images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

1. Verdediging van het ambtenarenstatuut.
ACOD CGSP AMiO herhaalt dat de wetgever de statutaire tewerkstelling heeft ingevoerd om tegemoet te komen aan twee specifieke opdrachten, nl:

- Verzekeren dat de burgers gelijk worden behandeld ten aanzien van de beslissingen van de besturen. Alleen het statuut laat een ambtenaar toe zich te verzetten tegen een politicus of leidend ambtenaar die zijn boekje te buiten gaat.
- Verzekeren dat de burgers een gelijke behandeling genieten om een openbare betrekking te bekomen.
Deze twee opdrachten, die verband houden met de gelijkheid, zijn voor de ACOD CGSP AMiO niet onderhandelbaar. Statutaire tewerkstelling is absoluut noodzakelijk, zowel voor de leidend ambtenaar als voor het uitvoerend personeel.

2. Opnieuw investeren in het openbaar ambt.

ACOD CGSP AMiO betreurt dat het openbare ambt al 10 jaar lang als sluitpost wordt gebruikt voor alle regeringen samen. De vakorganisatie vraagt dat opnieuw wordt geïnvesteerd in het openbare ambt, zodat:
- Re-centraliseren van opdrachten, die bij gebrek aan personeel of door ideologische keuzes uitbesteed werden aan de privésector. In de eerste plaats de essentiële functies, die omwille van de beheerseenheid werden geprivatiseerd. Uit alle studies blijkt dat de uitbesteding van de opdrachten van openbare dienstverlening leidt tot meer kosten, wat voor de besturen en de burger schommelt tussen 20 en 300%, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening vaak te wensen overlaat.
- Herinvesteerd kan worden in taken van openbare diensten, fiscale, milieugebonden en gezondheidscontrole, de sociale wetten en bouwvergunningen, op omgeving, cultuur, ... om de efficiëntie te verbeteren van de besturen, die vandaag bijna vastgelopen zijn omwille van het besparingsbeleid. Dit vereist de aanwerving van meer ambtenaren en de inzet van extra werkingsmiddelen.

3. Sociale rol van het openbaar ambt

Naast haar opdrachten van openbare dienstverlening, biedt het openbare ambt elke burger de kans om vooruit te gaan en/of zich te integreren in de maatschappij. Het openstellen van betrekkingen voor personen zonder kwalificatie erkend door een diploma, moet nog altijd aangemoedigd worden in de openbare diensten. Opleidingen en vergelijkende toegangsexamen organiseren blijft nodig om elkeen de kans te bieden een plaats te vinden binnen het openbare ambt en dit ten behoeve van heel de bevolking. Het overheidspensioen is het enige pensioensysteem, dat een waardig pensioen kan waarborgen, en moet dan ook behouden blijven.

Michel Jacobs en Gino Hoppe Algemene secretarissen

Document in PDF