images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Bond Beter Leefmilieu nam het regeerakkoord onder de loep: “Vanuit milieu-oogpunt presenteert de regering Jambon 1 een tegenstrijdig regeerakkoord. Langs de ene kant zijn er lovenswaardige engagementen voor meer natuur, vergroening van de landbouw en kernversterking. Langs de andere kant wordt de grootste bedreiging voor de biodiversiteit - de klimaatverandering - onvoldoende aangepakt”, concludeert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

“Het bindende doel voor 2030, -35% broeikasgasemissies van gebouwen, transport en landbouw (non-ETS), zal niet bereikt worden met dit akkoord. Jambon zet mobiliteit en industrie niet op het pad naar een duurzame, koolstofneutrale toekomst. De groei van het vrachtverkeer en de industriële emissies zullen blijvend wegen op de luchtkwaliteit. Wel positief zijn de uitfasering van stookolieketels, dieselbussen en energieverslindende straatverlichting. Het beleid rond circulaire economie zet terecht in op circulair bouwen en aanbestedingen, maar is verder bijzonder vaag en schiet te kort in ambitie.”

“Niet alleen honderdduizenden burgers maar ook steeds meer organisaties en bedrijven verwachten dat we tegelijk de kansen grijpen van vergroening en onze verantwoordelijkheid opnemen voor de volgende generaties. Het zijn de regio's in Europa die het eerst en het snelst veranderen door een sterk milieubeleid, die jobs creëren, nieuwe bedrijfsactiviteit aantrekken en de leefkwaliteit verhogen. Bij de vertaling van het regeerakkoord naar concreet beleid kan Vlaanderen zich sterker inschakelen in de Europese dynamiek naar een koolstofneutrale en circulaire economie.”


Mathias Bienstman, Bond Beter Leefmilieu,

Uitgebreide analyse per milieuthema

Over Bond Beter Leefmilieu
Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.