Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Kathleen Van Brempt is 1ste kandidaat op de lijst van sp.a voor het Europees Parlement.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Ik doe aan politiek vanuit een sociaal engagement. Het geloof dat de samenleving maakbaar is en dat ik een steentje kan bijdragen om deze ten goede te veranderen met bijzondere aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. De partijstandpunten van sp.a dragen dit ook uit. Ze zijn gebaseerd op ons geloof in sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Daarom is de opbouw van sociale welvaart zo belangrijk voor ons.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen

De Europese instellingen moeten hervormd worden zodat zij optimaal functioneren in de huidige realiteit met 28 lidstaten. Bij de recente uitbreidingen heeft men nagelaten de Europese instellingen grondig te hervormen zodat zij momenteel niet optimaal met de complexiteit van een EU met 28 omkunnen. Om de efficiëntie van de werking van de Unie te vergroten, is een hervorming van de instellingen nodig waarbij het principe van beslissingen dmv unanimiteit zoveel mogelijk vervangen worden door gekwalificeerde meerderheid.

Budgettaire regels voor de lidstaten

In een monetaire unie is het nodig dat er budgettaire regels voor de lidstaten bestaan. Het voeren van een rabiaat bezuinigingsbeleid met enkel aandacht voor besparen, is daarentegen niet nodig. Een strikt budgettair beleid moet in evenwicht gebracht worden met een sociaal-economisch beleid met ruimte voor investeringen in toekomstgerichte sectoren (bv energie-efficiëntie maar ook scholen, kinderopvang, jobcreatie, ...). Enkel besparen brengt de samenleving onherstelbare schade toe waar tientallen jaren voor nodig zijn om die te herstellen.

Transatlantisch vrijhandelsverdrag

Het TTIP is momenteel nog in volle onderhandeling. Het is dan ook belangrijk de onderhandelingen kritisch te volgen en het resultaat ervan af te wachten vooraleer een globaal standpunt in te nemen. Het is echter al wel duidelijk dat de sociaaldemocraten het TTIP niet zullen steunen als het een verlaging van onze standaarden (op gebied van werknemersrechten, voedselveiligheid, milieubescherming) inhoudt, als er een “investor to state dispute settlement” mechanisme is opgenomen en als er geen sterk databeschermingspakket werd opgenomen. Daarnaast is het belangrijk dat het TTIP alle Europeanen ten goede komt en niet enkel de grote ondernemingen.

Sociale dumping

De strijd tegen sociale dumping is voor de sociaaldemocraten een absolute prioriteit in de volgende legislatuur. Om dit kordaat aan te pakken is een grondige herziening van de detacheringsrichtlijn nodig. We willen dat de nieuwe Europese Commissie dit tijdens haar eerste 100 dagen mee begint. Meer bepaald moet het principe ingevoerd worden dat wie in een andere lidstaat werkt, dit moet doen tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden en tegen hetzelfde niveau van sociale bescherming als in dat land gebruikelijk is. Sociale dumping is immers niet alleen erg voor de betrokken werknemers (die vaak in erbarmelijke en onveilige omstandigheden tegen een hongerloon werken) maar zorgt tegelijk voor oneerlijke concurrentie: bedrijven die het spel wel eerlijk spelen worden weggeconcurreerd door malafide ondernemingen. Het is dus in ieders belang dat sociale dumping met tak en wortel wordt uitgeroeid en wel zo snel mogelijk.

Discriminatie van Roma in Oost-Europa

Discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen is niet toelaatbaar. De Europese Unie moet hier een tweesporenbeleid voeren: streng toezien op het niet-discrimineren en zonodig de betrokken lidstaten sanctioneren en tegelijk een positief beleid voeren waarbij de betrokken lidstaten aangemoedigd worden werk te maken van de integratie van o.a. Roma bevolkingsgroepen in de samenleving. Hiervoor kan de EU financiële steun voorzien via bv ESF.

Financiële instellingen

De bankenunie moet verder verdiept en uitgebouwd worden zodat het nooit meer mogelijk is dat een bankencrisis zo'n verwoestend effect heeft op de economie van de Europese Unie en de welvaart van de mensen.

Fiscaliteit

Het is absoluut nodig dat er een begin gemaakt wordt van fiscale harmonisatie binnen de Europese Unie. Zo wordt de concurrentie tussen lidstaten voor het laagste gunsttarief voor grote ondernemingen beëindigd evenals het shopgedrag van grote ondernemingen. Iedere onderneming moet een eerlijke belasting betalen. Zo wordt vermeden dat een grote multinational minder belasting betaalt dat de poetsvrouw die voor hen werkt.

In de EU wordt er nu jaarlijks voor 1000 miljard euro belastingsfraude gepleegd. Dat is enorm veel geld waar heel wat sociale investeringen mee zouden kunnen gebeuren (ter vergelijking, dat is meer dan er in de hele unie aan gezondheidszorg wordt besteed). Hier niet tegen optreden, is haast misdadig.

Syndicale rechten

Syndicale rechten moeten gevrijwaard blijven. Iedere poging van de Europese Commissie om deze in te perken, moet bestreden worden. Door bv het recht op collectieve actie kunnen ook werknemers uit kleine ondernemingen hun stem laten horen. Het beschermen van werknemersrechten is een belangrijke taak van vakbonden waar niet aan geraakt mag worden.

Privatisering van openbare diensten

De vrije markt functioneert voor een aantal dingen goed. Voornamelijk voor dingen waar het vooral belangrijk is een lage prijs te bekomen. Openbare diensten moeten echter beoordeeld worden op basis van de kwaliteit van de dienstverlening, ook voor die delen van de dienstverlening waar de markt geen interesse in heeft (te moeilijk, te verafgelegen, te verlieslatend, ...). Ik ben er dan ook tegen gekant openbare diensten te privatiseren omdat dat steeds een verlies van dienstverlening voor bepaalde groepen met zich mee zal brengen. De markt is immers enkel geïnteresseerd in die delen van de dienstverlening die winstgevend zijn.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)

Wij willen een stevig klimaatbeleid. Daarom willen wij op Europees niveau bindende doelstellingen voor energie-efficiëntie, voor hernieuwbare energie én voor de reductie van broeikasgassen. Wat energie betreft is de doelstelling duidelijk: 100% hernieuwbare energie tegen 2050.

Inzake mobiliteit moet er een duidelijke keuze gemaakt worden voor het openbaar vervoer en voor schone voertuigen.

Asiel en migratie

Behalve preventieve maatregelen en ondersteuning in de herkomstlanden willen wij een volwaardig beschermingsbeleid. Helaas kunnen we niet iedereen opvangen. Ons beleid moet er een zijn van zo goed mogelijke bescherming. Wij pleiten voor een sterk gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Lidstaten moeten solidair zijn in de opvang van asielzoekers. Dit zorgt voor een betere spreiding van migranten over de lidstaten. Bovendien moeten de criteria voor asielzoekers in alle lidstaten dezelfde zijn.

Ook wat economische migratie betreft moet een gemeenschappelijk Europees beleid uitgewerkt worden met gemeenschappelijke criteria. Het correct inzetten van talenten en creativiteit van nieuwkomers kan immers innovatie en welvaart scheppen.

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding is een bevoegdheid van de lidstaten wat niet wil zeggen dat de EU niet meer moet doen. Armoedebestrijding komt momenteel immers slechts in beperkte mate aan bod in het EU beleid, en dan voornamelijk via het ter beschikking stellen van subsidies. De EU zou de beleidsaandacht voor armoedebestrijding kunnen verhogen door de lidstaten bindende sociale doelstellingen op te leggen, analoog aan deze die gelden voor het economisch beleid. Deze doelstellingen zouden o.a. betrekking moeten hebben op het aantal personen in armoede, het aantal personen die het risico lopen op armoede en het aantal kinderen getroffen door armoede. Het opnemen van zulke sociale doelstellingen zal de beleidsaandacht voor armoedebestrijding fel verhogen (ook horizontaal) en zal veel meer effect hebben dan het distribueren van subsidies.

Ontwikkelingsbeleid

Ontwikkelingssamenwerking moet nog meer een katalysator voor ontwikkeling worden. De programma’s van de ontwikkelingssamenwerking moeten vertrekken vanuit de noden van de lokale bevolking, aansluiten bij het lokaal beleid en gericht zijn op lange termijn objectieven. Er moet samen met de andere EU-donoren een lange termijn visie ontwikkeld worden die inzet op goed bestuur en de versterking van de capaciteiten van de partnerlanden zelf. Goed bestuur dat inzet op rechtvaardige en transparante belastingsystemen, fraudebestrijding en een betere besteding van natuurlijke rijkdommen in de partnerlanden genereert inkomsten die ingezet worden voor de ontwikkeling van de partnerlanden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan budgethulp worden overwogen.

Europese defensie incl. kernwapens

De Europese Veiligheidsstrategie uit 2003 biedt nog altijd een waardevol kader, maar moet aangevuld worden met strategische prioriteiten. We willen duidelijk definiëren welke verantwoordelijkheden de EU wil opnemen als ‘security provider’ Voor sp.a ligt de nadruk op de naburige landen en regio’s, een uitgewerkte maritieme strategie en een ambitieuze Europese bijdrage aan het VN- systeem van collectieve veiligheid. Daarnaast gaan we voor een Europees ambitieniveau dat in overeenstemming is met het Europees veiligheids- en defensiebeleid. Op kwantitatief niveau willen we een snel inzetbare reserve die het verschil maakt op het terrein bovenop de lopende operaties.

Kernwapens zijn absoluut uit den boze.

Situatie in het Midden-Oosten

De mensen op het Egyptische Tahrirplein of in de straten van Tunesië roepen om sociale rechtvaardigheid, economische ontwikkeling en vrijheid. Echte revolutionaire krachten zijn jongerenbewegingen, vakbonden en mensenrechtenorganisaties. Het is voor hen en met hen dat we werken aan welvaart, welzijn en echte democratisering in het Midden-Oosten. Ze moeten geen keuze maken tussen het oude regime en conservatieve islamisten. sp.a is ervan overtuigd dat een derde - radicaal-progressieve - weg mogelijk is.

De EU moet een meer autonoom beleid voeren ten aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten. Waar mogelijk aansluitend op de Amerikaanse inspanningen, waar nodig op eigen leest geschoeid en met het internationaal recht als ultieme toetssteen. We roepen beide partijen op maatregelen te nemen die het onderling vertrouwen versterken en veroordelen ten stelligste iedere maatregel die het vredesproces kan schaden. sp.a pleit voor correcte etikettering van producten afkomstig uit de illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden. Wij houden deze buiten de voordelen van bilaterale akkoorden met Israël en voeren beperkende maatregelen in voor financiële transacties tussen organisaties of bedrijven en de nederzettingen. We eisen de onmiddellijke opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook.

Het extreme en wrede geweld in Syrië, dat gepaard gaat met enorme vluchtelingenstromen en een impasse in de VN-Veiligheidsraad, noopt de internationale gemeenschap tot dringende actie. België moet zijn proactieve rol met betrekking tot respect voor het internationaal humanitair recht voortzetten. Het is noodzakelijk dat de EU zich profileert als (een meer) geloofwaardige partner om vrede en stabiliteit in Syrië te bewerkstelligen. België moet de Europese inspanningen voor een politieke oplossing actief ondersteunen. De EU moet meer solidariteit tonen ten aanzien van de lidstaten die met grote stromen vluchtelingen geconfronteerd worden.

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: per stemming te bekijken

Eventueel commentaar: Als ik me baseer op de voorbije legislatuur kan ik zeggen dat ik meestal de groepslijn volg. In een aantal gevallen kan ik mij echter niet (helemaal) vinden in de groepslijn en stem ik volgens mijn eigen overtuiging. Een voorbeeld hiervan is energie waar ik een progressiever standpunt heb dan de meerderheid van mijn fractie.