dplbdljfigcnifbc

semainedessentiers2017

                                 Meer info...

20171021 Affiche

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Femenisme

                                Meer Info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Le CETA, traité de libre échange entre le Canada et les Etats-Unis, cheval de Troie pour le TTIP.

Lees meer...

Delen van artikels

In October, marches from all over Europe gather in Brussels. Our goal: Surround the EU Council Summit, debate and demonstrate.

Lees meer...

Delen van artikels

Volgende week, van 12 tot 16 oktober, organiseert de NAVO de jaarlijkse nucleaire oefening Steadfast Noon, vermoedelijk op de luchtmachtbasis van Büchel. Heel waarschijnlijk oefenen ook Belgische F-16 piloten op het vervoer en de inzet van kernwapens. De Belgische regering maakt zich daarmee schuldig aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Lees meer...

Delen van artikels

In tegenstelling tot de algemeen gedeelde verwachtingen kwamen vorige woensdag ongeveer 100.000 leden van de vakbonden en talrijke sympathiserende bewegingen en oppositiepartijen naar Brussel om te protesteren tegen de sociale afbraakpolitiek van de Federale en Vlaamse regeringen.

Met deze fotoreportage proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te geven van de deelnemende groepen en hun bekommernissen en eisen. Zie https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/Vakbonden7Okt15

Delen van artikels

Het ABVV veroordeelt het optreden van Infrabel dat geprobeerd heeft een einde te maken aan de staking georganiseerd door CGSP Cheminots d.m.v. een eenzijdig verzoekschrift in kortgeding.

Lees meer...

Delen van artikels

Terwijl de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de VS over TTIP nog een tijdje zullen lopen (de EC publiceerde geen einddatum voor deze gesprekken), werden de onderhandelingen tussen de EU en Canada over CETA reeds afgesloten op 26 september 2014. CETA berust op dezelfde sterk aangevochten principes als TTIP.

Lees meer...

Delen van artikels

Maandagavond 28 september kreeg de woordvoerster van het burgerinitiatief “Gent TTIP/CETA/TISA vrij” het woord in de Gemeenteraad om een voorstel van resolutie toe te lichten. Vooraf voerden een honderdtal bezorgde burgers actie voor het Stadhuis. In dit artikel brengen wij kort verslag uit van deze actie, en geven voor uw documentatie de integrale tekst van het ingediende voorstel, de door de Gemeenteraad goedgekeurde tekst, en tenslotte het persbericht dat de initiatiefnemers van het burgerinitiatief na afloop verspreidden.

Actie aan het Stadhuis

Het 8 meter hoge oplaasbare paard van Troje was weer van de partij met muziek en toespraken. Raf Verbeke had het over het gevaar voor de democratie dat uitgaat van dergelijke verdragen. Michel Vanhoorne (Coördinator van LEF) benadrukte het dringende karakter van CETA (het akkoord Canada – EU) en Katrien Neyt (Gewestelijk Secretaris ABVV-OVl) de bedreiging van de arbeidsrechten. Voor foto's van de actie zie https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/GentTTIP

Onder ruime publieke belangstelling kreeg Elline Strik het woord in de gemeenteraad om namens meer dan 3000 burgers het voorstel van resolutie toe te lichten.

Voorstel van motie ingediend door het burgerinitiatief

Ontwerpmotie voor de gemeenteraad van 28/9 betreffende de projectovereenkomsten TTIP, CETA en TiSA, uitgaande van het burgerinitiatief “ Maak Gent TTIP-vrij”:

De Gemeenteraad,

Gelet op het mandaat betreffende het sluiten van een overeenkomst genaamd «Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag »  met de Verenigde Staten , gegeven door de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken en van Handel in de Raad Algemene Zaken van 14 juni 2013;

Gelet op het politieke akkoord afgesloten op 18 oktober 2013 tussen de vroegere voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, en de Canadese eerste minister, Stephen Harper, over het CETA;

Gelet op de lopende onderhandelingen tussen de 23 leden van de WTO (Australië, Canada, Chili, Hongkong (China), Colombia, Korea, Costa Rica, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Mexico, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zwitserland, Chinees Taipei, Turkije en Europese Unie) officieel begonnen in maart 2013;

Overwegende het gebrek aan transparantie van deze overeenkomsten, het gebrek aan debat bij deze laatsten die de participatie impliceren van alle bevoegdheidsniveaus maar ook van de maatschappelijke  verenigingen, de vakbonds- en de socioprofessionele organisaties en van de burgers;

Overwegende de verontrustende potentiële gevolgen - vooral inzake concurrentie, sociale en  milieunormen, economie, gezondheid, landbouw, intellectuele eigendom, culturele uitzondering;

Overwegende het belang het beschermingsniveau van de sociale, gezondheids- en milieunormen , geldend binnen de EU te behouden en hun inachtneming te verzekeren door de Europese en buitenlandse ondernemingen die op de Europese interne Markt werken;

Overwegende dat de vrijhandelsovereenkomsten geen werktuigen moeten worden, door sommige gebruikt om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgeving; te versoepelen, en zelfs in te trekken;

Overwegende dat het mechanisme voor regeling van geschillen tussen investeerders en Staten momenteel door de onderhandelaars van de overeenkomst verdedigd, een arbitraal hof samengesteld uit niet verkozen deskundigen zou creëren, waar de gemeenten, overgeleverd aan de zakenadvocaten, rechtstreeks door een particuliere onderneming zouden kunnen worden aangevallen. Wat betekent dat elke soort sociale, gezondheids-, voedings-, milieu- of technische norm die door een staat, een regio of gemeente is goedgekeurd, zou kunnen aangevallen worden voor een mechanisme van particuliere arbitrage wanneer die norm een privé-bedrijf tegen werkt  ;

Overwegende het desastreuze effect dat deze verdragen mogelijkerwijs op de landen in het Zuiden hebben, dat niet coherent is met het positieve Noord-Zuid beleid dat de stad Gent nastreeft;

Overwegende dat een dergelijke juridische constructie de capaciteit van de publieke overheid zou beperken om openbare diensten te handhaven (onderwijs, gezondheid...), de sociale rechten te beschermen, om de sociale bescherming te garanderen, om de verenigings-, sociale, culturele activiteiten in stand te houden (en hierdoor de culturele en talendiversiteit te bedreigen );

Overwegende dat de stad Gent voortdurend belangrijke initiatieven ontwikkelt of bevordert, en zij verplicht en gedwongen zou kunnen worden om deze initiatieven te wijzigen en zelfs te annuleren of in deze richting geremd zou kunnen worden ten gevolge van de ondertekening van deze overeenkomsten;

Overwegende het burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad en op de dagorde van de agenda van de gemeenteraad van ... ingeschreven;

De gemeenteraad van de stad Gent:

Bevestigt zijn vrees dat de projecten TTIP, CETA en TiSA een ernstige dreiging voor onze gemeentelijke democratie betekenen, namelijk op economisch, sociaal, gezondheids, milieu- en cultureel vlak;

Weigert elke poging tot deregulering van onze normen en elke poging tot verzwakken van het gemeentelijke, regionaal, nationaal of Europees kader, in het bijzonder  op sociaal gebied, op gebied van gezondheid, milieu, bescherming van de werknemers, de verbruikers en de ondernemingen;

Vraagt dringend de stopzetting van het bekrachtigingsproces van CETA, evenals de directe en definitieve stopzetting van de onderhandelingen betreffende TTIP en TISA;

Verzet zich krachtig  tegen elke regelingsclausule van de geschillen tussen de investeerders en de publieke overheid;

Vraagt aan de bevoegde Belgische autoriteiten dat in geval van nieuwe onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden, er een uitgebreid debat wordt georganiseerd over het geheel van de overeenkomsten met deelname van alle bevoegdheidsniveaus maar ook met de vakbonden en verenigingen, de socioprofessionele organisaties en de burgers;

Vraagt aan de bevoegde Belgische autoriteiten druk op Europees niveau uit te oefenen opdat de onderhandelingen betreffende dit partnership project in de grootste transparantie ten opzichte van de consumenten en de burgers zou gebeuren;

Verklaart zich waakzaam in verband met andere verdragen die dezelfde doelstellingen zouden nastreven;

Verklaart, dat in geval van bekrachtiging van één van deze drie overeenkomsten, de stad Gent zich als niet betrokken zal beschouwen wegens de niet-implicatie van het geheel van de bevoegdheidsniveaus, wegens het gebrek aan transparantie in de onderhandelingen en, bijgevolg, door het ondemocratische karakter van deze akkoorden, en plaatst zich zodoende symbolisch in de hoedanigheid van « Gemeente buiten TTIP, CETA, TiSA » ;

Verklaart dat in geval van bekrachtiging van deze verdragen, de stad Gent een beroep bij het Europees Hof van Justitie zal indienen, juist omwille van het ondemocratische karakter van deze verdragen;

Belast het College om de door de Raad gestemde motie aan de volgende autoriteiten te richten: Europese Commissie en Parlement, de federale regering, de gewestelijke en gemeenschapsoverheden;

Roept de gemeenteraden van de andere gemeenten van België op om zich op dezelfde wijze tegen deze verdragen te verzetten.

Motie TTIP – Stad Gent – aangenomen in de zitting van de gemeenteraad van 29 september 2015

Sinds juli 2013 onderhandelen de Verenigde staten en de Europese Unie over het afsluiten van een vrijhandels- en investeringsverdrag, kortweg TTIP (‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’). De onderhandelingen worden voor de EU gevoerd door de Europese Commissie op basis van het onderhandelingsmandaat dat de Raad hiervoor goedkeurde op 14 juni 2013.

De TTIP-onderhandelaars hebben ondertussen de tiende ronde achter de rug. Het is duidelijk dat de onderhandelingen verdergaan. Daarom dienen alle betrokkenen hun standpunt op tafel te gooien over de inhoud van een eventueel akkoord, de onderhandelingen kritisch te volgen en zoveel als mogelijk trachten te wegen op een eventuele eindtekst. Het zal in eerste instantie het Europees Parlement zijn dat de uiteindelijke tekst al dan niet zal goedkeuren, maar dit betekent niet dat andere overheden en in het bijzonder steden geen belang hebben bij dit eventuele verdrag.

De ingediende motie door burgers stelt duidelijk dat TTIP niet kan en dat alle mogelijke acties moeten ondernomen worden om het TTIP niet goed te keuren.

De Gentse gemeenteraad wil echter dat de stad Gent zichzelf niet zonder meer buitenspel zet, maar via de internationale netwerken waar zij een prominente rol in speelt actief mee aan een eventueel TTIP gaat onderhandelen. Het uitsluiten of onredelijk beperken van internationale handel kan voor een havenstad Gent als Gent zeer ongewenste gevolgen hebben. Steden zijn historisch ontstaan als centra van handel en moeten dat kunnen blijven. Het is noodzakelijk dat alle bezorgdheden van steden en hun burgers – en in het bijzonder de Gentse -mee worden genomen in de onderhandelingen. Gent ontwikkelt zich als een smart city en streeft naar sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Dit doet de stad, samen met haar burgers, op alle beleidsdomeinen. Bijgevolg hebben we een slim TTIP nodig; een TTIP dat ervoor zorgt dat de stad Gent en bij uitbreiding alle steden toekomstgericht kunnen bouwen aan hun stad. Een TTIP dat niet louter economische doeleinden mag dienen, maar ook de Europese doelstellingen rond de bescherming van de mens als burger, werknemer, patiënt en consument, van het milieu en het dierenwelzijn.

Aangezien het van groot belang is dat in de definitieve teksten van een eventueel akkoord de bezorgdheden van het Gentse stadsbestuur en van steden met gelijkaardige ambities worden meegenomen, heeft het weinig zin om Gent “TTIP-vrij” te verklaren. De stad Gent wil er echter wel alles aan doen om via de internationale netwerken waar zij een prominente rol in speelt de onderhandelingen over het TTIP in de door ons beoogde richting te sturen.

Om die reden wordt een motie aangenomen waarin de gemeenteraad aan het college vraagt om:

motivering

Gelet op het feit dat de EU en de VS sinds juli 2013 onderhandelen over het afsluiten van een mogelijk vrijhandels- en investeringsverdrag (TTIP) (onderhandelingsmandaat van 14 juni 2013, conclusies Europese Raad van 18 december 2014)

Gelet op het feit dat de meest recente bevolkingsprognoses van de VN stellen dat tegen 2050 ongeveer 75% van de wereldbevolking, hetzij 6 miljard mensen, in steden zal wonen, dat steden van oudsher knooppunten van handel en economische bedrijvigheid zijn en dat steden dus belangrijke stakeholders zijn in onderhandelingen over akkoorden die vrije handel als voorwerp hebben

Gelet op de vaststelling dat een mogelijk TTIP-akkoord potentieel impact kan hebben op de beleidskracht van de stedelijke overheden

Gelet op het feit dat stedelijke overheden het dichtst staan bij de bevolking en de best geplaatste overheid zijn om toekomstige noden, behoeften en uitdagingen in te schatten voor die bevolking en dus ook het best geplaatst zijn om samen met de stedelijke stakeholders slimme oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen te zoeken en te vinden

Gelet op het bestuursakkoord 2013-2018 van de Stad Gent dat 800 concrete acties en principes vastlegt die Gent moeten laten ontwikkelen tot een slimme en duurzame stad op ecologisch, sociaal en economisch vlak;

Gelet op de missie van de Stad Gent waarin Gent een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad is. Zij alle krachten verbindt om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven. Gent op creatieve wijze voorloper wil zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad. Gent verder bouwt aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen. We ons zo ontwikkelen tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen;

Gelet op de duidelijke beleidskeuze van de stad om van Gent een SMART CITY te maken die klaar is voor de toekomst;

Gelet op de nog te nemen beslissingen door de EU en de daarmee samenhangende onduidelijkheden op welk bestuursniveau of vanaf welke schaal beleidsbeslissingen volgend uit het TTIP aan hun impact op de handelsrelaties zullen worden getoetst;

Vaststellend dat er bij verschillende organisaties en partijen verschillende appreciaties bestaan over de wenselijkheid en positieve en negatieve gevolgen van diverse soorten handelsverdragen, maar dat er tegelijk gemeenschappelijke bekommernissen zijn over die principes die deel zouden moeten uitmaken van een eventueel TTIP-verdrag, en dat met het oog op het nastreven van een duurzame en rechtvaardige samenleving;

Overwegende dat in Gent een groep middenveldorganisaties een burgerinitiatief gestart heeft waarover de gemeenteraad zal stemmen, waarbij hun voorstel dat ter stemming wordt voorgesteld o.m. inhoudt dat Gent zichzelf tot ‘gemeente zonder TTIP, CETA en TISA’ verklaart;

Overwegende dat het TTIP de VS en de EU nog sterker aan elkaar zal verbinden door het wegnemen van tarifaire en non-tarifaire maatregelen die de handel belemmeren, wat de economie, welvaart en welzijn in beide delen kan bevorderen;

Overwegende dat de Stad Gent, en bij uitbreiding alle stedelijke overheden in de EU en de VS, onvoldoende zicht hebben op de impact van de beleidsbeslissingen volgend uit het TTIP op de realisatiemogelijkheden van de lokale bestuursakkoorden en beleidsprioriteiten;

Gelet op de mogelijke impact van het TTIP op het Gentse beleid, zou een nauwere betrokkenheid van de Stad Gent bij de onderhandelingen over het TTIP niet alleen een vorm van goed bestuur zijn vanwege alle betrokken beleidsniveaus binnen België, maar evenzeer een concrete toepassing zijn van de lopende beleidsinitiatieven van de EU voor de opmaak van een Urban Agenda, waarmee de EU het toenemende belang van de grote steden voor de realisatie van haar Europees beleid daadwerkelijk erkent;

Rekening houdende met de doelstellingen van het internationaal beleid van de Stad Gent en de daaruit voortvloeiende actieve rol binnen het Europese stedennetwerk EUROCITIES, één van de voornaamste belangenorganisaties van grote steden binnen de EU, en waarin de Stad Gent, vertegenwoordigd door de burgemeester, de zetel van ondervoorzitter in de Raad van Bestuur bekleedt;

Overwegende de in de maak zijnde standpuntbepaling over het TTIP door EUROCITIES dat aan haar leden, waaronder de stad Gent, zal worden voorgelegd.

De gemeenteraad van de Stad Gent

Wijst er op dat de toekomst in de steden ligt. De steden zijn de plekken bij uitstek waar de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen snel worden opgepikt, uitgewerkt, en in samenspraak met de burgers op grote schaal worden uitgerold en dus gerealiseerd, ten voordele van de stad, haar inwoners, organisaties, bedrijven en bezoekers én ook voor de ruimere omgeving.

Benadrukt dat door de aanhoudende verstedelijking van Vlaanderen en Europa deze evolutie zich verder zal zetten. Nog meer dan vandaag zullen de steden en Gent de komende jaren een centralere positie in de samenleving op het vlak van duurzame economische groei, werkgelegenheid, klimaattransitie, migratie, armoedebestrijding, samenleven, sociale en fysieke veiligheid krijgen en effectief opnemen.

Benadrukt dat bestuurskrachtige, vrije en autonome steden duurzame oplossingen op maat kunnen uitwerken en dus de beste publieke dienstverlening voor hun burgers, verenigingen en bedrijven kunnen aanbieden. Vrije steden zijn veerkrachtig en innovatief en zijn het best uitgerust om zowel in te spelen op de toekomstige opportuniteiten en positieve effecten van de globalisering als om tegelijk ook de negatieve effecten van die globalisering af te wenden. Ze weten als geen ander het potentieel van hun inwoners en ondernemers aan te spreken.

Onderstreept dat door het toenemend belang van de steden in de samenleving, zij veel meer bij de beleids- en besluitvormingsprocessen op de bestuursniveaus moeten worden betrokken. Het is door het samenbrengen van verschillende niveaus van bestuur dat de uitdagingen en de bekommernissen met resultaat kunnen worden aangepakt.

Toont haar betrokkenheid en bezorgdheid over de onderhandelingen en ook over de mogelijke gevolgen, ook voor het lokale beleidsniveau, van een mogelijk TTIP-akkoord.

Vraagt aan de bevoegde Vlaamse, Belgische en Europese Autoriteiten dat de steden sneller geïnformeerd en volwaardig betrokken worden bij de lopende onderhandelingen. Meer specifiek wordt gevraagd dat het Europese stedennetwerk EUROCITIES en een gelijkwaardig stedennetwerk in de VS, direct betrokken worden bij de lopende onderhandelingen.

Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen bij EUROCITIES aan te dringen dat zij de onderhandelingen over het TTIP prioritair opvolgt, de steden hierin nauw betrekt en dat zij bij de Europese Commissie aandringt om deel te kunnen nemen aan de onderhandelingen, alsook steeds gerapporteerd te worden over de voortgang en impact van de TTIP-voorstellen. EUROCITIES dient de belangen van de steden en de beleidsautonomie van de steden bij de onderhandelingen te kunnen waarborgen.

Vraagt aan het college van Burgemeester en Schepenen bij de standpuntbepaling bij EUROCITIES én alle volgende onderhandelingen over het TTIP uit te gaan van de volgende principes:

• Borging in een slim TTIP van de noodzakelijke antwoorden op de uitdagingen van de steden voor de toekomst

• Beleidsruimte voor een sterke lokale overheid dicht bij de mensen

• Beleidsruimte om o.a. sociale en ecologische garanties in overheidsaankopen in te schrijven

• Streven naar een eerlijke en correcte handel en economische duurzaamheid voor elkeen, klimaatneutraliteit en het uitsluiten van alle vormen van armoede

• Streven naar een slagkrachtige en performante publieke dienstverlening voor alle burgers

• Streven naar een permanente ontwikkeling en verslimming van onze steden, met een belangrijke rol voor de overheid in innovatie op sociaal, ecologisch en economisch vlak

• Een smart TTIP mag niet leiden tot een afname van onze Europese standaarden. Hierbij staat een maximale bescherming van de lokale economie, consumentenrechten, volksgezondheid, sociale rechten, dierenwelzijn en het milieu voorop. Het In Europese verdragen verankerde voorzorgsprincipe moet daarbij maximaal worden gerespecteerd

• Het respecteren van het exclusieve recht van democratisch verkozen organen, zoals het Europees Parlement, het Amerikaanse Congres en de parlementen van de Europese lidstaten, om te beslissen over algemeen geldende wet- en regelgeving.

• Het ISDS-systeem te vervangen door een nieuw systeem om disputen tussen investeerders en staten te kunnen oplossen dat onderhevig is aan democratische principes, dat op transparante wijze werkt en dossiers behandelt door publiekelijk aangeduide en onafhankelijke professionele rechters in openbare zittingen, dat voorziet in een beroepsmogelijkheid, dat gerechtelijke beslissingen waarborgt, dat de jurisdictie van de gerechtshoven in de EU en de Lidstaten respecteert en waar private belangen de publieke beleidsdoelstellingen niet ondermijnen.

Vraagt aan de bevoegde overheden om een mogelijk TTIP-akkoord alleen goed te keuren indien het gebaseerd is op bovenstaande principes.

Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om deze motie over te maken aan Vlaanderen, de federale regering en de Belgische Europarlementsleden.

Persbericht van het Burgerinitiatief: Burgers dwingen waakzaamheid rond TTIP en CETA af

Duizenden burgers vroegen om Gent TTIP-vrij te maken uit bezorgdheid om het handelsverdrag dat Europa en de VS aan het onderhandelen zijn. De Gentse gemeenteraad deed dit niet, maar het debat is wel op gang gebracht. Uit de tekst van de motie waarachter alle democratische partijen zich schaarden, maken we op dat er een brede coalitie tegen CETA gevormd kan worden. 

Eline Strik, Oxfam-Wereldwinkel Gent-centrum, namens "Gent TTIP-vrij": "Dat de gemeenteraad van Gent het debat is aangegaan over deze abstracte materie, onder toeziend oog van talloze betrokken burgers, is een heel belangrijke verwezenlijking van de campagne "Maak Gent TTIP-vrij". We nemen het niet dat zulke belangrijke zaken onderling bedisseld worden, politici hebben ons nog heel wat uit te leggen. Ik denk dat ze dat in Gent nu wel beseffen. Voor ons is dit een start van een publieke discussie die nog lange tijd zal duren. We zijn blij dat burgemeester Termont dat debat ook binnen Eurocities gaat voeren."

"Dat de gemeenteraad het niet heeft aangedurfd om een duidelijk standpunt in te nemen en Gent TTIP-vrij te verklaren, is natuurlijk ontzettend jammer. Gemeenteraadsleden zeggen ons inhoudelijk akkoord te zijn en naar burgers te willen luisteren, maar de grote bedrijven in de haven niet voor het hoofd te willen stoten. Voor ons is dat het perfecte bewijs dat onze zorgen terecht zijn. Als TTIP politici nu al verhindert om vrijuit te spreken, wat gaat dat dan geven als het verdrag er eenmaal is?"

"We hoorden dat we te vroeg zouden zijn: er ligt immers nog geen definitief voorstel rond TTIP op tafel. Tegelijkertijd zwegen de politici in alle talen over CETA. De tekst voor dit concrete verdrag met Canada is er al en ligt dit jaar voor ter ratificatie. De motie die nu door alle democratische partijen is aangenomen is vrijblijvend, maar stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan TTIP. CETA voldoet absoluut niet aan die voorwaarden, bijvoorbeeld door ons het bizarre arbitragemechanisme ISDS op te dringen. We gaan er dus vanuit dat de politici die deze motie hebben goed gekeurd zich met hand en tand tegen CETA zullen verzetten. We zullen hen daar aan houden."

En tenslotte het opiniestuk van Eline Strik, woordvoerder van het Burgerinitiatief, op de website van Knack.

Zie http://www.knack.be/nieuws/wereld/als-politici-een-ttip-willen-gaan-ze-ons-goed-moeten-uitleggen-waarom/article-opinion-614413.html

Delen van artikels

Het ABVV blijft strijden voor een meer rechtvaardig en meer sociaal beleid. De socialistische vakbond zal dit doen via provinciale actiedagen die van oktober tot december onder diverse vormen georganiseerd zullen worden. Er zijn momenteel contacten met het ACV en het ACLVB om ook die acties in gemeenschappelijk vakbondsfront te voeren. In elk geval zal het ABVV zijn acties verderzetten.

Lees meer...

Delen van artikels

Leaders of Europe’s national trade unions today elected Luca Visentini as new General Secretary, and Rudy de Leeuw as new President, of the European Trade Union Confederation. 

Lees meer...

Delen van artikels

Yesterday at the ETUC Congress, Europe's trade union leaders took a clear stance on corporate taxation in the EU.

Lees meer...