MakePeaceGreatAgain affiche

                                 Meer info

20180616 Stop Nato

lniakniojamlfgok

strijdliederen

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het ACV vraagt de onmiddellijke opschorting van de onderhandelingen en een democratisch debat over het onderhandelingsmandaat.

In juni 2013 startten de VS en de Europese Commissie de onderhandelingen over een transatlantisch vrijhandelsakkoord op. De bedoeling was vanaf het begin heel ambitieus. Omdat de douanetarieven tussen de VS en de EU reeds heel laag zijn, ligt de focus heel sterk op de harmonisering van regelgeving waardoor de kosten voor ondernemingen om producten tegelijkertijd in de EU en de VS op de markt te brengen sterk zouden moeten verminderen. Voor de EU liggen de zogenaamde ‘offensieve belangen’ verder vooral in een verdere vrijmaking van de dienstensector en de markt van de openbare aanbestedingen. De VS hopen vooral voordeel te halen uit de liberalisering van de markt van landbouwproducten, naast een betere toegang tot de Europese goederen- en dienstenmarkt.

Het TTIP heeft de ambitie om van de gemeenschappelijke standaarden die voor de VS en de EU zouden gelden, meteen ook globale standaarden te maken. Andere economische blokken hebben er immers belang bij die standaarden over te nemen, omdat hun ondernemingen op die manier gemakkelijker toegang krijgen tot de EU- en de VS-markt. Deze grote ambitie van het TTIP is meteen ook een bron van veel kritiek: zijn gemeenschappelijke normen immers mogelijk zonder afbreuk te doen aan de hoge graad van bescherming in de EU op het vlak van milieu, voedselveiligheid, regels rond veiligheid en gezondheid op het werk of arbeidsbescherming? Hoewel de Europese Commissie bij hoog en laag beweert dat er geen afbreuk komt aan de Europese beschermingsnormen, lijkt het niet goed denkbaar dat in een onderhandeling met twee partijen, de partij met de strengste normen steeds het laken naar zich toehaalt.

De impact van het TTIP op de economische groei en de werkgelegenheid wegen voor het ACV niet op tegen alle potentiële gevaren van het TTIP:

• Het TTIP dreigt het Europese acquis op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk, consumenten- en milieubescherming sterk af te zwakken. De Refit1-agenda verraadt voldoende in welke richting de Europese Commissie wil gaan voor de beoogde regelgevende convergentie;

• Gevaar van liberalisering van markten waar een andere logica moet spelen dan de puur economische : landbouw, sommige openbare diensten (onderwijs), verzekering op het vlak van arbeidsongevallen, gezondheidszorg;

• Andere openbare diensten kunnen eveneens onder druk komen: ook de liberalisering van de private gezondheidszorg staat bijvoorbeeld op de agenda;

• De liberalisering van de financiële diensten kan het proces voor een sterkere regulering na de financiële crisis lam leggen;

• De oprichting door het TTIP van bijzondere geschillenbeslechtingsmechanismen tussen multinationals en de overheid (ISDS) zou multinationals toelaten staten met relatief strenge sociale en milieunormen te dagvaarden. Hierbij kan de regelgevende bevoegdheid van de overheid onder druk gezet worden, door de dreiging van klachten voor arbitragepanels.

• Onvoldoende garantie op sterkere bescherming van de arbeidsrechten in de VS (geen enkele garantie dat de VS de basisconventies van de IAO ratificeert).

Een beperkt TTIP, dat vooral mikt op regelgevende convergentie in domeinen waar dit haalbaar is zonder Europese verworvenheden op te geven, zou een beperkt positieve impact kunnen hebben op de EU-VS handel en de economische groei. Een dergelijk beperkt TTIP is evenwel niet wat momenteel op de agenda van de onderhandelaars staat. De onderhandelingen tijdens de voorbije ronden gaan immers een stuk verder dan de krijtlijnen die het Europees Vakverbond (EVV) eerder getrokken heeft (2)

Aan de eis tot meer transparantie is allerminst voldaan. Het mandaat blijft in principe geheim en over het verloop van de onderhandelingen wordt enkel gerapporteerd aan het Comité voor Handelsbeleid van de Europese Raad (TPC) en de Commissie voor Internationale Handel (INTA) van het Europees Parlement De nationale parlementen en het ruime middenveld krijgen enkel mondjesmaat informatie maar worden volledig buiten het debat gehouden.

Het ACV wil niet dat de bouwstenen van het Europees sociaal model als pasmunt gebruikt worden in onderhandelingen over vrijhandel, door EU-ambtenaren die hiervoor geen mandaat hebben. Onze regeringsleiders hebben niet het recht de Commissie een onderhandelingsmandaat te geven dat de basiswaarden van de EU zelf in vraag stelt. Daarom moeten de huidige onderhandelingen opgeschort worden. Na een democratisch debat moet een nieuw beperkter mandaat geformuleerd worden binnen de krijtlijnen van het EU-acquis.

ACV - 2 juli 2014

Noten:

1 Refit is een ambitieus programma voor de vereenvoudiging van regelgeving voor de bedrijven die vertrekt vanuit het axioma dat regelgeving in de eerste plaats een kost is voor de ondernemingen, die zoveel mogelijk vermeden moet worden.

2 http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/EN-ETUC-position-on-TTIP-2.pdf