images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De ‘Toekomstfabriek’ verenigt 8 Gentse organisaties uit het maatschappelijk middenveld: ACV/ACW Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, Vooruit vzw, Samenlevingsopbouw Gent, Masereelfonds, LEF, Vrede vzw en Victoria Deluxe in een beweging van organisaties en personen die streven naar diepgaande en duurzame maatschappelijke veranderingen.

Vanaf het najaar 2013 wil de Toekomstfabriek het project ‘Een Ander Land’ ontwikkelen. Met dit project zullen gedurende twee jaar innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen (theorie en praktijk) rond een aantal cruciale thema’s (economie, politiek, cultuur en gemeenschap, gender en gezin, ecologie, internationale betrekkingen, …) worden opgezocht en ontsloten. In 2014 worden voor het project onder meer 8 werkweken en 8 publieksavonden georganiseerd (meer info: zie projectomschrijving).

1. PLAATS VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE

Victoria Deluxe is administratief en juridisch werkgever.

Inhoudelijke coaching gebeurt door de Voorzitter van de stuurgroep van Een Ander Land (Fred Louckx).

Elke werkweek en elke publieksavond wordt gecureerd door één of meerderepartnerorganisaties die hiervoor de nodige personeelstijd vrij stellen. De coördinator werkt per werkweek in tandem met het verantwoordelijke personeelslid van de partnerorganisaties.

2. TAKEN

Werkmethodiek ontwikkelen voor de werkweken en publieksavonden

 • - Werkweken:

  • o Ontwikkeling en uitschrijven van een gemeenschappelijke visie en werkmethodiek

  • o Regie en coördinatie van de werkweken.

 • - Publieksavonden:

  • o Ontwikkeling en uitschrijven van een gemeenschappelijke visie en werkmethodiek

  • o Regie en coördinatie van de werkweken.

 • - Zicht houden op de dynamiek van de verschillende werkgroepen die een werkweek voorbereiden (zowel op vlak van research, de werkweek zelf + de uitwerking: het materiaal kwaliteitsvol uitwerken en ontsluiten)

Voorbereiding stuurgroepvergaderingen

 • - Voorbereiding i.s.m. Fred Louckx
 • - Uitnodiging en verslaggeving

Communicatie

 • - Coördinatie website en afspraken webmaster
 • - Content aanleveren voor website, facebook
 • - Contacten en afspraken met de Wereld Morgen
 • - Verspreiding via andere kanalen (website van de diverse organisaties, pers, …)
 • - Externe vragen beantwoorden en terugkoppelen naar stuurgroep
 • - Het project voorstellen op studiedagen, bijeenkomsten, …
 • - Kwaliteitsbewaking van het ontwikkelde materiaal (schriftelijke bijdragen, foto’s, audiovisuele reportages, …)

Financieel

 • - Eindverslag verantwoording projectsubsidie ‘sociale innovatie’ met ondersteuning zakelijk coördinator VDL.
 • - Coördinatie van de fondsenwerving voor het tweede werkjaar in nauw overleg met de stuurgroep.

Algemeen

 • - Opbouwen van contacten en netwerken voor de continuering van het project.
 • - Coördinatie van een groep medewerkers/vrijwilligers met een zeer grote diversiteit

3. PROFIEL

 • - Professionele Bachelor of Academische Master in de Sociale Wetenschappen(of een vergelijkbaar diploma)
 • - Relevante ervaring is een pluspunt.
 • - Kwaliteiten:
  • o In team werken
  • o Kunnen werven en enthousiasmeren
  • o Organisatietalent
  • o Verbindend werken

4. DIENSTVERBAND EN SALARISSCHAAL

 • - In dienst vanaf 15 november 2013 tot 15 november 2014. Verlenging is mogelijk.
 • - Deeltijds contract van bepaalde duur: tewerkstelling 4/5
 • - Relevante anciënniteit wordt in rekening genomen met een maximum van 10 jaar.
 • - Verloning volgens pc 304 (CAO Podiumkunsten – Barema A). Zie: http://www.acodcultuur.be/Pdf/36.pdf
 • - Plaats van tewerkstelling: Dok Noord 4F 102, 9000 Gent
 • - Tussenkomst woon-werkverkeer: 75% van de kostprijs abonnement op openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • - Bent u reeds tewerkgesteld en hebt u tijdelijk zin in een andere job? Mogelijke systemen zijn tijdskrediet, onbetaald verlof, … vraag na bij uw personeelsdienst of sociaal secretariaat.

5. SELECTIEPROCEDURE

 1. Gemotiveerde kandidatuurstelling= CV + brief mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tegen 4 oktober ten laatste. Graag met vermelding ‘vacature coördinator’ gevolgd door jouw naam.
 2. Eerste selectie in de week van 14 oktober.
 3. Schriftelijke proef (presentatie) + mondeling gesprek op 28 oktober vanaf 16:30 uur.
 4. Voor meer vragen en inlichtingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlage: Projectomschrijving 'Een ander land' – een project van De Toekomstfabriek

1. Situering van het project
In Gent hebben zich het voorbije jaar 8 Gentse organisaties uit het maatschappelijke middenveld verenigd onder de noemer ‘De Toekomstfabriek’. ACV/ACW Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, Victoria Deluxe, Vooruit, Samenlevingsopbouw, Masereelfonds, LEF en vzw Vrede zijn een beweging van organisaties en personen die naar diepgaande en duurzame veranderingen streven.

De Toekomstfabriek zet in op het ontwikkelen van hoopvolle en toekomstgerichte perspectieven die tot een verbetering van de positie van lijdende en uitgesloten bevolkingsgroepen moet leiden. Door in het heden de zaden van de toekomst te planten benadrukken we de maakbaarheid van onze samenleving en dagen we jong en oud uit om elke vorm van crisis als een uitnodiging tot duurzame verandering te beschouwen.

Een belangrijke keuze is dat we als maatschappelijk middenveld niet langer op onszelf en op het verdedigen van het eigen gelijk willen terugvallen. Door in te zetten op inspirerende en innovatieve denk- en praktijksporen willen we vanuit het middenveld een mentaliteit ontwikkelen die nieuwsgierigheid, hoop en creativiteit uitstraalt. In weerwil van de economische en financiële crisis willen we een durf- en toekomstgerichte visie promoten: jongeren en ouderen moeten de boodschap krijgen dat duurzame veranderingen mogelijk zijn. We hanteren een benadering waarbij burgers maximaal worden aangemoedigd om mee te participeren in het zoeken naar en het vinden van nieuwe benaderingswijzen rond kernwaarden als billijkheid en rechtvaardigheid, solidariteit, zelfbeheer, diversiteit, milieubeheer en internationalisme.

Vanaf het najaar van 2013 zal De Toekomstfabriek het project ‘Een Ander Land’ ontwikkelen.Met dit project willen we gedurende twee jaar innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen opzoeken en ontsluiten. Rond een aantal cruciale thema’s (economie, politiek, cultuur en gemeenschap, gender en gezin, ecologie, internationale betrekkingen,…) willen we zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië denkers, academici en praktijken opsporen die aanzetten tot een duurzame en toekomstgerichte manier van denken en handelen.

In de vorm van ‘projectweken’ willen we een mix van professionals en burgers telkens een week lang laten werken rond een hoofdthema. Op basis van een grondige researchfase wordt elke projectweek zorgvuldig voorbereid. Tijdens elke projectweek worden denkers, wetenschappers, praktijkwerkers, organisaties gecontacteerd die bereid zijn om hun kennis en ervaring, hun toekomstgerichte perspectieven en praktijken met ons te delen. Elke projectweek resulteert in concrete resultaten onder de vorm van interviews en audiovisuele reportages die via de website www.detoekomstfabriek.be zullen worden ontsloten.

De titel ‘Een Ander Land’ verwijst expliciet naar hoe we vanuit de civiele maatschappij een offensieve aanpak willen ontwikkelen. Het idee van TINA (There is no alternative) wordt ingeruild voor het geloof in duurzame veranderingen die tot een sociaal/economisch/ecologisch meer rechtvaardige samenleving kunnen leiden.

2. Wat verstaan we onder innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen?
Onder innoverende en inspirerende denk- en praktijksporen verstaan we zowel personen als organisaties die nieuwe en oplossingsgerichte strategieën rond heel diverse thema’s en levensdomeinen ontwikkelen. Centraal staan denkers en praktijken die niet winst(maximalisatie) nastreven, maar wel ontwikkeling van duurzame en sociaaleconomisch rechtvaardige perspectieven vooropstellen.

We zoeken naar denk- en praktijksporen die een sterke nadruk leggen op herverdeling en wederkerigheid en vaak bewust buiten de krijtlijnen van het heersende economische en financiële systeem durven kleuren. Het zijn personen en organisaties die vanuit een bottom-up benadering een (beginnend) antwoord ontwikkelen op sociale, ecologische en economische noden en behoeften die onvoldoende door de overheid en de vrije markt worden opgenomen.

Onze zoektocht situeert zich binnen heel diverse werk- en levensdomeinen: de reguliere, sociale en coöperatieve economie, de ecologische beweging, de landbouw, het onderwijs, de financiële wereld, de media, de culturele en academische wereld,…We ontwikkelen een bijzondere aandacht t.a.v. die personen en organisaties die nieuwe en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden nastreven en realiseren.

3. Werkmethodiek

- Oktober - december 2013

In de herfst van 2013 willen de acht partners van de Toekomstfabriek drie publieksavonden organiseren waarbij er op een participatieve manier zal gewerkt worden aan de opmaak van een inventaris van prioritaire thema’s die we met ons project willen exploreren en onderzoeken.

Op de slotavond van het eerste werkjaar van De Toekomstfabriek organiseerden we een eerste participatieve tafel. Jongeren en ouderen benoemden thema’s waarrond ze toekomstgerichte en alternatieve perspectieven willen ontwikkelen. Deze eerste oefening resulteerde in enkele boeiende thema’s: andere en meer collectieve woonvormen, andere relationele samenlevingsvormen, collectievere gemeenschapsvormen, technologische en wetenschappelijke innovaties in functie van de mensheid, grenzen aan de economische groei en de ontwikkeling van andere vormen van ‘waarde’ (tegenover de marktwaarde), participatieve democratie, de ontwikkeling van geluk i.p.v. genot binnen de vrije tijd, het stimuleren van verbeelding, andere vormen van voedselproductie, nieuwe vormen van scheppende en creatieve arbeid, onderwijs in functie van de ontwikkeling van een brede mens- en maatschappijvisie, het bewust streven naar nieuwe vormen van solidariteit tussen diverse bevolkingsgroepen.

Deze oefening willen we in de herfst van 2013 uitbreiden en verdiepen op de publieksavonden. In de aanloop van deze avonden willen de partners van De Toekomstfabriek op een gerichte manier personen en groepen uitnodigen die te weinig aanwezig zijn in ons publiek debat en op het publieke domein. Dit houdt in dat we vooral jongeren, burgers van niet-Belgische origine en maatschappelijk kwetsbare burgers willen uitnodigen op deze publieksavonden om mee deze oefening te maken.

Op elke publieksavond willen we denkers en praktijkwerkers uitnodigen die de output van de participatieve tafels willen becommentariëren en in een breder perspectief kunnen plaatsen. Dit alles moet resulteren in de ontwikkeling van een open en gedragen projectoproep die we in de herfst van 2013 via de reguliere en sociale media willen verspreiden. In deze projectoproep willen we de brede burgerbevolking vragen ons inspirerende en innovatieve denkers en praktijken te melden die later onderwerp van exploratie en onderzoek kunnen worden.

In plaats van enkele experts of professionals een lijst te laten opmaken van prioritaire thema’s waarrond we willen werken, kiezen we bewust om deze denkoefening samen met een brede waaier van burgers te ontwikkelen. Dit maakt dat deze burgers als mede-eigenaar en coproducent van dit project kunnen worden beschouwd. Die keuze van aanpak illustreert de bottom-up benadering die we consequent willen hanteren.

Januari – december 2014
Samen met de lancering van deze projectoproep willen we het werkconcept van de ‘projectweken’ ontwikkelen en verfijnen.

In 2014 willen we gespreid over het ganse jaar 8 projectweken opzetten.

Elke projectweek zal zich toespitsen op één van de prioritaire thema’s uit onze inventaris. Rond elke projectweek wordt er een groepje medewerkers (maximaal 8 personen) gevormd: zowel professionele medewerkers van de 8 partnerorganisaties als burgers die deelnemen aan de publieksavonden van De Toekomstfabriek.

In een voorbereidende fase zoeken zij (via de open projectoproep en via bestaande netwerken) naar denkers, academici en praktijken die op een inspirerende manier denk- en praktijkwerk ontwikkelen rond dit thema. Op basis van overleg en feedback met een coördinerende stuurgroep wordt er in een tweede stap een concreet werkplan opgemaakt in functie van de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en inspirerende projectweek.

Tijdens een projectweek wordt er door Vlaanderen, Brussel en Wallonië gereisd met de bedoeling inspirerende en innovatieve mensen en praktijken op te sporen en in beeld te brengen. Op basis van een grondige voorbereiding worden er gedurende een week mensen en praktijken bezocht – in functie van het thema waarrond er wordt gewerkt. Niet iedereen die betrokken is bij de voorbereidingsfase hoeft mee op ‘reis’ – een kleine kerngroep kan worden aangevuld met wisselende medewerkers – maar per dag is het de bedoeling om één of meerdere mensen of praktijken te interviewen en in beeld te brengen. Elke projectweek zal resulteren in interviews, artikels, een fotoreportage en een audiovisuele reportage. Deze keuze houdt in dat er tijdens elke projectweek een professionele cineast meereist die instaat voor kwaliteitsvolle opnames en montages. Elke projectweek valt onder de hoede van één van de partnerorganisaties van De Toekomstfabriek.

Elke projectweek wordt in 2014 eveneens onderwerp van een publieksavond, waarbij in het eerste deel van de avond de resultaten (reportages, artikels, foto’s…) worden gepresenteerd en in het tweede deel van de avond de deelnemers in de vorm van ronde tafels met elkaar in gesprek gaan rond de denk- en praktijksporen die worden aangereikt. Op het eind van elke avond worden een aantal actiegerichte besluiten geformuleerd.

Een belangrijk deel van het materiaal dat tijdens een projectweek wordt verzameld en ontwikkeld, krijgt een plaats op de website van De Toekomstfabriek. Interviews, artikels, foto’s en audiovisuele reportages worden in een aantrekkelijke vorm op deze website geplaatst. Dit materiaal wordt in de vorm van ‘open source’ toegankelijk gemaakt voor alle burgers: studenten, docenten, vormingswerkers, …

Het project ‘Een Ander Land’ wil op een trage en participatieve manier innovatieve en inspirerende vormen van kennis en ervaring opsporen die als grondstof kunnen dienen voor een wereld MET toekomst. Met dit project sturen de partners van De Toekomstfabriek aan op een grondige en gedurfde mentaliteitswijziging, waarbij we de toekomst willen heroveren op de dominante marktlogica. We zijn dus niet neutraal maar kiezen voluit voor een sociaal/economisch/ecologisch rechtvaardige samenleving.

4. Omkadering
Dit gedurfde en ambitieuze project vraagt een kwaliteitsvolle omkadering.

De partners van De Toekomstfabriek kiezen unaniem om de leiding van dit project in handen te geven van gezondheidssocioloog Fred Louckx.

Daarnaast engageren alle partners zich ertoe - afhankelijk van hun draagkracht - één of meerdere van hun personeelsleden vrij te stellen om op dit project te werken.