images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Vandaag is een open brief verspreid vanuit het artsencollectief ‘Docs For Climate’. De brief handelt over gezondheid en klimaatverandering. Het doel van de brief is het publieke en politieke bewustzijn over de urgentie van de klimaatverandering te vergroten én het verband tussen klimaatverandering en gezondheid aan te tonen. Daarnaast geeft de brief maatregelen aan die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit is volgens het collectief namelijk broodnodig om onze gezondheid en levenskwaliteit in stand te houden. De open brief is ondertekend door bijna 1.000 Belgische artsen.

De brief doelt op het vergroten van het maatschappelijk en politiek draagvlak rond de bezorgdheid over ons klimaat en met name de link tussen klimaat en gezondheid. Als wetenschappers die de steeds urgenter wordende boodschappen van internationale instanties zoals het IPCC horen, kunnen de artsen van Docs for Climate het huidige klimaatbeleid niet aanvaarden. Als zorgprofessionals zijn ze bovendien gealarmeerd door de effecten van de stijgende temperaturen en andere klimaat- of milieuveranderingen op de gezondheid van hun patiënten. Het artsencollectief gaat akkoord met de stelling van het bekende medische tijdschrift The Lancet dat zegt dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor de wereldgezondheid tijdens de 21ste eeuw. In de brief worden de effecten van de klimaatverandering op de gezondheid besproken.

Dit houdt onder andere een hogere sterfte in als gevolg van hittestress of aandoeningen op de luchtwegen. In de zomer van 2019 bijvoorbeeld werd er rond de dagen met de meest extreme temperaturen een oversterfte van ongeveer 35% gemeld. Ook haalt het collectief bepaalde ziektes aan die overgedragen worden door muggen, zoals malaria of knokkelkoorts. Stijging van de prevalentie van al deze aandoeningen kan een grote belasting voor ons gezondheidsstelsel betekenen. De aanbevelingen van het IPCC zijn volgens het collectief erg duidelijk. Om de klimaatverandering te beperken en de aarde leefbaar te houden voor de mens is een wereldwijde daling van de uitstoot van broeikasgassen (en een netto nuluitstoot tegen 2050) noodzakelijk.

Het tweede deel van de brief handelt daarom over maatregelen om dit te verwezenlijken met hieruit voortvloeiend vijf eisen aan onze regeringen en parlementen. Daarnaast verbinden de artsen zich ook zelf tot verschillende aanpassingen in de gezondheidssector en in hun dagelijkse leven. Docs for Climate is één van de organisaties in België die wil strijden voor een samenleving die de uitstoot van broeikasgassen drastisch reduceert. Het brengt artsen en zorgverleners samen aan zowel franstalige als nederlandstalige zijde. Inspiratie vond het collectief onder meer bij de Britse actiegroep ‘The cancer of climate change’. Om onze gezondheid en levenskwaliteit te bewaren, roepen de vrijwilligers van Docs for Climate op tot collectieve actie. ‘De diagnose is duidelijk en de behandeling is urgent.’ Ze hebben de brief verzonden naar zoveel mogelijk artsen in België en hebben ondertussen bijna 1.000 handtekeningen verzameld. Het is echter nog steeds mogelijk de brief te ondertekenen via hun website. Voor meer info of om de brief te tekenen surf naar https://docsforclimate.be