GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Geen pensioenhervormingen meer op de kap van vrouwen: Assez is Genoeg !

 

Woensdag 16 mei organiseerde het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie voor "een rechtvaardig, correct en eerlijk pensioen". Assez is genoeg stapte mee op.
Verdere maatregelen mogen de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen niet vergroten, noch vrouwen in bestaansonzekerheid duwen.

 

De regering Michel nam een reeks beslissingen die de pensioenen van meer en meer mensen bestaansonzeker maken en in het bijzonder vrouwen raken:
- optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen en pensioen met bedrijfstoeslag (het vroegere «brugpensioen») terwijl de gemiddelde loopbaan van vrouwen 36,6 jaar bedraagt tegenover 42,2 jaar voor mannen.
- afschaffing van het tijdskrediet zonder motief, vaak gebruikt door moeders als aanvulling op het verlof om familiale redenen
- hervorming van het overlevingspensioen, waarbij meer dan 98% van de gerechtigden vrouwen zijn. Het grondwettelijk hof floot de regering hier onlangs terug (omdat het vooral om weduwen gaat en er onvoldoende overgangsmaatregelen zijn).
- beperking van de IGO (Inkomens Garantie Uitkering voor Ouderen) die in het bijzonder vrouwen met een migratie-achtergrond raakt.

 

In de pijplijn :
Het kabinet Bacquelaine bereidt een aantal belangrijke dossiers voor die de pensioenkloof nog groter kunnen maken : bepaling van de zware beroepen, een pensioensysteem op basis van punten, modernisering van de «gezinsdimensie», herziening van de gelijkgestelde periodes, invoering van een deeltijds pensioen...

 

Een context die al erg ongelijk is :
- 2/3 van wie een pensioen heeft onder de armoedegrens, zijn vrouwen
- Zij moeten ook vaker een beroep doen op de IGO : 66% zijn vrouwen
- De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt op maandbasis 330€ (IGVM, vrouwen en mannen in België, 2011)

 

Oproep aan de regering :
We roepen onze verkozenen op om rekening te houden met deze erg ongelijke situatie en om de bestaansonzekerheid van vrouwen niet nog te laten toenemen.