Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Vandaag besliste het Nationaal Comité van de Christelijke Onderwijscentrale om als grootste onderwijsvakbond akkoord te gaan met het voorontwerp voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst dat de Vlaamse Regering op 23 februari 2018 goedkeurde. "Daardoor zal COC de nieuwe cao dus ondertekenen," stelt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC.


De nodige koopkrachtmaatregelen zullen ervoor zorgen dat de lonen in het onderwijs die van de private sector blijven volgen. In een tijd waarin we binnenkort jaarlijks 5000 tot 7000 nieuwe leraren nodig hebben, is dit zeker geen overbodige luxe. Een goed loon maakt nu eenmaal ook deel uit van de aantrekkelijkheid van het beroep. Het onderwijspersoneel zal een loonsverhoging krijgen van 1,1% vanaf 2021, bovenop de periodieke loonindexeringen (2%) en verhogingen op basis van anciënniteit (tweejaarlijks 3%). Leraren met een geldelijke anciënniteit van 36 jaar ontvangen een extra loontrap. Zij zullen tot meer dan 4% loonsverhoging krijgen. Die maatregel was voor COC belangrijk. Zo is er namelijk ook oog voor het onderwijspersoneel op het einde van de loopbaan. En tot slot komt het vakantiegeld voor alle vastbenoemde personeelsleden opnieuw op 92% in plaats van de huidige 70%.


Dit voorontwerp van cao bevat ook een belangrijk luik voor jonge mensen in het onderwijs. COC is zeer tevreden dat zij door de uitbreiding van de vaste benoeming en de vervroeging van het vast contract, meer kansen op de zekerheid van een vaste job krijgen. Er zullen meer jonge tijdelijke leraren vast benoemd kunnen worden en bovendien zal dat ook sneller mogelijk zijn. Dat is geen overbodige luxe als we vaststellen dat de overgrote meerderheid van startende leraren vandaag pas na hun dertigste verjaardag een vaste betrekking vindt en eerst vele jaren moet 'proefdraaien' van school naar school. En voor COC is het belangrijk dat deze maatregel ook geldt voor het ondersteunend personeel. De aanvangsbegeleiding, bundeling van korte vervangingen en het lerarenplatform moeten verder bijdragen tot de werkzekerheid van de starters in onderwijs.


Maar veel zal afhangen van hoe directies en schoolbesturen deze ingrediënten inzetten. Zij zullen blijk moeten geven van de bekwaamheid tot een professioneel personeelsbeleid. Zij zullen voldoende mensen moeten kunnen blijven aantrekken door een modern recruteringsbeleid. Zij zullen mensen een uitzicht moeten geven op een goede, haalbare en uitdagende job. En zij zullen die jonge mensen enkel kunnen behouden in hun school door hen goed te begeleiden en te ondersteunen. De cao voorziet daarvoor middelen. COC rekent er dan ook op dat schoolbesturen hun personeelsbeleid in eer en geweten en met de nodige professionaliteit zullen uitvoeren. Zij moeten heel goed beseffen dat mensen ontwikkelkansen verdienen en dus elk onderwijstalent best koesteren. En COC zal niet nalaten hen daarmee te confronteren als dat niet gebeurt. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is daarvoor te groot.


De loopbaangesprekken moeten terug opgestart worden van zodra de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek gekend zijn. De werkdruk is te groot en een debat over de kerntaken dringt zich op.

 

Koen Van Kerkhoven
Secretaris-generaal COC

 

Perstekst in PDF

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant