images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Het overlegcomité van 30 december 2020 oordeelde dat de naleving van de quarantaineverplichting voor wie uit een rode zone terugkomt van groot belang is in de strijd tegen de coronapandemie. Hetzelfde overlegcomité voorzag een uitzondering op de verplichte quarantaineregels voor kritische functies in essentiële sectoren.

Het vastleggen van deze kritische functies werd overgelaten aan een overleg tussen werkgever en werknemer in de Ondernemingsraad (of indien er geen OR is aan het CPBW of aan de vakbondsafvaardiging) en dit volgens een vaste procedure.
Kan de verantwoordelijkheid om af te wijken van de quarantaineregels echter overgelaten worden aan de werknemersvertegenwoordigers?

De toewijzing van deze discussie aan het sociaal overleg is totaal misplaatst.

Eerst en vooral zijn we van mening dat er eigenlijk geen uitzondering mocht voorzien worden op de wettelijke quarantaineregels: indien iemand een risico op besmetting gelopen heeft, geldt er een verplichte quarantaine. Het loslaten van deze quarantaineregels voor bepaalde functies strookt niet met de strenge aanpak van de FOD Volksgezondheid en valt moeilijk te verzoenen met alle inspanningen die de samenleving moet leveren. De evolutie van de cijfers en de verspreiding van de Britse variant is niet van die aard dat uitzonderingen aanvaard kunnen worden. De mogelijkheid om uitzonderingen te voorzien is onverantwoord en de zorgsector zal hier dan ook weer onder druk komen te staan.
Een werkgever zal in het sociaal overleg de discussie over deze functies moeten opstarten.

Wat willen wij vanuit ACV Puls als richtlijn meegeven?
Wij adviseren ten stelligste om hierover geen afspraken te maken: quarantaineregels moeten door iedereen gevolgd worden en uitzonderingen hierop zijn een gevaar voor alle werknemers, een gevaar voor verdere verspreiding van het virus en een mogelijke belasting van de zorgsector.

Deze verantwoordelijkheid behoort tot de bevoegdheid van de regering op advies van de experten. Wij zijn het alvast niet eens met deze uitzonderingsmaatregel die in schril contrast staat met het gevoerde strakke veiligheids- en handhavingsbeleid.

Hopelijk blijft u van het debat gespaard maar als het zich aandient hierbij alvast onze richtlijn.