images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De sociale partners van de social-profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om in de coronacrisis uitwisseling van personeel tussen sociale ondernemingen mogelijk te maken

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu we bovendien te maken krijgen met een uitval van personeel moeten oplossingen gevonden worden om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Tijdelijk uitlenen
Het arbeidsrechtelijk kader om personeelsleden tijdelijk tewerk te stellen in een andere onderneming is echter niet zo eenduidig noch eenvoudig.
Het intersectoraal kaderakkoord van de sociale partners in de zorg- en welzijnssectoren biedt een correct en rechtszeker kader om de tewerkstelling van personeel van de ene organisatie tijdelijk uit te lenen aan een andere organisatie. Het is ook belangrijk dat de mogelijkheid tot uitlening, waar die noodzakelijk is, kan gebeuren zonder te veel tijd vergende administratie.

Tot maart 2021
Het sociaal kaderakkoord voorziet ook in een pasklare modelovereenkomst waarmee de uitlening voor alle betrokkenen wettelijk beantwoordt aan de noodzakelijke voorwaarden.
Onder meer bepaalt het sociaal kaderakkoord dat:

  • de uitlening steeds voor een beperkte duur geldt, en mogelijk is in de periode van 16 oktober tot 31 maart 2021;
  • werknemers niet verplicht kunnen worden om een dergelijke tijdelijke tewerkstelling bij een andere organisatie te aanvaarden;
  • enkel medewerkers met een vast contract kunnen uitgeleend worden, de regeling geldt dus niet voor tijdelijke werknemers;
  • tijdens de uitlening, en bij de terugkeer nadien, blijven alle contractuele verplichtingen tussen de oorspronkelijke werkgever en werknemer gelden;
  • de werknemer tijdens zijn uitlening nooit een lager loon zal ontvangen dan het loon bij zijn/haar huidige werkgever. Indien medewerkers in de doelonderneming voor dezelfde functie een hoger loon ontvangen, zal het loon van de uitgeleende werknemer hieraan worden aangepast;
  • de ontvangende onderneming verantwoordelijk is voor de naleving van alle regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming. Dit betekent onder meer dat er geen uitlening kan plaatsvinden indien de bescherming en de veiligheid van de medewerker in het kader van de coronamaatregelen in de ontvangende onderneming niet gegarandeerd zijn;
  • de voorwaarden en de duur van de uitlening op voorhand vastgelegd worden in een geschrift ondertekend door de werkgever, de ontvangende onderneming en de werknemer;
  • de tijdelijk uitlening in het lokaal sociaal overleg van de betrokken ondernemingen correct opgevolgd wordt.

De sociale partners/ondertekenaars van het Kaderakkoord:

  • Werkgeversfederatie VERSO
  • Vakbonden ACV Puls, ACV Voeding en Diensten, BBTK, ACLVB