Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Eind november sloten de vakbonden en de Vlaamse regering het Vlaams intersectoraal akkoord af (VIA 6) voor de Vlaamse sectoren in de social profit. Eind december werd het luik koopkracht geconcretiseerd en nu is ook het deelakkoord kwaliteitsmaatregelen afgeklopt. Er komen middelen om meer personeel op de werkvloer te zetten en er wordt ook meer vorming voorzien. Zo realiseren we een tweede en derde eis van ons Zorgpact. We mogen daarom spreken van een historisch akkoord.

Ter herinnering, de eisen uit ons zorgpact waren: meer handen op de werkvloer, betere loon – en arbeidsvoorwaarden en vorming. Eind december konden we voor de meeste werknemers het luik koopkracht al concreet maken. Er kwamen structurele loonsverhogingen en een verlenging van de barema’s. Nu komt er dus ook meer personeel en zetten we verder in op vorming. Deze verlaging van de werkdruk is niet alleen van belang voor het personeel. Dit is goed voor de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Iedereen gaat er dus op vooruit. Dit was één van de belangrijkste eisen van het personeel dat elke dag op het terrein staat.

Wat bevat het deelakkoord kwaliteitsmaatregelen?
In de woonzorgcentra (pc 330) wordt de norm verhoogd van ROB naar RVT. Dat wil zeggen dat de focus komt te liggen op de zwaardere zorgprofielen en er meer verpleegkundigen en zorgkundigen aan de slag zullen zijn op hetzelfde moment. Dit is een zeer grote, eerste stap die de jarenlange onderfinanciering recht trekt en betekent alleen al op dat vlak een groei van 1.573 VTE (voltijdsequivalent). Er wordt € 100 miljoen vrijgemaakt van het uitbreidingsbeleid. De leegstand in de woonzorgcentra maakte dat het mogelijk was dit budget anders te spenderen. Toch moet de norm nog verhoogd en verbeterd worden op termijn. Om dit te bereiken loopt er een studie rond nieuwe personeelsnormen die in de loop van dit VIA wordt afgerond. De BBTK heeft altijd gepleit voor de RVT-norm (die we nu bereiken) + 50%, maar zal kijken wat de studie oplevert en dan mee pleiten voor een verdere versterking. Het moet en kan nog beter.

Reactivatiepersoneel (kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist etc.) kan flexibeler worden ingezet volgens de lokale noden. Op aandringen van de BBTK zal het lokaal sociaal overleg daar een grote rol in spelen. Zo kan het personeel optimaal ingezet worden in functie van de realiteit op het terrein.

In de gezinszorg (pc 318.02) komen er 321 VTE bij, waarbij de focus ligt op extra zorgkundigen en omkaderingspersoneel om hen extra te kunnen begeleiden bij problemen. Er zullen bovendien jaarlijks 5 VTE’s zonder zorgdiploma omgeschoold worden tot verzorgenden.

In de kinderopvang (pc 331) zal de onkostenvergoeding van de onthaalouders met 1,1% verhoogd worden. Er zullen ook extra onthaalouders (272 VTE) met een werknemersstatuut bijkomen. Een belangrijke verwezenlijking en opnieuw een historische eis van de BBTK. Qua loon wordt trap 2B/2A dichtgereden. Tenslotte wordt er ingezet op een pedagogische functie (264 VTE) voor de begeleiding en ondersteuning van beginnende onthaalouders zodat ze in de sector blijven.

Ook in pc 331 krijgen de Centra Geestelijke Gezondheidszorgen er 25 VTE bij, de huurdersbonden 5 VTE.

In de sector voor personen met een beperking (pc 319.01) ligt de focus op een verkleining van de leefgroepen om zo meer kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Er komen 165 VTE bij in de jeugdhulp, 172 VTE binnen de residentiële capaciteit, 30 VTE binnen ambulante zorg, mobiele zorg en dagopvang voor minderjarigen en 41 VTE voor de dagcentra voor volwassenen.

Het minimumloon van werknemers in dienst van een persoon met beperking die hen individueel bijstaan, verhoogd worden met 8,75%. Het gaat om zo’n 1400 werknemers.

De socioculturele sector (pc 329.01) ontvangt eenmalig € 2.880.300 en jaarlijks € 600.000 voor jobcreatie. Dit zal onder andere resulteren in projecten met het oog op de werkervaring van kwetsbare doelgroepen. De sector rekent dat daaruit een 30-tal VTE zullen voortvloeien.

Overzicht

  • pc 318.02 > 370,76 extra VTE
  • pc 319.01 > 427,20 extra VTE
  • pc 329 > 30 extra VTE
  • pc 330 > 2264 extra VTE
  • pc 331 > 536 extra VTE

Structureel telewerk, vorming, uitbreiding rol Icoba en werkbaarheidsmonitor
Er zijn bovendien een aantal intersectorale kwaliteitsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid structureel telewerk in te voeren en afspraken te maken daarover op lokaal niveau.

Wat betreft de vorming - het derde luik van ons Zorgpact – realiseren we tegen 2027 een groeitraject naar vijf vormingsdagen per jaar. Een mooie vooruitgang.

De rol van Icoba wordt verder uitgebreid naar de gezinszorg (pc 318.02) en de socioculturele sector (pc 329.01). Icoba is het expertisecentrum agressie dat nu al actief is in de kinderopvang en de gezondheidsinstellingen en –diensten en de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen. Een goede zaak aangezien agressie een bekend sectoraal probleem is. We betreuren wel dat dat er in de geregionaliseerde sectoren ouderenzorg en revalidatiecentra, beschut wonen en PVT’s (pc 330) gekozen wordt om niet in te stappen in de expertise die Icoba biedt. Nochtans is er ook in deze sectoren een agressieproblematiek.

De werknemers zullen nu ook drie weken (drie weekends) aansluitend vakantie kunnen nemen.

Tenslotte komt er een werkbaarheidsmonitor voor alle social profitsectoren. Dit wordt een concreet instrument om de werkdruk te meten en vooral ook bij te sturen.

(Zij-)instroom
Naast de nadruk op instroom voorziet dit akkoord ook verschillende initiatieven om de opleidingen voor zij-instromers zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is belangrijk omdat de sector vergrijst maar de zorgvraag wel stijgt. Alle instroom is nodig. De sociale partners willen daarom dat ook de Vlaamse regering daarvoor voldoende middelen vrijmaakt in de toekomst. Zoals dat ook in het federale akkoord is gebeurd.

De coronacrisis onderstreepte nog maar eens de waarde van zorg en welzijn. Omdat de werkdruk over het algemeen hoog ligt, verlaten veel werknemers de sector. Applaus is mooi, maar de werknemers hebben vooral waardering en erkenning nodig. Daarom zijn de maatregelen in dit akkoord broodnodig: ze maken de sector aantrekkelijker.

Historisch akkoord
Federaal secretaris Johan Van Eeghem: “Na hogere lonen concretiseert dit deelakkoord alweer een heel aantal belangrijke eisen uit ons Zorgpact. Meer personeel en dus een lagere werkdruk is essentieel voor de werkbaarheid en de kwaliteit van de zorg- en welzijnssector. Dit akkoord – dat we deze week nog voorleggen aan onze achterban - is belangrijk voor het personeel maar ook de gebruikers zullen hier de vruchten van plukken. De sector gaat erop vooruit en wordt zo aantrekkelijker. Dat is niet verwaarloosbaar want de grote uitdaging wordt de vacatures die we nu gecreëerd hebben invullen. We mogen dus gerust spreken van een historisch akkoord qua extra personeel voor de zorg. De budgetten laten het toe om extra werknemers in te zetten. Daar hebben we dan ook maximaal op ingezet omdat het zo belangrijk is voor het personeel en de kwaliteit van de zorg.”

Bron: https://mailchi.mp/bbtk-abvv.be/via-6-na-meer-koopkracht-nu-ook-meer-handen-op-de-werkvloer?e=7cf0e8f35a