociale dumping

Het Europees Parlement stemde net nog een aanpassing van de detacheringsrichtlijn voor arbeidsmigratie in Europa. PVDA gaat akkoord met de eisen van de Europese vakbondsbetoging op 4 april: deze aanpassing was veel te zwak en zal niets oplossen van de huidige problemen. Jammer genoeg stemde enkel de linkse fractie Verenigd Europees Links tegen, een gemiste kans voor alle werknemers in Europa: economische belangen blijven voorrang krijgen op sociale bescherming.

Discriminatie van Roma in Oost-Europa

Discriminatie in Oost-Europa? En wat dan met de discriminatie in West-Europa? In Gent, Frankrijk, Italië? De sociale positie van Roma in Europa anno 2014 is een absolute schande. Crisis of geen crisis, een humaan beleid zou stante pede moeten zorgen voor een oplossing. Met straffen en regelgeving los je zoiets niet op, er moeten meer middelen komen: voor sociale huisvesting, begeleiding onderwijs, samenlevingsprojecten...

Financiële instellingen

Van de grootspraak door Sarkozy en anderen blijft vandaag nog weinig over. De Bankenunie is een stap in de goeie richting, maar lost fundamenteel niets op: een volgende financiële crisis door ongeremde speculatie blijft mogelijk. Of is 'hoogst waarschijnlijk' een betere woordkeuze? Banken werden ook op geen enkele manier geresponsabiliseerd voor hun aandeel in de voorbije crisis, integendeel ze kwamen er sterker uit. Een bankentaks zou de rechtvaardigheid zelve zijn.

Fiscaliteit

Met de huidige neoliberale koers die de EU vaart, is het altijd gevaarlijk om te spreken over fiscale bevoegdheden voor Europa. Wat niet wegneemt dat een Europese miljonairstaks, een Europese bankentaks, een Europese financiële transactietaks absoluut een vooruitgang zou zijn. Als het erna maar gebruikt wordt voor de vele sociale noden in Europa. In dat geval, zegt PVDA volmondig ja!

Syndicale rechten

De syndicale rechten staan onder druk. Dag mag ook niet verbazen. Vertrekpunt voor EU en het Verdrag van Lissabon blijft 'de vier vrijheden' en de competitiviteit in de wereldeconomie. Als syndicale rechten of andere mensenrechten in de weg staan, dan kiest Europa jammer genoeg nogal vaak dezelfde kant. Kijk maar naar REFIT en het afschaffen van een heleboel rechten wegens 'een belemmering voor nieuwe investeringen.' PVDA wil REFIT tegenhouden, ook Europees moet een sectoraal akkoord tussen sociale partners mogelijk blijven!

Privatisering van openbare diensten

Europa vervangt overal openbare dienstverlening door winstobjectieven. Hoewel in sectoren als energie en post al jaren de negatieve gevolgen van deze liberalisering gekend zijn, gaat men steeds verder: de laatste jaren kwamen o.a. watervoorziening en de spoorwegen opnieuw in het vizier. Tot zelfs de gezondheidszorg: voor het eerst in de Belgische geschiedenis zal een ziekenhuis uitgebuit worden door een privé-bedrijf. Wij pleiten voor de afschaffing van de Europese verdragen zoals Lissabon die de commercialisering en privatisering van de openbare bedrijven opleggen. De sociale en culturele sector moeten gevrijwaard worden van vermarkting en commercialisering.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)

Het laatste klimaatplan van Barroso is een regelrechte schande. Het VN-panel stelt dat we wereldwijd tegen 2030 55% emissies moeten reduceren, maar wat stelt Europa als doel? 40 %. En waar voor begroting de striktste opvolging geldt, is het voor emissiereductie blijkbaar niet nodig om bindende doelstellingen per land te opleggen. Is het een klucht of een tragedie? We hebben dringend nood aan ambitieuze bindende emissienormen, en de handel in emissierechten moet verdwijnen. Alleen zo kunnen we vooruit. Ik denk daarnaast dat energie en openbaar vervoer een heel belangrijke rol spelen. Door het creëren van een openbaar energiebedrijf en het uitbreiden van een transportnetwerk kan Europa daar echt het verschil maken!

Asiel en migratie

Iedereen die sinds een lange periode hier vertoeft en werkt, heeft het recht op regularisatie. De aankomst van nieuwe migranten vraagt een humaan antwoord. Geografisch zijn Griekenland en Italië toegangspoorten tot de Europese Unie. De omstandigheden voor de opvang zijn er verschrikkelijk slecht. Het moet afgelopen zijn met de hypocrisie die het hele gewicht van de Europese immigratie op de rug van deze landen schuift. Geen enkel land heeft de capaciteit om alleen heel de miserie van de wereld te torsen, maar dat wordt anders voor de Europese Unie in haar geheel.

Armoedebestrijding

De EU zou 20 miljoen mensen uit de armoede halen, zei Lissabon. De crisis heeft opnieuw getoond dat armoedebestrijding niet rijmt met deze Europese Unie. Toen verschillende landen in de problemen kwamen door de bankencrisis en door speculatie, heeft men niet geaarzeld om miljoenen mensen in de armoede te jagen om de banken te redden. Voor een duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding zullen met andere woorden andere keuzes gemaakt moeten worden. Zo pleit PVDA in België bijvoorbeeld voor het optrekken van alle uitkeringen tot boven de armoedegrens, een maatregel die perfect te bekostigen is met bv. het afschaffen van de notionele interestaftrek.

Ontwikkelingsbeleid

Voor ontwikkelingssamenwerking geldt net hetzelfde als voor armoedebestrijding. Zolang de Commissie met de helft van de derde wereld vrijhandelsakkoorden afsluit  in het voordeel van Europese multinationals, blijft ontwikkelingssamenwerking niet meer dan een doekje voor het bloeden. Ik ondersteun dus volledig de strijd van ngo's voor meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking, maar des te meer steun ik ook de acties van ngo's tegen oneerlijke vrijhandelsakkoorden, zoals bijvoorbeeld met Colombia en Peru.

Europese defensie incl. kernwapens

Simpel: het is tijd voor een defensiebeleid buiten het kader van de NAVO. Als er al een Europese defensie komt, dan moet die niet dienen om onze economische belangen te verdedigen, maar om te beantwoorden aan eventuele verwachtingen in een multilaterale omgeving.

Situatie in het Midden-Oosten

Palestina blijft een enorm belangrijk dossier voor iedereen bij de PVDA. Al meer dan 60 jaar wordt miljoenen Palestijnen hun rechten ontzegd. Europa zou hierin volgens mij een grote rol kunnen spelen. Indien Europa nog meer een principieel standpunt zou innemen – niet alleen tegenover de illegale nederzettingen maar tegenover het geheel van Israëls apartheidbeleid – dan zou een oplossing al veel dichterbij zijn...

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: te bekijken stemming per stemming

Voor PVDA is het belangrijk om zich aan te sluiten bij een fractie. De uitwisseling van analyses en ervaringen in de strijd tegen de Europese austerity is een meerwaarde voor gans Europees links. De linkse fractie van Verenigd Europees Links zou na de verkiezingen wel eens de derde grootste kunnen worden in het Parlement. Binnen de fractie zijn er echter vaak ook andere meningen. We zullen dus stemming per stemming moeten kijken waar we zelf als partij voor willen gaan.

(volgende 2 vragen zijn alleen van toepassing voor kandidaten van partijen die momenteel niet vertegenwoordigd zijn in Europees Parlement)

Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels?

In een ander land zouden de kaarten er veel beter voor liggen. Dan hadden we genoeg aan 5% voor een zetel. Door de splitsing tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wordt het nog moeilijker voor een nieuwe partij in België. In Vlaanderen moeten we 8% halen... Maar we gaan er alles aan doen. Dat PVDA een nieuwe stem kan laten horen tegen de liberale fanfare in, geldt niet alleen nationaal maar zeker en vast ook Europees!

PVDA is de enige partij vandaag die consequent strijdt tegen de neoliberale koers van de EU. Denk maar aan het Stabiliteitspact dat de EU nog meer zeggenschap geeft over onze begrotingsbeslissingen. Ook al is de lijn soms ver te zoeken, niemand aan de linkerzijde stelde zich principieel tegen. Groenen stemden voor Europees en tegen bij de ratificatie in ons parlement, sociaal-democraten stemden half voor en half tegen Europees en stemden voor nationaal. 

Met PVDA proberen we meer en meer mensen te doen nadenken over de politiek van deze EU. En dat lukt. Meer dan 20.000 mensen lazen het boek van Peter Mertens, 'Hoe Durven Ze?'