Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Dirk Van Duppen is 6°de kandidaat op de lijst van de PVDA+  voor de Kamer  in de provincie Antwerpen. Hij is lid van die partij. Ziehier zijn antwoord op de 'Doe de denktest'. 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Verontwaardiging, inzicht, handelen, verder inzicht: sensibiliseren, organiseren en mobiliseren om verandering af te dwingen. Zowel door mijn werk in Palestijnse vluchtelingenkampen in de jaren ’80, mijn ervaringen met Geneeskunde voor de Derde Wereld en later als huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Vanuit de strijd tegen de farmabusiness, voor de toegang van een kwalitatieve gezondheidszorg, een gezond milieu (fijn stof, Lange Wapper) en nu in de OCMW-raad de confrontatie met de asociale politiek van Liesbeth Homans (N-VA), in de stijgers gezet door Monica De Coninck (SP.A)

Wat moet  er volgens u  gebeuren inzake de volgende thema’s?

Zie het programma van de PVDA http://pvda.be/programma

Tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)

 

bekamp de werkloosheid, niet de werklozen; recht op brugpensioen en fakkeljobs voor jongeren; verbod op afdankingen bij bedrijven die winsten maken; creatie van fatsoenlijke openbare jobs in sectoren waarin de noden immens zijn (onderwijs, zorg, kinderopvang, woningisolatie, woningrenovatie…)

Sociale zekerheid

 

Behoud van de sociale zekerheid. Versterken van wettelijke pensioenpijler. Stop degressiviteit van werkloosheidsuitkering en de afschaffing van de wachtuikering, waardoor tienduizenden in de armoede zullen belanden. Geen commercialisering in de gezondheidszorg.

Syndicale rechten

 

Behoud en bescherming van een strijdsyndicalisme. Verbod op afdanking van strijdbare delegees. Geen rechtspersoonlijkheid van de vakbonden.

Privatisering van openbare diensten

 

Stop iedere privatisering of commercialisering van openbare diensten. Versterken van openbare diensten zoals trein en Lijn, onderwijs, gezondheidszorg, fiscale administratie ter bestrijding fiscale fraude enz.

Fiscaliteit

 

Miljonairtaks

Asiel en migratie

 

Menswaardige opvang. Geen terugkeerbeleid naar oorlogsgebieden. Gelijke rechten na vijf jaar legaal verblijf via naturalisatie.

Armoedebestrijding

Leefloon en andere uitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens. Zie verder http://pvda.be/programma

(leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)/gemeentelijke administratieve sancties (GAS)/staatshervorming/budgettair beleid/defensie/buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Transatlantisch Vrijhandelsverdrag ...)/andere thema’s die voor u van belang zijn)

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)  Altijd fractiediscipline: intern discussie, maar na discussie en stemming: eengemaakt naar buiten en dan opnieuw toetsen aan de praktijk.

Eventueel commentaar: …

(volgende 2 vragen zijn alleen van toepassing voor kandidaten van partijen die momenteel niet vertegenwoordigd zijn in de Kamer)

  • Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels?
  • Ja, de opiniepeilingen zeggen dat het heel haalbaar is

1. Volgens recente opiniepeilingen is dit haalbaar

2. Eén Peter Mertens weegt meer door in het parlement dan een achtiende CD&V’er, een veertiende SP.a’er of een zesde Groene. Peter is auteur van het meest verkochte politieke boek ‘Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up’.

3. Het is nu dat het moet gebeuren, het duurt anders nog vijf jaar voor de volgende verkiezingen eraan komen

4. Een stem voor de PVDA duwt de sociaal-democratie en Groen naar links. Zie hoe beide partijen plots met allerlei rijkentaksen op de proppen komen.

5. Links versterken is strijden tegen het neoliberalisme. Dat doet de PVDA. SP.a en PS plooien voor het neoliberalisme en voeren het zelfs uit. Groen en Ecolo bieden geen weerstand tegen het marktdenken, integendeel ze gebruiken het in hun ecologische ‘oplossingen’.

6. Men versterkt links niet door jacht te maken op de werklozen: door de werkloosheidsuitkeringen degressief te maken of af te pakken, of door de jongeren hyperflexibele onzekere en onderbetaalde jobs op te leggen. Men versterkt links niet door jacht te maken op de werkloosheid: door ouderen te verplichten nog langer te werken, door overheidsjobs overal te schrappen, door bedrijven 6 miljard euro fiscale cadeaus te doen zonder enige tegenprestatie op vlak van werkgelegenheid te eisen. Dat is de politiek van minister Monica De Coninck (SP.a) en haar regering. Men versterkt links wél door jacht te maken op de werkloosheid en niet op de werklozen: door bedrijven die superwinsten maken te verbieden mensen af te danken, door ervoor te zorgen dat de CEO meer belastingen betaalt dan de poetsvrouw en door fakkeljobs in te voeren, oudere werknemers geven hun job door aan werkloze jongeren. Dat is het programma van de PVDA.

7. De SP.a is de laatse jaren van 25% op 15% teruggevallen. Die stemmen zijn niet naar links gegaan, integendeel. Velen zijn uit ongenoegen als proteststem naar rechts of extreem-rechts vertrokken. De PVDA biedt een authenticiteit en frisse geloofwaardigheid om verdere afkalving naar rechts tegen te gaan of die stemmen terug te winnen voor links.

8. Nog nooit is een stem voor de PVDA zo nuttig geweest