Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Ida Dequeecker is 17 de kandidaat op de lijst van PVDA + voor het Vlaams Parlement. Zij is als buitenstaander op deze lijst gevraagd.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Via mijn feministisch engagement. In 1970 startte ik mee Dolle Mina op in Antwerpen, een radicaal links feministische actiegroep. In het toenmalige radicaal linkse landschap maakte ik kennis met de drie uiterst linkse partijen, nl.de KP, Amada (nu PVDA) en RAL (nu SAP). Op zoek naar een politiek engagement koos ik voor de RAL, de partij die de autonomie van de vrouwenbeweging erkende.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Tewerkstelling: radicale werktijdverkorting tot 32u per week, zeker werk, een menswaardig loon en een overeenkomst van onbepaalde duur voor iedereen als belangrijke stap naar gelijkheid en gelijke verdeling van werk en zorg; werkerscontrole op de bedrijven en de diensten; geen jacht op werklozen; geen discriminatie op de arbeidsmarkt; reconversieplannen voor sectoren en bedrijven in moeilijkheden op kosten van de patroons en onder controle van de werkende mensen.

Economische ontwikkeling: uitbouw van een publieke bank door de nationalisatie van de bank- en verzekeringsinstellingen zonder schadeloosstelling (behalve voor de kleine aandeelhouders); controle op die bank door de gemeenschap; medezeggenschap van de bevolking in allerlei grootschalige investeringsprojecten die de levenskwaliteit van iedereen bevorderen.

Onderwijs: gratis onderwijs van de kleuterschool tot de universiteit; herfinanciering van het onderwijs tot 8% van het BNP; voor een pluralistische en democratische school met o.m. het recht van leerlingen en leerkrachten om levensbeschouwelijke tekens te dragen, eerbied voor diversiteit, een effectieve aanpak van sociale ongelijkheid en vooroordelen op basis van gender, afkomst, seksuele identiteit enz.; versterken van de gender- en diversiteitscompetenties van onderwijsmensen.

Leefmilieu (incl. klimaat, energieproductie, mobiliteit ...): nationalisatie van de energiesector zonder schadeloosstelling en met onmiddellijke overstap naar hernieuwbare energie en stopzetting van kernenergie; een openbaar bedrijf voor de isolatie en renovatie van woningen onder controle van buurtcomité’s; grootschalige investeringen in een netwerk van gratis, doelmatig en kwaliteitsvol openbaar vervoer.

Cultuur: in kunst en cultuur moet anarchie heersen!

Media: aanpak van seksisme en racisme in de media en de reclame, zelfregulering werkt niet. Meer diversiteit in de media op alle niveau’s.

Armoedebestrijding: werk voor iedereen; radicale werktijdverkorting met behoud van loon; een behoorlijk inkomen voor iedereen: optrekken van pensioenen en vervangingsinkomens tot boven de armoedegrens; geen uitsluiting uit sociale zekerheid.

Welzijns- en gezondheidszorg: nationalisatie van de farmaceutische industrie; tegen de privatisering van de zorgvoorzieningen en de daarmee gepaard gaande afwenteling van heel wat zorg op de gratis inzet van vooral vrouwen; de overheid moet investeren in kwaliteitsvolle, flexibele en voor iedereen toegankelijke (dus betaalbare) zorgvoorzieningen om tot een systeem te komen van collectieve en zelfbeheerde sociale voorzieningen in de eigen buurt voor kinderopvang, ouderenzorg enz. betaald met publieke middelen; gratis abortus op vraag van de vrouwen; gratis voorbehoedmiddelen;

Syndicale rechten: handen af van de syndicale rechten.

Privatisering van openbare diensten: Geen privatisering van de openbare diensten. Geprivatiseerde openbare diensten moeten opnieuw openbare diensten worden onder controle van personeel en gebruikers. Voor een uitbreiding van de openbare diensten

Wonen:recht op betaalbaar gezond wonen voor iedereen; naar een wettelijk stelsel van huurprijsbepaling; drastische verhoging van het aantal sociale woningen; een plan voor verbetering van de bestaande woningen (zie leefmilieu) geen discriminatie op de woningmarkt; verbod op gedwongen uithuiszettingen.

Andere thema’s die voor u van belang zijn:

- het geld halen waar het zit: afschaffing van het bankgeheim; invoering van een vermogenskadaster en vermogensbelasting;vermindering van de belastingen op kleine en middelgrote inkomens; doorlichting van de overheidsschuld en opheffing van de onrechtmatige schulden;

- voor een voldoende gefinancierd nationaal actieplan voor het bestrijden van seksueel, fysiek en psychisch geweld; aanpak van stereotypering en discriminatie van vrouwen, homo’s, lesbiennes en transgender personen; voor een consequent prostitutiebeleid na een grondig publiek debat hierover met alle betrokkenen; systematische bewustmaking rond seksisme in scholen, bedrijven, diensten, ziekenhuizen enz.

- stemrecht en het recht zich verkiesbaar te stellen op alle niveau’s voor al wie hier woont.

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline uitzonderlijk niet volgen. Ik zal dit wel altijd pas doen na overleg.

(volgende 2 vragen zijn alleen van toepassing voor kandidaten van partijen die momenteel niet vertegenwoordigd zijn in het Vlaams, resp. Brussels Parlement)

Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels? Ja

Wat is volgens u de zin dat deze lijst opkomt? In een eerste fase er voor zorgen dat door een stem voor PVDA + een serieus linkse vertegenwoordiging, dwz links van SP.A en Groen!, naar het parlement gestuurd wordt, met een of meerdere verkozenen die niet alleen de belangen van de werkende mensen zullen vertolken maar die zich ook effectief blijven engageren in de dagelijkse strijd van die mensen voor hun rechten. In het kielzog daarvan moet dit kunnen leiden tot een versterking van de bredere linkerzijde op basis van de verdediging van de belangen van de werkende mensen. We staan met de PVDA + dus nog maar aan een begin maar wel een beloftevol begin.