Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Doe de denktest – John Crombez

John Crombez is 1ste kandidaat op de lijst van sp.a voor de Kamer in de provincie West-Vlaanderen. Hij is voorzitter van sp.a.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? (max. 5 lijnen)

Tijdens mijn studie schreef ik een licentiaatsthesis over fraudebestrijding. Na afloop van een politiek debat sprak SP-politicus Freddy Willockx, die interesse toonde in het thesisonderwerp, me aan. Kort erna nodigde voorzitter Frank Vandenbroucke mij uit voor een vergadering over fraudebestrijding. Na mijn studies economie begon ik achter de schermen te werken voor de partij. In 2009 zette ik de stap naar de actieve politiek.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)

Werk is veel meer dan een inkomen. Een goeie job betekent behalve bestaanszekerheid ook sociale contacten, ontplooiing van je talent en geeft voldoening. Wie geen job heeft, of maandelijks maar moet afwachten hoeveel werk en loon hij/zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid. Bestaansonzekerheid, die nog altijd te veel mensen ervaren. Voor sp.a moet werken weer lonen. Eerlijk lonen. Zodat wie werkt echt opnieuw zijn of haar facturen kan betalen en iets overhoudt op het einde van de maand. Dat betekent in de eerste plaats een verhoging van het minimumloon én onderhandelingsmarge voor de sociale partners om andere lonen te laten meestijgen met de kosten van het leven. Daarnaast investeren we in extra opleiding en de blijvende inzetbaarheid van laaggeschoolde werknemers. Als sluitstuk garanderen we een basisbaan voor wie ondanks gepersonaliseerde herscholing en bemiddeling toch geen plaats vindt in het ‘klassieke’ economisch circuit. Tot slot bestrijden we discriminatie op de arbeidsmarkt met praktijktesten.

Wij gaan er ook van uit dat een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. En laten de leeftijd dus los. Wie op zijn 18e begint te werken, heeft recht op een volwaardig pensioen op zijn 60e. En wie langer of meer werkt gedurende de loopbaan, verdient gewoon meer pensioen. Dat is eerlijk, efficiënt en transparant.

sociale zekerheid

75 jaar geleden hebben wij, socialisten, de sociale zekerheid uit de grond gestampt. Het is dankzij die sociale zekerheid dat we het wat ongelijkheid betreft vandaag nog steeds goed doen in de wereld. Maar nieuwe tijden zijn aangebroken en daar komen nieuwe uitdagingen bij kijken. Wij zetten ons net zoals 75 jaar geleden keihard in om mensen met nieuwe onzekerheden terug zekerheid te bieden. We laten elk gewerkt uur meetellen en we herwaarderen werk, ook als dat niet in de traditionele zin gebeurt. Mantelzorgers nemen een ontzettend belangrijke maatschappelijke taak op zich, maar al die uren tellen vandaag niet mee. Wij vinden dat niet normaal.

syndicale rechten

Voor sp.a betekent een democratische overheid ook deelname van het democratische middenveld aan bepaalde aspecten van het beleid: bij de totstandkoming en uitvoering van het sociale en economische beleid, het arbeidsmarktbeleid en het gezondheidsbeleid willen wij de vakbonden, de mutualiteiten en de werkgeversorganisaties nauw betrokken zien. De expertise, terreinkennis en legitimiteit van het georganiseerde middenveld verhogen het democratische gehalte en de effectiviteit van het beleid.

privatisering van openbare diensten

Voor sp.a is het belangrijk dat mensen toegang hebben tot goede en betaalbare openbare diensten. We zijn ervan overtuigd dat de overheid daar een belangrijke rol in speelt. Wij vinden het niet normaal dat er vandaag veiligheidsopdrachten worden overgeheveld naar de privé. Wij vinden het ook niet normaal dat er zo weinig geïnvesteerd wordt in ons openbaar vervoer en we verzetten ons tegen een mogelijke privatisering. In Brussel gaven we het goede voorbeeld door opnieuw degelijk te investeren. Als het van ons afhangt investeren we opnieuw in heel België in een sterk openbaar vervoer dat door de overheid voorzien wordt.

fiscaliteit

Vandaag betalen veel mensen te veel belastingen omdat een kleine groep er te weinig betaalt. Die laatste groep bestaat grotendeels uit superrijken die de regels omzeilen en zo hun eerlijke deel niet bijdragen. Dat ondergraaft het draagvlak voor herverdeling en publieke dienstverlening. De complexiteit van ons fiscaal systeem maakt het wantrouwen alleen maar groter en verhoogt het risico op fraude. Willen we die tendens definitief omkeren, dan is een nieuw en modern belastingsysteem nodig dat eerlijk, transparant en efficiënt is. Een belastingsysteem dat economische groei mogelijk maakt én de kloof tussen arm en rijk verkleint. Een van de belangrijkste hervormingen waaraan we willen werken is de gelijke behandeling van inkomen. Of dat inkomen nu uit kapitaal of uit arbeid komt, een euro is een euro, en we belasten dat progressief. Vandaag ontlopen kapitaalkrachtigen vaak hun eerlijke bijdrage aan de samenleving. Door inkomen gelijk te behandelen maken we daar komaf mee. Door deze verbreding van de belastingbasis kunnen we de belastingen op werk verminderen met 10 procent. Zo houden werknemers en zelfstandigen meer netto-inkomen over uit werk.
Alle belastbare inkomsten worden automatisch aangeleverd aan de fiscus door derden (werkgever, banken, andere administraties). Deze vereenvoudiging laat de fiscus toe om iedere werknemer, zelfstandige en KMO een eenvoudige én vooraf ingevulde aangifte te bezorgen. Bij akkoord van de belastingplichtige is de belasting definitief en volgt er, behalve ingeval van vermoeden van fraude, geen controle meer achteraf. Zo maken we van de fiscus een echte dienstverlener voor alle alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en KMO’s.

Vandaag betaalt de middenklasse de erfbelasting terwijl de grote vermogens ontsnappen. Dat is het spiegelbeeld van hoe het zou moeten zijn. Als het menens is om ongelijkheid terug te dringen, zonder te raken aan wat mensen door te werken in hun leven bijeen hebben gespaard om na te laten aan wie ze liefhebben, dan moeten we erfbelasting fundamenteel hervormen. We tekenen de contouren uit van een nieuwe erfbelasting: rechtvaardig, eenvoudig, herverdelend en fraudebestendig. We willen dat iedereen 250.000 euro belastingvrij kan erven of verwerven uit een schenking. Die belastingvrijstelling moet ervoor zorgen dat meer dan de helft van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeven te betalen. Tegelijk maken we dat grote vermogens de erfbelasting niet meer kunnen ontsnappen.

justitie

 

De toegang tot de rechter is een grondrecht van iedere burger. Toch blijft dit grondrecht voor heel wat mensen dode letter. Justitie kan immers maar toegankelijk zijn als ze voor iedereen betaalbaar is. De toegang tot justitie wordt niet alleen bemoeilijkt door een financiële drempel. Heel vaak weten burgers gewoon niet tot welke instantie ze zich kunnen of moeten richten of waar ze informatie kunnen bekomen over hun lopende dossiers. Als we justitie dichter bij de burger willen brengen is het noodzakelijk dat justitie de taal van de burger spreekt. Uit een onlinebevraging van de Hoge Raad voor Justitie uit 2016 blijkt dat maar liefst 86% van de burgers de juridische taal niet duidelijk genoeg vindt. Het is dus hoog tijd voor een quantumsprong die de zorg voor een begrijpelijke taal definitief verankert in de rechtsbedeling als een van de basisvereisten voor een rechtstaat. Justitie moet betaalbaar, toegankelijk en begrijpbaar zijn voor iedereen.

asiel en migratie

sp.a staat voor een menselijk en gecontroleerd asiel- en migratiebeleid. We kiezen niét voor een opengrenzenbeleid dat ons elke controle doet verliezen, noch voor een illusoir isolationistisch beleid dat ons doet terugplooien op onszelf. We kiezen daarentegen voor een beter georganiseerde migratie gebaseerd op partnerschappen en mensenrechten, waarbij we de negatieve impact van migratie zo veel mogelijk verkleinen en de positieve bijdrage ervan maximaliseren. Want bij beter georganiseerde migratie heeft iedereen voordeel. Zo kiezen we resoluut voor een humaan beleid dat wérkt. Een beleid met hoofd en hart. Bij uitstek organiseren we een goed en menselijk asiel- en migratiebeleid op Europees niveau. Het is voor ons belangrijk de grondoorzaken van de migratie aan te pakken. Dat doen we bijvoorbeeld door meer te investeren in ontwikkelingssamenwerking en te stoppen met het financieren van oorlogen en het uitvoeren van wapens naar conflictgebieden.

armoedebestrijding

1 Belg op 5 leeft vandaag in armoede. Voor een welvarende regio als de onze zijn dat schrijnende en beschamende cijfers. Dat vinden wij niet normaal. Armoede bestrijden vereist dan ook een alomvattend beleid met een sterke overheid die op alle niveaus structurele maatregelen neemt (zowel op financieel als dienstverlenend vlak), alsook een sterk middenveld dat gericht en nabij kan werken. Door zowel overheid als middenveld te versterken, maken we lokaal maatwerk mogelijk.

We roepen de culpabilisering van wie in armoede leeft een halt toe en bieden mensen bescherming en ondersteuning om krachtiger in het leven te staan. We maken resoluut de keuze om de strijd tegen armoede samen te voeren. Met een nieuw model van bescherming en zekerheid. Met voldoende financiële middelen. Met een beleid dichtbij de mensen met als doelstelling dat geen enkel kind in armoede moet opgroeien.

leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)

We kiezen voor een samenleving waar natuur, milieu en dieren wel belangrijk zijn. We doen dit omdat we denken aan het welzijn van toekomstige generaties, maar ook omdat we overtuigd zijn dat we geen sociale en eerlijke samenleving kunnen opbouwen op een puinhoop van milieu- en klimaatproblemen.

Een klimaatwet met duidelijke, ambitieuze doelstellingen is een must. Maar met alleen wetten komen we er niet. Als je niet zegt van waar het geld moet komen, heeft een klimaatwet geen waarde. En als het geld moet komen van wie het niet kan betalen, is zo’n wet op voorhand zinloos. Dus voor sp.a geen taksen op de kap van de mensen. Bedrijven en overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen met concrete klimaatmaatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn kunnen we het verschil maken. We investeren, in tegenstelling tot huidige regeringen, volop in een degelijk openbaar vervoer zodat mensen zich betaalbaar op een milieuvriendelijke manier kunnen verplaatsen. Ook de energiefactuur moet terug naar beneden. We laten die dalen met 20% en zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot betaalbare groene energie. Een energiezuinige woning is een absoluut recht van iedereen. We zijn er collectief bij gebaat dat elk van ons in staat is te renoveren. Via het ‘terugbetaling via de meter’-systeem maken we het voor iedereen, ook wie daar niet de financiële middelen toe heeft, mogelijk om zijn woning energiezuinig of -neutraal te maken.

staatshervorming

Sinds de zesde staatshervorming ligt het zwaartepunt in België - wat bevoegdheden en middelen betreft - bij de deelstaten. Bij deze staatshervorming heeft sp.a ernaar gestreefd om die bevoegdheden over te hevelen die ter wille van de kwaliteit van de dienstverlening beter door de deelstaten uitgeoefend worden. sp.a ijverde er daarom voor om de bevoegdheidspakketten die Belgisch bleven en degene die Vlaams werden, zo samenhangend mogelijk te maken. Niet een staatshervorming ‘op zich’ is voor sp.a immers het doel, wel de Vlaming een zo goed mogelijke dienstverlening door de overheid bezorgen. Sp.a is hierin consequent: wanneer na grondige evaluatie blijkt dat via een herschikking van bevoegdheden, in welke richting dan ook, een volwaardiger en zinvoller beleid kan gevoerd worden, dan moet dit bekeken worden.

budgettair beleid

We stelden recent een toekomstbegroting op. Die is hier volledig te raadplegen.

Onze Toekomstbegroting is niet alleen een antwoord op de verschillende noden en uitdagingen waar we vandaag voorstaan. In nieuwe tijden biedt onze Toekomstbegroting- die in evenwicht is - ook nieuwe oplossingen voor de samenleving van morgen. Onze keuzes zijn duidelijk: een sterkere economie kan alleen met een nieuwe bescherming en een nieuwe gelijkheid. Een nieuwe bescherming en een nieuwe gelijkheid kan alleen met een sterkere economie. Het ene zonder het andere gaat niet.

defensie

Militaire interventies is altijd het laatste middel. Waar onze eigen belangen op het spel staan zijn wij bereid om militair in te zetten. Bij voorkeur moeten we dit preventief doen, door stabiliteit in verschillende regio’s te voorzien, maar soms zijn militaire interventies onvermijdelijk.

Europese samenwerking op defensiegebied is niet alleen onvermijdelijk: het is bovendien goedkoper voor regeringen en burgers. Op vandaag spendeert Europa 200 miljard euro meer aan Defensie dan Rusland. Door de individuele inspanningen van 28 legers is er echter sprake van een gigantische versnippering van middelen, zo gaat enorm veel geld verloren. Europa moet zelf zorgen voor meer veiligheid in en rond Europa, daarvoor moeten onze legers beter gaan samenwerken. De consequentie voor België zal zijn dat we niet langer kunnen toekijken, maar zelf meer moeten investeren in onze veiligheid.

sp.a stelde het debat op scherp door niet alleen de ontzettend hoge prijs van de gevechtsvliegtuigen in vraag te stellen, maar ook de manier waarop de afspraak die tot stand kwam.

buitenlands beleid (o.a. Israël-Palestina, Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen ...)

De uitbreiding van Israëlische nederzettingen is een zware schending van het internationale recht en maakt socio-economische ontwikkeling in de Palestijnse gebieden onmogelijk. België en Europa moeten daarom een “differentiatiebeleid” uitbouwen dat de nederzettingen systematisch uitsluit uit alle politieke, financiële en economische relaties. Bij het sluiten van internationale vrijhandelsakkoorden houden we steeds rekening met het respect voor mensenrechten, de kwaliteitsnormen en geven we de macht van onze rechtbanken niet prijs aan multinationals.

andere thema’s die voor u van belang zijn

Als je je arm breekt, krijg je op spoed meteen een gips. We vinden dat maar normaal. Maar als je een handicap hebt, moet je jaren wachten op je centen voor de juiste zorg. Als je kind acute psychologische zorg nodig heeft, dan moet je maanden wachten op de gepaste zorg. Wij vinden dat niet normaal. Daarbij komt dat heel veel Vlamingen zorg - bezoek bij de huisarts, psycholoog of tandarts uitstellen wegens financiële redenen. Wij vinden dat niet normaal. Vlaanderen beleeft een zorgcrisis en daarom grijpen wij in. Het is tijd om opnieuw te zorgen voor zorgzekerheid. Voor iedereen.

Het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie geeft dat iemand die zorg nodig heeft, die zorg ook meteen krijgt én ook kan betalen. Dat is wat wij zorgzekerheid noemen. En die zorg garanderen voor iedereen, is een kwestie van keuzes.

We schaffen de wachtlijsten in de zorg af. Een goede huisvader zet zijn geld niet op een spaarrekening als zijn kind dringend zorg nodig heeft. Dat is wel wat de Vlaamse regering doet.

We werven 7.500 extra verplegers en zorgkundigen in ziekenhuizen aan. En 3.500 zorgkundigen in de ouderenzorg. Bovendien maken we het bezoek aan de huisdokter gratis. Voor iedereen. Is dat wel betaalbaar? O jawel. Als we bereid zijn om 15 miljard uit te geven aan gevechtsvliegtuigen die we nu niet nodig hebben, is 100 miljoen euro om iedereen naar de dokter te laten gaan, peanuts.

Wij willen meer middelen voor de gezondheidszorg. Daarmee zorgen we voor een echte terugbetaling van psychotherapie. Ook tandzorg, brillen en lenzen en hoorapparaten moeten beter terugbetaald worden, zodat ze betaalbaar zijn. Voor iedereen.

  • Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)

Eventueel commentaar: ….