Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Bart Staes is lijsttrekker groen voor het Europees Parlement en lid van deze partij.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Ik ben een typisch product van de jeugdbeweging en was heel actief in de milieu- en vredesbeweging. Van daaruit ontstond mijn engagement om te werken aan een betere samenleving en in 1999 zette ik mijn eerste stappen in het Europees Parlement voor de Volksunie, en toen de Volksunie opgeheven werd, voor Agalev/GROEN. De ervaring leert dat ik in het Europees Parlement, samen met de Europese Groenen, bepaalde wetgeving ten goede kan veranderen en dat wil ik de komende vijf jaar verder blijven doen.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen

De Europese instellingen moeten democratischer en transparanter worden. Zo zou het Europees Parlement ook wetgevingsvoorstellen moeten kunnen voorleggen en moeten hun bevoegdheden uitgebreid worden. Daarnaast pleit ik voor rechtstreekse Europese verkiezingen, met een deels Europese kieskring. De besluitvorming binnen de Raad van Ministers moet transparanter gemaakt worden. In die optiek kies ik voor een verplicht transparantieregister voor lobbyisten bij alle EU-instellingen. Daarnaast moet de Europese Commissie een echte regering worden en meer luisteren naar hun burgers als die gebruik maken van het Europees Burgerinitiatief.

Budgettaire regels voor de lidstaten

Bepaalde budgettaire discipline mag opgelegd worden vanuit Europa, maar dit mag niet ten koste gaan van de elementaire welvaart van de bevolkingen van de lidstaten. Het sociale mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan cijferfetisjisme rond de begrotingen. Groen pleit voor een meer sociaal Europa, waarin sociale criteria, zoals armoedebestrijding en terugdringen van de groeiende ongelijkheid, even afdwingbaar zijn als het begrotingsevenwicht en waar genoeg ruimte voor duurzame investeringen blijft.. Wat zich nu afspeelt in landen als Spanje en Griekenland is schrijnend. Men kan begrotingen in evenwicht brengen door andere maatregelen uit te werken, zoals bijvoorbeeld euro obligaties en krachtdadige aanpak van fiscale fraude.

Transatlantisch vrijhandelsverdrag

Groen is fel gekant tegen de agenda en het verloop van de huidige handelsbesprekingen met de VS (TTIP). Er is een gebrek aan transparantie van de onderhandelingen, terwijl de grote lobby's mee de agenda bepalen. Een akkoord zou Europese en Amerikaanse wetgeving op elkaar afstemmen om 'zoveel mogelijk non-tarifaire handelsbelemmeringen af te schaffen'. Ik zie niet in hoe vele Europese normen op zo'n korte termijn in "harmonie" gebracht kunnen worden met de Amerikaanse zonder een "race to the bottom" in te zetten op vlak van milieunormen, normen voor voedselveiligheid en landbouw, en werkvoorwaarden. De normen aan weerszijde van de oceaan zijn vaak op een fundamenteel ander model gebaseerd. Ook het mechanisme voor investeringsarbitrage (ISDS) dat nu is opgenomen in het onderhandelingsmandaat is volledig onaanvaardbaar voor de groenen. Het stelt bedrijven in staat om overheden aan te klagen voor nieuwe maatregelen duie zij invoeren om milieu en burger te beschermen als zij menen dat dit hun mogelijke winsten kan verminderen. Bovendien is het zo dat de “economische groei en jobs” die Commissaris Karel De Gucht ons belooft hoogstens erg beperkt zal zijn en zeker niet in het voordeel van Europese gezinnen of kmo's. De studie waarop de Europese Commissie zich beroept, wankelt langs alle kanten.
De democratisch tot stand gekomen Europese, sociale, gezondheids- en ecologische normen, mogen onder geen beding via dit soort weinig transparante onderhandelingen worden aangetast. Zie mijn opiniestukken hieromtrent: http://www.knack.be/nieuws/belgie/afluisterschandalen-zullen-niet-de-enige-strubbelingen-zijn-in-het-trans-atlantische-water/article-opinion-115024.html en http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1761033/2013/12/19/De-machtsgreep-van-de-megalobbyisten.dhtml

Sociale dumping

Dit is crimineel en onaanvaardbaar. Wij pleiten voor een Europees minimum loon en voor gelijk loon voor gelijk werk in gans Europa. Wij gaan niet akkoord met mini-jobs, noch met malafide werkgevers die sociale fraude toepassen. Via het niet toekennen van overheidscontracten aan dat soort werkgevers, kan druk worden uitgeoefend, zodat de werkomstandigheden en -verloning billijk en rechtvaardig zijn. Detacheringen zijn bedoeld voor uitzonderlijke, tijdelijke opdrachten en moeten volgens de letter van de wet verlopen. We pleiten ook voor een Europese loonindex, met koppeling van de loonindexering aan de 2% inflatie-target van de Europese Centrale Bank

Discriminatie van Roma in Oost-Europa

Wij veroordelen alle vormen van discriminatie en het onderdrukken van bevolkingsgroepen omwille van culturele of etnische achtergronden. De EU heeft eigenlijk een sterk wettelijk kader om discriminatie aan te pakken, maar lidstaten blijven in gebreke als het gaat om de handhaving ervan. Ook de structuurfondsen bieden in principe de nodige financiële ruimte om de problemen aan te pakken. En toch komen benedenmaatse en onhygiënische levensomstandigheden en gettovorming bij Roma op grote schaal voor. Wij pleitten in het Europees Parlement voor degelijke werkgelegenheid en huisvesting, voor gelijke toegang tot gezondheidszorg en voor inclusief onderwijs. Aan de lidstaten werd gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de grove schendingen van de rechten van deze mensen.

Financiële instellingen

Financiële instellingen moeten strenger gecontroleerd worden en er moet een einde komen aan banken die "too big to fail" zijn. Het is duidelijk dat deze "too dangerous to exist" zijn. Bankenactiviteiten moeten gesplitst worden in spaarbanken of zakenbanken, er dienen harde maxima te zijn in de verhouding tussen het uitgeleend geld en eigen vermogen van banken en strenge regels over de geordende afwikkeling van failliete banken zijn noodzakelijk. Het functioneren van de Europese bankenunie moet onder democratische controle staan. Onder andere door deze maatregelen kunnen we vermijden dat we ooit nog in een dergelijke financiële en economische crisis terechtkomen als deze van de laatste jaren.

Fiscaliteit

Wij pleiten voor een uitbouw van een Europees fiscaal systeem, milieufiscaliteit, en Europese inkomstenverwerving (vliegtaks, financiële transactietaks…). Slechts op die manier kan Europa meer autonomie krijgen. Ook moet er werk gemaakt worden van een betere integratie en coördinatie van de fiscale systemen in de lidstaten, zoals de vennootschapsbelasting. Op die manier kunnen heel wat ongelijkheden worden weggewerkt.

Syndicale rechten

Deze moeten in Europa gevrijwaard en ondersteund worden, want solidariteit vormt de basis van onze EU. Volgens het Verdrag van Lissabon moet er van bij de voorbereiding van de nieuwe wetgeving, van bij de eerste letter van een ontwerprichtlijn, contact zijn met de belanghebbenden, ook met de vakbonden dus. Zo vermijd je wetgeven vanuit de ivoren toren. Maar je merkt dat dit in de praktijk niet altijd het geval is en vooral de industriële belangen hun stem kunnen laten doorwegen, dus daar moet nog aan gewerkt wordt. Een versterking van het reeds bestaande Europees Economisch en Sociaal Comité zou ook een optie zijn, want dit is momenteel nog te veel een praatbarak. We moeten er ook over waken dat onze verworven sociale rechten in vrijhandelsverdragen niet ondergeschikt worden aan de economische winsten. (cfr EU-VS vrijhandelsdiscussie)

Privatisering van openbare diensten

Groen is niet te vinden voor de volledige privatisering van nutsvoorzieningen in publiek belang, zoals openbaar vervoer, watervoorziening, gezondheidszorg. De liberalisering van diensten van openbaar nut of algemeen belang is in de EU al vaak een zeer moeilijke oefening gebleken, hetgeen heeft geleid tot grote maatschappelijke spanningen wanneer liberalisering van bepaalde diensten te snel en te drastisch werd ingevoerd, zoals bijvoorbeeld bij de spoorwegen. Het publiek belang moet bij zulke diensten prioriteit hebben boven winstcijfers.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)

Het Europese klimaatbeleid moet veel ambitieuzer, met bindende doelstellingen die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert, volop inzet op hernieuwbare energie, energiezuinigheid en energie-efficiëntie zodat de opwarming van de aarde afremt en een groene industrie zuurstof krijgt om duizenden jobs te creëren. Alleen zo hebben volgende generaties een leefbare toekomst. De Europese Groenen legden een alternatieve resolutie met zeven actiepunten daarover op tafel, maar die haalde het niet.

Hoewel mobiliteit lidstaatmaterie is, en Groen hier uiteraard op Vlaams en federaal niveau ook talrijke en duidelijke voorstellen heeft, is er ook op Europees vlak iets over mobiliteit te vertellen. Zo moeten we inzetten op een Europees fiscaal systeem, zodat brandstoftaksen kunnen geharmoniseerd worden tussen Europese lidstaten en moet er één Europees luchtruim komen. De EU moet duurzame en ecologische mobiliteit aanmoedigen en financieel op inzetten.

Asiel en migratie

Groen wil een beleid dat het beginsel van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten toepast. De groenen hebben op dit vlak duidelijke voorstellen.

De huidige Dublin verordening moet herzien worden. Deze Europese wetgeving bepaalt nu welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, wat meestal het land is waar de asielzoeker de unie binnenkomt en asiel aanvraagt. Daardoor neemt de druk op de lidstaten met buitengrenzen toe. Ook ondermijnt ook het recht op bescherming van de asielzoeker.

Een herziening van de huidige Dublin verordening moet gebeuren met als leiddraden een spreiding van asielzoekers over de lidstaten, de vrije keuze van de asielzoeker, en een gelijke, hoogstaande kwaliteit van de beschermingsprocedure in alle lidstaten.
Het nieuwe ‘early warning' mechanisme moet zo snel mogelijk opgestart worden, om de asielsystemen in de verschillende lidstaten te monitoren en om eventuele problemen snel te kunnen detecteren en oplossen. Verder pleiten de groenen voor een onafhankelijk EU expertisecentrum inzake asielzaken, leidend tot meer harmonisatie tussen de lidstaten.
Frontex, het Europese agentschap dat de buitengrenzen van de EU bewaakt, schendt regelmatig fundamentele mensenrechten van migranten. De operaties van Frontex missen ook transparantie en democratische controle door de lidstaten. Als de EU er niet in slaagt de nodige garanties in te bouwen voor humane opvang van vreemdelingen die een land ontvluchten uit vrees voor hun veiligheid en lijfsbehoud, wordt Frontex beter opgedoekt.
Op vlak van arbeidsmigratie pleit Groen voor een getrapt systeem: eerst eigen arbeidsreserves aanspreken (met mensen met migratie achtergrond), dan verbeteren van de intra-Europese arbeidsmobiliteit, en tenslotte faciliteren van arbeidsmigratie uit landen buiten de EU. In dit kader moet EURES (het Europees arbeidsbemiddelingsbureau) meer bevoegdheden krijgen, en moet er meer harmonisatie komen tussen de lidstaten. Een grote uitdaging waar Groen werk wil van maken zijn de klimaatontheemden waar het aantal in de komende jaren en decennia vermoedelijk alleen van zal stijgen.

Armoedebestrijding

De Lissabondoelstelling wilde 20 miljoen armen minder tegen 2020, maar het worden er precies meer. Men slaagt er niet in vanuit Europa een daadkrachtig beleid uit te stippelen, omdat men natuurlijk ook raakt aan de bevoegdheid van de individuele lidstaten. Veel uitkeringen duiken nog ver onder de Europese armoedegrens van 1.000 euro voor een alleenstaande en 2.100 euro voor een gezin met kinderen. We pleiten daarom voor een actief werkgelegenheidsbeleid voor de meest kansarme groepen, een Europees basis inkomen en een basis pensioen boven de armoedegrens. Ook wetenschappers schuiven het basisinkomen naar voren als een instrument voor sociaal én economisch beleid. De overheid garandeert dit basisinkomen onvoorwaardelijk aan elke burger. We zijn voorstander van dit eenvoudige maar effectieve alternatief, mits in bijkomend onderzoek een werkbaar model voor onze sociale zekerheid wordt ontwikkeld. Het moet fiscaal en economisch haalbaar zijn, sociaal rechtvaardig, en effectief.

Ontwikkelingsbeleid

Op vlak van Europees ontwikkelingsbeleid wil Groen initiatieven ondersteunen die inzetten op armoedebestrijding en duurzame en inclusieve ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Deze hulp moet obligaat gepaard gaan met corruptiebestrijding, bevorderen van goed bestuur, en aandacht voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve rechten en kinderrechten. De commissaris voor ontwikkeling dient betrokken worden bij onderhandelingen rond handel, defensie en buitenlandse betrekkingen. Dit om een consequent buitenlands beleid te stimuleren, dat ontwikkelingslanden niet uitsluit of benadeelt. Op dit vlak is Groen zeer kritisch ten opzichte van o.a. bijvoorbeeld de partnerschapsakkoorden met de ACP-landen die de Commissie wil doordrukken, het Europese visserijbeleid, de ambities van de Commissie om veel vaker giften met leningen te combineren en privé-kapitaal aan te trekken (blending).

Europese defensie incl. kernwapens

Groen pleit voor een Europese vredesmacht voor civiele operaties en conflictpreventie. Groen pleit voor politiek, diplomatische oplossingen en conflictpreventie, waar telkens opnieuw te weinig op ingezet wordt. Indien militaire actie echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het geval van een genocide), moet dit sterk democratisch onderbouwd verlopen en onder VN mandaat. Daarvoor moet ook het Europees Parlement meer slagkracht krijgen. Groen eist een kernwapenvrije wereld en wenst de totale ontmanteling van nucleaire wapens in Europa. Deze zijn volledig nutteloos, duur en gevaarlijk. Alle middelen om tot een kernwapenvrije wereld te komen moeten aangewend worden.

Situatie in het Midden-Oosten

Actuele brandhaarden in het Midden-Oosten, zoals Syrië, de Arabische revolutielanden en het aanslepende Israël-Palestina conflict zijn een blijvende bron van grote bezorgdheid.
Wapenleveringen moeten beter gecontroleerd worden zodat ze niet ingezet kunnen worden in de gruwelijke Syrische burgeroorlog. Humanitaire en vluchtelingenhulp zijn essentiële prioriteiten. De Europese lidstaten kunnen hier veel meer doen. Momenteel hebben de 28 Europese lidstaten zo'n 8.000 Syrische vluchtelingen opgevangen, dit terwijl buurland Libanon alleen wel 759.932.
Groen pleit in al de gebieden van de Arabische revolutie voor dialoog en versterking van het middenveld, om zo oplossingen van binnenuit te stimuleren.

Groen pleit voor een twee-statenoplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict en veroordeelt scherp alle vormen van geweld en onderdrukking. Schendingen van de mensenrechten en de Israëlische nederzettingenpolitiek moeten tot sancties leiden, onder de vorm van stopzetting van economische samenwerking of boycot van betrokken bedrijven en hun producten. Groen steunt de Palestijnse staat en wil de ontmanteling van de muur en een opschorting van het Associatieakkoord tussen de EU en Israël, zolang Israël dit niet naleeft.

Andere thema’s die voor u van belang zijn

Voedsel en landbouw: We willen een transparant landbouwbeleid dat meer nadruk legt op vergroening dan op industrialisering. Wij willen veilig, gezond en voedzaam eten aan eerlijke prijzen, tot stand gebracht door duurzame landbouwtechnieken die het bodemleven respecteren, maar ook oog hebben voor dierenwelzijn. Landbouwproducten zijn geen grondstoffen

Discriminatie, gender, jongeren

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: uitzonderlijk niet

Meer info: www.bartstaes.eu

Volg Bart op twitter (@bartstaes) of via facebook