KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Raf Reuse is lid van Groen en lijsttrekker op de lijst van voor de gemeenteraad te Brugge

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Politiek heeft me altijd al enorm geïnteresseerd. Ik had duidelijk progressieve ideeën en ik werd sympathisant van Groen. De standpunten van de partij sloten perfect aan bij m'n persoonlijke mening. Groen is een unieke partij omdat ze een combinatie biedt van het ecologische en het sociale.
De stap om lid te worden heb ik echter niet zelf gezet. Mijn ouders gaven mij een lidmaatschap van Groen cadeau voor mijn 16e verjaardag. Een nogal uniek geschenk, maar wel het beste dat ik ooit gekregen heb! Dan begon ik actief te worden, eerst bij Jong Groen en dan bij Groen. En nu heb ik de eer om de lijst te trekken in Brugge.
Wat mij vooral drijft in de politiek, is verontwaardiging. Ik kan mij echt boos maken in bepaalde beslissingen. Verontwaardiging op zich is natuurlijk niet voldoende. Je moet ook een alternatief hebben. En dat positieve alternatief heb ik gevonden in Groen.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

woningproblematiek

Een betaalbare woning vinden is voor veel mensen steeds moeilijker. In Brugge is het probleem zeer groot. Voor mij is het een van de belangrijkste thema's waarover deze verkiezingen moeten gaan. Het woonbeleid is nu nog te veel het monopolie van projectontwikkelaars. De overheid mag niet langer laten begaan en moet een grotere rol spelen. Ten eerste moeten er meer sociale woningen gebouwd worden. Mensen die het minder hebben moeten snel geholpen worden aan een kwalitatieve en betaalbare woning. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de stad en Vlaanderen. Ten tweede wil ik dat het volgende bestuur een stadsontwikkelingsbedrijf opricht. Dit bedrijf moet bepaalde sites verwerven en er betaalbare woningen realiseren. Zo hebben we in Brugge veel vrijgekomen religieus erfgoed (kerken en kloosters) die daarvoor kan dienen. Ten derde pleit ik ook voor alternatieve woonvormen zoals roofsharing, cohousing, kangoeroewonen etc. Samenhuizen kan veel vaste kosten drukken.
Kortom: betaalbaar wonen moet een recht worden van iedereen.

 

leefmilieu

Het bewaren van het milieu is de corebusiness van Groen. We willen meer groen in onze stad: van het planten van die ene boom in de straat tot het bewaren van onze natuurgebieden. Wij verzetten ons tegen het kappen van bomen, indien het volstrekt onnodig is en vragen voor een onderbouwd bomenplan. We kijken kritisch toe bij het naleven van milieuvoorwaarden door de bedrijven op het Brugs grondgebied. Alle vormen van milieuhinder moeten vermeden worden en milieuhandhaving dient strikt opgevolgd te worden. Zo ook de reglementering in verband met asbest. Er moeten inventarissen van opgemaakt worden voor overheidsgebouwen en scholen en de asbest moet vervolgens veilig verwijderd worden.
We zien kritisch toe op het voorkomen en beperken van fijn stof, door verkeer en bedrijven, in de historische binnenstad en erbuiten en pleiten voor een autoluwe binnenstad en het inzetten van milieuvriendelijke/elektrische/hybride bussen.

locale economie

Groen wil de lokale economie een boost geven. Zo ijveren we voor een Brugse munt om lokale aankopen te stimuleren. We willen ook de korte keten promoten. Via markten en buurderijen willen we de consument aanzetten om rechtstreeks bij de producent te kopen. De economie van de toekomst is duurzaam. Daarom is de circulaire economie de toekomst: wat afval is voor het ene bedrijf, kan een grondstof zijn voor een andere. Verder maken we ruimte voor jonge en creatieve ondernemers.

 

tewerkstelling

Iedereen moet een goede job kunnen vinden in Brugge. Zelf leg ik het accent op jongeren. Zij moeten na hun studies werk vinden in onze stad. Daarom moeten we inzetten op jobs die aansluiten op de opleidingen in Brugge. We moeten de stad, de onderwijsinstellingen en de werkgevers bij elkaar brengen. Verder wil Groen ruimte maken voor jonge en creatieve ondernemers.

 

onderwijs

Groen ijvert voor kwalitatief onderwijs voor ieder kind. Ieder kind moet zichzelf kunnen ontplooien en zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen. En dat in de klas, maar ook daarbuiten. Daarom ondersteun ik het concept van 'de brede school'. De schoolpoorten sluiten hier niet op vrijdagnamiddag, want de school is veel meer dan een aantal klaslokalen. Zo kan de sporthal gebruikt worden door sportclubs, kunnen verenigingen er vergaderen en kunnen er avondcursussen gegeven worden. Kortom, een brede school is een aantrekkingspool voor heel de buurt.

 

privatisering van gemeentelijke diensten

Ik ben tegen elke vorm van privatisering van de gemeentelijke diensten. Publieke diensten moeten in publieke handen blijven. Het doel is een kwalitatieve dienstverlening bieden tegen een betaalbare prijs. Winst maken hoort daar dus niet (per se) bij. Wat Groen betreft, moeten we investeren in onze stadsdiensten.

 

opvang van asielzoekers en migranten

Wat dit betreft, heb ik een eenvoudige boodschap: mensen die de vreselijkste dingen ontvluchten, moeten geholpen worden. Asielzoekers moeten een warm onthaal krijgen en opgevangen worden. In Brugge hebben we een ruim Lokaal Opvang Initiatief. Dit moet behouden blijven. Nadat asielzoekers de status van erkend vluchteling verworven hebben, moeten ze werk en een woning vinden. Dit gaat niet altijd van een leien dakje. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die 'buddy' worden van een vluchtelingengezin en hen begeleiden in de maatschappij. Ze helpen hen een huis te huren of een school voor de kinderen te vinden. Groen wil dit buddysysteem behouden én versterken.

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

Ontwikkelingssamenwerking is voor mij zeer belangrijk. Solidariteit met de armsten op deze wereld moet ook door steden en gemeenten gedragen worden. Ik pleit voor een voldoende hoog budget voor ontwikkelingshulp. Brugge moet dus geld voorzien voor ontwikkelingsbeleid, maar de federale regering heeft hier de grootste rol te spelen. In plaats van te besparen moet deze regering het budget optrekken tot 0,7% van het BBP, zoals de norm van de VN ons voorschrijft. Verder moet de overheid de talrijke initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.
Een belangrijke component binnen ontwikkelingsbeleid is eerlijke handel. Fair trade moet door de stad gepromoot worden bij burgers, verenigingen en bedrijven. De stad kan ook zelf eerlijke handel stimuleren door fair te kopen en aan te besteden.

 

gemeentelijke democratie

Groen wil de Bruggelingen meer macht geven. Naast de klassieke representatieve democratie moeten ook burgers volop kunnen participeren aan het beleid. En daarmee willen we verder gaan dan de klassieke inspraak. We willen dat Brugge volop experimenteert met nieuwe vormen van democratie. Wat ik concreet voorstel, zijn de burgerbudgetten. Het stadsbestuur geeft aan iedere wijk een som geld. Het zijn de inwoners van de wijk zelf die onderling uitmaken waar het geld naartoe gaat. Ze kunnen er bijvoorbeeld bomen mee planten, speelpleinen aanleggen of gevelbanken aankopen. De Bruggelingen kunnen dus voortaan zelf bepalen waar een deel van hun belastinggeld naartoe gaat.

 

andere thema's die voor u van belang zijn: mobiliteit

Ik ga voluit voor duurzame mobiliteit. We moeten voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte geven. We moeten Koning Auto van de troon stoten en inzetten op alternatieven. Zo investeren we in meer en betere fietspaden. Het volgende stadsbestuur moet ook samen met De Lijn het openbaar vervoer in Brugge grondig veranderen. We ijveren voor meer bereikbaarheid én meer leefbaarheid. De Vlaamse Regering moet meer investeren in De Lijn in plaats van besparen. Verder ga ik voor een autoluwe binnenstad. Bovendien maken we de winkelstraten tussen de Markt en 't Zand volledig autovrij. Zo creëren we meer ademruimte voor bewoners en bezoekers.

 

fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline uitzonderlijk niet volgen.
Commentaar: Bij Groen Brugge is dit minder van toepassing. Op vergaderingen bereiden we de Gemeenteraad voor en daar bepalen we samen ons standpunt. Onze persoonlijke overtuiging komt daar zo goed als altijd mee overeen.