images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De COVID- 19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad in ons land, zowel op gezondheidsvlak, op de economie als op de armoede en de sociale uitsluiting. Urgente maatregelen werden getroffen om deze impact zoveel mogelijk te beperken, maar op het sociale domein waren deze maatregelen onvoldoende om mensen in armoede voldoende te beschermen tegen de negatieve effecten van deze huidige crisis. De federale regering wil nu de werkzaamheden starten voor een algemeen herstelproces. Hiervoor werden op 20 juli verschillende stakeholders - waaronder ook BAPN - uitgenodigd om hun bezorgdheden en aanbevelingen aan de eerste minister en de andere bevoegde ministers persoonlijk te presenteren.

Tijdens onze interventie hebben we hebben gepleit voor een robuuste sociale zekerheid en we denken dan vooral aan het optrekken van de sociale minima tot boven de Europese armoedegrens. Ook is het cruciaal dat de toegankelijkheid tot basisdiensten zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting,... gegarandeerd wordt voor gans de bevolking. Ook moet er dringend meer aandacht komen voor het recht op kwaliteitsvol werk en de inclusie van zeer precaire groepen in onze samenleving zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen. Er moet opnieuw geïnvesteerd worden in het belangrijkste kapitaal van België, namelijk haar inwoners. Om hiervoor het nodige budget vrij te kunnen maken is er nood aan een eerlijkere fiscaliteit.

Na deze bijeenkomst bezorgden we nog twee brieven aan de bevoegde ministers, over het beschermen van mensen in armoede tegen de gezondheidsrisico’s van het coronavirus en het bestrijden van de digitale kloof