ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Rudy Coddens is Lijstduwer op de lijst van sp.a voor de Kamer in de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is lid van deze partij en momenteel Schepen in Gent

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Ik ben verpleekundige van opleiding en ben via voormalig Burgemeester Gilbert Temmerman in de politiek terecht gekomen. . Eerst als OCMW-raadslid, vervolgens gemeenteraadslid en nadien Schepen , OCMW-voorzitter en momenteel Schepen van sociaal beleid en financiën.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)
Iedereen heeft recht op een goeie kwalitatieve job met een voldoende hoog inkomen. Ik ben voor een verhoging van het minimumloon. Dat er momenteel een groeiende groep werkende armen zijn is, in een beschaafd land als het onze is onaanvaardbaar. Een job moet dus zorgen voor bestaanszekerheid. Er moeten meer inspanningen komen om ook laaggeschoolde mensen op weg te helpen naar een job. Als gewezen OCMW-voorzitter en huidig Schepen van sociaal beleid ervaar ik elke dag dat een aantal mensen moeilijk de stap naar een reguliere job zullen zetten. Er moeten dus ook genoeg jobs in de sociale economie bijkomen. Ik pleit ook voor werkbare jobs. Als we daar op inzetten kunnen we er voor zorgen dat mensen langer aan de slag blijven en niet in de nu al veel te grote groep van langdurig zieken terecht komen. Wie 42 jaar werkt moet recht krijgen op een volwaardig pensioen. En wie langer wil werken moet daar met een pensioenbonus voor beloond worden.

sociale zekerheid
We moeten ons systeem van de sociale zekerheid koesteren. Een goeie sociale zekerheid en dat is bewezen zorgt ervoor dat de ongelijkheid bestreden wordt. De minimumuitkeringen zoals het leefloon zouden verhoogd moeten worden tot het niveau van de Europese armoededrempel. Sociale rechten zouden ook automatisch moeten toegekend worden. De pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. Om de sociale zekerheid te vrijwaren is er ook een sterke en gegarandeerde financiering nodig. De sociale zekerheid mag geen besparingspost zijn maar moet de wettelijke garantie bieden dat pensioen, ziekteverzekering en werkloosheidsverzekering gefinancierd worden.

syndicale rechten
Vakbonden, mutualiteiten en werkgevers hebben expertise elk op hun terrein. Hun kennis is waardevol zowel bij het maken als het uitvoeren van het beleid. Het middenveld moet dus zijn plaats behouden want ik ben een groot verdediger van de sociale dialoog. Een correcte en rechtvaardige werking van de democratie impliceert syndicale rechten en vrijheden. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om actie te voeren mag niet beperkt worden. Vakbonden moeten in alle bedrijven de verdediging van de werknemersbelangen op zich nemen.

privatisering van openbare diensten
Goed werkende en betaalbare openbare diensten zijn belangrijk. Ze staan ter beschikking van alle inwoners ook voor diegenen die het moeilijk hebben. Het openbaar vervoer zowel trein, tram als bus moet stipter, betaalbaarder en uitgebreid worden. Privatisering leidt en dat zie je in Nederland, tot een serieuze verhoging van treinticketten. Maar uiteraard ook goed onderhouden wegen, fietspaden en waterwegen zijn belangrijk. Er moeten voldoende politiemensen zijn. Veiligheidsopdrachten moeten niet naar de privé verhuizen

Fiscaliteit
Ik pleit voor een eerlijke eenvoudige en efficiënte inkomstenbelastingen. Een kleine groep die de regels omzeilt betaalt veel te weinig waardoor een grote groep te veel belastingen betaalt. Een nieuw en modern belastingsysteem moet er ook voor zorgen dat inkomen uit vermogen en inkomen uit werk gelijk behandeld worden. Inkomsten worden progressief belast.

Daarnaast moet de erfbelasting rechtvaardig eenvoudig en herverdelend werken. Iedereen zou tot 250.000 Euro belastingvrij moeten kunnen erven of verwerven uit een schenking.

Grote bedrijven zijn meer internationaal gaan werken en verplaatsen het kapitaal over de grenzen. Door meer internationaal samen te werken en betere afspraken te maken kan belastingontwijking en -ontduiking vermeden worden en betalen ook multinationals een eerlijke bijdrage

justitie
Justitie moet toegankelijk betaalbaar en efficiënt zijn. De logheid van justitie en de achterstand die ermee gepaard gaat, stoot mensen terecht tegen de borst. Drastische hervormingen zijn nodig

asiel en migratie
Een humaan en gecontroleerd asiel-en migratiebeleid is essentieel. Mensen moeten in hun land van herkomst een vreedzaam en duurzaam leven kunnen leiden. Een eerlijk handelsbeleid en eerlijke fiscaliteit waarbij ontwikkelingslanden ook hun deel van de winst krijgen is belangrijk. Meer investeren in ontwikkelingslanden en stoppen met financieren van oorlogen en uitvoeren van wapens naar conflictgebieden kan de vluchtelingenstromen beperken.

Armoedebestrijding
Armoedebestrijding moet een topprioriteit worden van alle regeringen. De uitkeringen verhogen tot aan de armoedegrenzen, de minimumlonen verhogen en zorgen dat er geen werkende armen meer zijn. Sociale rechten moeten automatisch toegekend worden. Energie-en vervoersarmoede moet aangepakt worden.

leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)
Klimaat moet sociaal zijn of zal het niet zijn. Bedrijven en overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen met concrete klimaatmaatregelen die voor iedereen betaalbaar zijn zullen we er geraken. We pleiten voor rollende fondsen (zoals in Gent een eerste keer toegepast) om woningen energiezuinig te maken. Via een terugbetaling via de meter systeem kan elke woning, ook wie niet de financiële middelen heeft , energiezuinig of -neutraal gemaakt worden.

Staatshervorming
De bevoegdheden moeten zich bevinden op dat niveau waar de dienstverlening het best gewaarborgd wordt. Wanneer na een grondige evaluatie een herschikking noodzakelijk blijft, dan zijn bevoegdheidsoverdrachten in welke richting dan ook, mogelijk

budgettair beleid
Het budgettair beleid van mijn partij is te vinden op de toekomstbegroting . Deze begroting is in evenwicht en geeft antwoorden op de uitdagingen en noden waar we vandaag en morgen voor staan.

defensie
Belgie moet terug een voortrekkersrol spelen voor nucleaire ontwapening. België moet kernwapenvrij worden. We moeten het VN-verbodsverdrag voor kernwapens ondertekenen. Voor elke euro die we investeren in defensie, investeren we ook een euro in ontwikkelingshulp en humanitaire hulp. Militairen moeten niet ingezet worden als goedkope politiekrachten. Enkel nog in uitzonderlijke omstandigheden en voor beperkte duur kunnen militairen nog ingezet worden voor bewakingsopdrachten. Defensie zal europees zijn of zal niet zijn. Ons leger moet beter samenwerken met andere Europese legers. Toekomstige investeringen moeten ook in Europees verband bekeken worden.
buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen ...)
De uitbreidingen van de nederzettingen is een schending en maakt de economische ontwikkeling in de Palestijnse gebieden onmogelijk.

andere thema’s die voor u van belang zijn
Er moeten 7500 extra verpleegkundigen en zorgkundigen bij aangeworven worden in ziekenhuizen. In de ouderenzorg is er nood aan 3500 zorgkundigen. De eerstelijnszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Allerhande wachtlijsten moeten weggewerkt worden. En er moeten meer middelen komen voor de gezondheidszorg

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)

Ik zal bij elk dossier heel luid mijn stem laten klinken om binnen de fractie tot een aanvaardbare oplossing te komen . Binnen ethische kwesties moet de stemming vrij kunnen zijn.