2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Bert Anciaux is 2de kandidaat op de lijst van sp.a voor het Vlaams Parlement in Brussel. Hij is lid van sp.a en in de aflopende legislatuur Senator.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Zolang ik me herinner: proberen de samenleving 'beter', dus meer fair, solidair, open, actief democratisch, intercultureel te maken – daarbij/van is duurzaamheid een basiskenmerk

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Tewerkstelling

Prioriteit voor kwaliteit van jobs (o.a. aansluiting bij de aspiraties en competenties, betrokkenheid, het persoonlijk leven …), arbeid is belangrijk (maar niet alleen zaligmakend), faire loonspanning (kloof moet kleiner), werkgevers meer in de richting van coöperatie en mede-eigenaarschap

Economische ontwikkeling

Economie is een belangrijke (maar niet de enige) dimensie binnen een samenleving/gemeenschap. De economie (letterlijk: huishoudkunde) moet onze gemeenschap en haar burgers kansen geven. De bevordering van de economie moet altijd op duurzaamheid (milieu, sociaal, menselijkheid, vrede…) worden getoetst.

Onderwijs

Moet volop kansen op ontwikkeling geven, talenten ontwikkelen en tegelijkertijd ongelijkheid van kansen waar mogelijk bestrijden. Onderwijs is o.a. het leren van vaardigheden, kennisverwerving enz. maar vooral ook een socialisering in een gemeenschap, een cruciaal pedagogisch milieu dat waarden-vol inhoud moet krijgen (vorming van eigen mening, respect voor andere meningen, kennis van verschillen….)

Leefmilieu (incl. klimaat, energieproductie, mobiliteit ...)

Ecologie (zelfde oorsprong als economie: oikos=huis) staat voor een zindelijke huishouding in de wereld en gemeenschappen. Dit betekent respect voor de natuur, vooral toetsen op duurzaamheid en lange termijneffecten. Uiteraard energie en mobiliteit, ook het dagelijks huishouden, vakantie, arbeid… Ecologie kan niet in een apartheid worden benaderd.

Cultuur

In de brede betekenis: hoe de mens de natuur benadert, wil beheersen (en daar soms maar niet altijd in lukt): zie ecologie, economie en voorgaande.

Cultuur als sector: brede invulling voor alles wat expliciet de creativiteit, professionele kunsten, erfgoed, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten enz. aanbelangt. Principes: diversiteit (in aanbod, smaken bereik en beheer/beleid), participatie (als deelnemer en vooral als deelhebber, smaker en maker). Overheden – elk op zijn niveau – moeten kansen scheppen, faciliteren, prikkelen, ondersteunen en corrigeren waar nodig (o.a. sociaal-artistiek, participatie kansengroepen, educatie enz.)

Media

Hoge nood aan media die niet commercieel worden gestuurd (aandeelhouders), daarom belangrijke opdracht voor de overheden. Waarborgen van diversiteit in meningen en duidingen.

Armoedebestrijding

Prioriteit (vooral voor kinderen & gezinnen), maar meer dan sectoraal geknutsel: vraagt een categoriale aandacht, afdwingbaar en als kernbevoegdheid van toppolitici. Belangrijk: dialoog met mensen in armoede en middenveld.

Welzijns- en gezondheidszorg

Beschermen tegen (1) middelentekorten, (2) commercialisering – overdrachten aan de bedrijfswereld (3) meer aandacht voor outreaching, betere vorming van professionals (4) meer coöperatieve aanpak en overheidssturing (bv. wijkgezondheidscentra, gezamenlijke aankoop medicamenten, promotie generische middelen (5) beheersen loonpolitiek bij medisch korps en wapenen tegen farmaindustrie (o.a. geneesmiddelenaanbod, promotie, verspreiding, overconsumptie…)

Syndicale rechten

Stop aan de systematische uitholling daarvan, alert voor initiatieven die bv. stakingsrecht of dialoog sociale partners leegmaken

Privatisering van openbare diensten

Men ging daarin te ver: een reconquista van een aantal diensten, bv. een bank, verzekering van de overheid, rem op het privatiseren van nutsvoorzieningen en communicatie, absolute stop voor privatisering van bv. water. Grondige heroriëntering hiervan, vooral op EU-niveau: trendwijziging nodig

Wonen

Recht op wonen herstellen: meer overheidsinitiatief, gerichte premies voor renovatie in steden, creatief omgaan met nieuwe constellaties (grote gezinnen, integratie van zorggroepen). Tegelijker tijd heel belangrijk: het terugwinnen van publieke ruimte, zeker in stedelijke omgevingen: parken, plantsoenen, speelterreinen, ontmoetingsruimte.

Andere thema’s die voor u van belang zijn

- Prioriteit op “jeugd”: een meer omvattende en categoriale aanpak

- Systematisch toepassen van interculturele principes en uitgangspunten

- Activeren van de democratie: meer elementen van de directe democratie in de delegatiedemocratie (op alle niveaus)

- De overheden meer communicatief maken

- De brede school toepassen: in zijn ruimtelijke en inhoudelijke invulling

- Drastische hervorming van justitie: andere visie op gevangenissen, gevangenen en integratie

- Toepassen van mijn recente wet op internering

- Open en absoluut op mensenrechten gebaseerd asielbeleid

- Meer kritisch t.o.v. EU-besluitvorming

- Prioriteit voor Brussel: armoede, werkgelegenheid, mobiliteit, sociale voorzieningen, onderwijs

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: stemming per stemming te bekijken.