Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Eddy Van Lancker, voorheen Federaal Secretaris van het ABVV is 12de kandidaat op de lijst van SP.a. voor het Europees Parlement. Hij is lid van SP.a

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? 

Ik werd gevraagd door de vakbondstop om de syndicale aanwezigheid op de sp.a lijst te verzekeren

Wat moet  er volgens u  gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen: Moeten onder het democratische toezicht komen van een democratisch werkend Europees Parlement.

Budgettaire regels voor de lidstaten. Moeten voldoende ruimte laten om een duurzame economie te ontwikkelen en een aanvaardbaar sociaal model mbt tot de sociale zekerheid, m.a.w. afschaffing gouden regel

Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag: moeten rekening houden met elementen van mensenrechten, syndicale rechten, sociale en arbeidsrechten in alle betrokken landen en regio’s, indien nodig afdwingbare clausules inbouwen.

Sociale dumping: Moet voor Europa een prioriteit zijn om dat te bestrijden, een Europees minimumloon ver boven de armoedegrens en het invoeren van het principe dat men de arbeidsvoorwaarden krijgt van het land waarin men tewerkgesteld wordt.

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers. De oprichting van een Europese sociale inspectie

Discriminatie van Roma in Oost-Europa: Kan niet en moet een Europese oplossing krijgen.

Financiële instellingen: Moeten strengere regels opgelegd krijgen en permanent gecontroleerd door een onafhankelijk instituut die rechtstreeks verslag uitbrengt aan het Europees Parlement. Absolute scheiding tussen spaar – en investeringsbank.

Fiscaliteit : Een rechtvaardiger fiscaliteit tussen arbeid en kapitaal is een noodzaak, samen met een strengere aanpak van alle fiscale fraude. Het invoeren van een transactietaks zou een eerste stap kunnen zijn.

Syndicale rechten:  syndicale rechten moeten in Europa een evidentie zijn en opeisbaar en indien nodig sanctioneer baar. Absoluut respect voor de stakingsvrijheid, recht om zich te verenigen, sociaal overleg, bekrachtiging van de Europese kaderakkoorden, syndicale aanwezigheid & bescherming op het bedrijf en het paritair beheer van de sociale zekerheidsinstellingen. Stopzetting REFIT programma die onder het mom van vereenvoudiging de werknemersrechten afkalft. 

Privatisering van openbare diensten: Tegen de privatisering, integendeel alle noodzakelijke collectieve behoeften ( gezondheidszorg, onderwijs, vervoer, energie, fiscaliteit, enz..zouden moeten verzorgd worden door efficiente openbare diensten. Omdat goed werkende openbare diensten welvaart verdelend werkt.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...) Er moeten dringend wijziging komen aan de Europese strategie inzake milieu, klimaat, mobiliteit en energie met afdwingbare clausules tegen schendingen ervan.

Asiel en migratie: Europa moet evolueren naar een tolerante en open gemeenschap voor hen die hulp nodig hebben. Het beleid moet preventief ipv repressief gevoerd worden, Initiatieven in de thuislanden om welvaart en duurzame ontwikkeling te genereren moeten prioriteit krijgen.

Armoedebestrijding; Een Europees recht op een waardig minimuminkomen en het creëren van volwaardige jobs voor jongeren en voldoende hoge pensioenen voor ouderen.

Ontwikkelingsbeleid: respecteren van de afspraken mbt budget ontwikkelingssamenwerking, inhoudelijk idem zoals asiel en migratie.

Europese defensie incl. kernwapens : Voorstanders van een Europese defensiemacht zonder kernwapens.

Situatie in het Midden-Oosten: Europa moet daar zoals in andere conflicten haar invloed aanwenden om door dialoog tot een aanvaarbare oplossing voor de betrokken volkeren te komen. Geweld leidt maar tot nog meer geweld. 

Verder moet Europa haar prioriteit stellen in functie van humanitaire hulp.

Andere thema’s die voor u van belang zijn: nog veel te veel.

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen:  stemming per stemming te bekijken