Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? (max. 5 lijnen)

Al heel vroeg in mijn politieke carrière kwam ik tot het besef dat klimaatissues en sociale issues fundamenteel aan elkaar gelinkt zijn, en dat we de problemen van de 21ste eeuw enkel zullen kunnen oplossen door een sterke, progressieve visie en sturing van onderuit en bovenaf. Voor mij zijn de Europese Unie en de Europese steden de bestuursniveaus bij uitstek die het best geplaatst zijn om klimaatverandering, ongelijkheid en de negatieve effecten van globalisering op onze sociale bescherming aan te pakken en moeilijke uitdagingen om te vormen tot positieve maatschappijbeelden.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen
Wij willen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar het hart van het Europese beleid brengen door elke Europese Commissaris bevoegd te maken voor minstens één SDG. Verder willen we komaf maken met een aantal unanimiteitsregels in de Raad, waarvan we vooral het breken van de unanimiteitsregels rond belastingen erg belangrijk vinden. Zo willen we ervoor zorgen dat de EU vorderingen kan maken in de strijd tegen belastingontduiking door multinationals.

Budgettaire regels voor de lidstaten
Het Europees semester staat met zijn eenzijdige focus op economisch-budgettaire normen, een sociaal beleid en een doortastend klimaatbeleid in de weg. Daarom hervormen we dat Europees Semester tot een Duurzaam Ontwikkelingspact waar sociale, ecologische en economische prestaties op gelijke voet staan. Europees beleid mag niet louter gestoeld zijn op economisch-budgettaire criteria zoals overheidsschuld en begrotingstekort maar moet evenveel belang hechten aan sociale criteria (armoedecijfers, jeugdwerkloosheid, gender pay gap...) en duurzaamheidscriteria (CO2-uitstoot, % gerecycleerd afval, % hernieuwbare energie ...). Structurele hervormingen worden zo duurzame hervormingen. Bovendien komt zo ook de realisatie van de SDGs in het vizier.

Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen
In handelsrelaties werden economische belangen veel te lang boven sociale en ecologische belangen geplaatst. Handelsakkoorden mogen niet louter draaien om het streven naar grotere handelsstromen, maar moeten tegelijk sociale normen (ILO-conventies) elders in de wereld promoten en zorgen dat milieunormen en het Klimaatakkoord gerespecteerd worden. Wij staan voor eerlijke handelsakkoorden. Handelsakkoorden die op een transparante en open manier onderhandeld worden. Handelsakkoorden die onze milieunormen en arbeidsrechten niet alleen respecteren maar ook als doel hebben om deze in de wereld te promoten met effectieve afdwing mechanismen. Handelsakkoorden die ons sociaal en industrieel model beschermen. Handelsakkoorden die geen bijzondere rechten voor ondernemingen geven.
We zijn voor een gereguleerde vorm van handel en willen ook in onze wetgeving ervoor zorgen dat bedrijven in allerhande sectoren mensenrechten respecteren in hun hele productieketen. We sluiten geen handelsakkoorden af met landen die het Klimaatakkoord niet respecteren.

Sociale dumping
Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Betaal belastingen waar je de winst haalt. Dit zijn de principes die wij zoveel mogelijk in de Europese regelgeving proberen in te schrijven. Concreet willen we dit doen door te bepalen dat een bedrijf altijd reële economische activiteit moet uitoefenen in het land van registratie. Dit gaat postbusbedrijven en schimmige constructies met dochterondernemingen tegen. De Commissaris voor competitie heeft een grote instrumentenkist om hierop te kunnen toezien. Ten tweede willen we ervoor zorgen dat de standaarden wat betreft verloning en sociale zekerheid er in heel Europa op vooruit gaan. Daarom willen we een Europees minimumloon, Europese minimumstandaarden voor vakantie, ouderschapsverlof en betere regels rond toegelaten arbeidscontracten (met daarbij een ban op nulurencontracten).

Mensenrechten
De mensenrechten, persvrijheid, democratie en rechtsstaat gaan er voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog op achteruit in de EU. Dat is niet alleen een probleem van Oost-Europa: ook een West-Europees land als België daalt bijvoorbeeld in de ranglijst voor persvrijheid. Wij willen de instrumentendoos van de EU voor de bescherming van de fundamentele waarden uitbreiden door twee sporen te verdiepen: sanctie voor wie de rechtsstaat en mensenrechten in gevaar brengt en grote financiële injecties voor ngo’s, vakbonden en journalistiek. Ook de ondersteuning van steden en regio’s en de bestrijding van armoede moet bovenaan de agenda om de voedingsbodem van de populisten weg te nemen.

Financiële instellingen
De omslag naar een duurzame economie is enkel mogelijk als ook de financiële instellingen deze actief ondersteunen. Zij mogen enkel nog duurzaam en sociaal rechtvaardig investeren, projecten die dit ondergraven, zoals investeren in fossiele brandstoffen, zijn uit den boze. Steeds meer mensen willen ook dat hun spaarcenten duurzaam belegd worden. Transparantie vormt hierbij het sleutelwoord: financiële instellingen moeten op zijn minst duidelijk communiceren over de effecten op natuur en mens van hun investeringsportefeuille. Het wetgevend pakket “duurzame investeringen” is hierbij een cruciale stap vooruit.

Fiscaliteit
Multinationals verduisteren jaarlijks 825 miljard. Dit moet echt stoppen. Zij moeten ook hun eerlijk deel betalen. We staan voor gigantische uitdagingen en moeten investeren in de omvorming van een verouderde en vervuilende economie naar klimaatneutrale en circulaire economie. Daar zullen ook overheidsinvesteringen (en sociale correcties) voor nodig zijn en die zijn pas mogelijk als iedereen - ook en zelfs vooral multinationals - eerlijk belastingen betaalt. Dat kan enkel via afspraken op Europees niveau, die de wetijver tussen lidstaten uitsluit. Zo pleiten we onder andere voor een minimum effectief belastingtarief van 18%, een Europese fiscale Europol en betere coördinatie tussen de nationale belastingdiensten. We moeten af van de unanimiteit in de Raad wat fiscale maatregelen betreft.

Syndicale rechten
De vakbonden zijn bewakers van de democratie. Dat zien we maar al te goed in Polen, waar het verzet tegen de extreem-rechtse PiS eindelijke van de grond geraakt door grote syndicale acties. De EU moet vakbonden financieel ondersteunen. Maar de vakbonden moeten ook voet aan grond krijgen binnen de machinerie van de EU. Daarom hebben we er hard voor gestreden om Europese vakbonden in het management en in de Raad van Bestuur van de nieuwe Europese Arbeidsinspectie (ELA) te krijgen. Verder hebben we er ook voor gezorgd dat nationale vakbonden klachtrecht krijgen binnen de ELA, zodat onrechtvaardige praktijken die soms met de mantel der liefde wordt toegedekt door de lidstaten toch op de Europese agenda komen.

Privatisering van openbare diensten
Wij staan voor sterke, goed uitgebouwde en voldoende gefinancierde openbare diensten die topkwaliteit afleveren. We zijn tegen de privatisering van openbare diensten.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)
Europa moet aan de kar trekken in de strijd tegen klimaatopwarming. We willen een klimaatneutraal Europa tegen 2050 en daar maken we vandaag resoluut werk via ambitieuze regelgeving én een Europese klimaatwet. We gaan voor 100% groene energie en zorgen dat we met zijn allen veel minder energie verbruiken. We investeren in openbaar vervoer en propere wagens. Dit levert ons enorme voordelen: van meer ruimte en schone lucht, tot minder uitgaven in de gezondheidszorg, lagere energierekeningen en een bloeiende economie met duurzame bedrijven die duizenden nieuwe kwaliteitsvolle jobs creëren. Via renovatieplannen en een duurzaam transitie fonds helpen we diegenen die het het moeilijkst hebben, want het klimaat redden we samen.

Asiel en migratie
Sp.a staat voor een solidair spreidingssysteem van vluchtelingen binnen de EU, met een Europese garantie op rechtvaardige asielprocedures. Daarom vinden wij dat alle asielaanvragen door een Europees asielagentschap moeten worden behandeld, en niet door de nationale autoriteiten. Wie mag blijven wordt gespreid over de EU-landen volgens een Europese verdeelsleutel, maar rekening houdend met het profiel en de voorkeuren van de persoon in kwestie. Daarop aansluitend staat sp.a voor een degelijk hervestigingsbeleid — een ‘luchtbrug’ als het ware — om mensen ervan te overtuigen dat het niet nodig, noch wenselijk is om hun leven in de handen van smokkelaars te leggen. Voldoende financiering voor UNHCR en de regio’s waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen moeten de levensomstandigheden ter plaatse verbeteren.

Armoedebestrijding
Een kwart van de kinderen in EU loopt het risico op armoede. Dat is onaanvaardbaar voor een rijke regio als de EU. We gaan voluit voor een Europese Kindergarantie als essentieel onderdeel van een EU-breed armoedebestrijdingsplan. Deze Kindergarantie zorgt ervoor dat elk kind met een armoederisico toegang heeft tot gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, en degelijke en betaalbare voeding en huisvesting.

Ontwikkelingsbeleid
Het ontwikkelingsbeleid moet aangepast worden aan de uitdagingen van onze tijd. Weerbaarheid tegen klimaatverandering en grote investeringen in groeiende stedelijke gebieden moeten prioritair op de agenda. Het grootste deel van de klimaatvluchtelingen zal immers in de regio blijven met een grote plattelandsvlucht naar de steden als gevolg. Verwacht wordt dat de bevolking in de Afrikaanse steden met 2/3 zal toenemen. Toegang tot water, energie, infrastructuur, huizen, onderwijs en jobs in de steden moet een Europese prioriteit worden. Daarom moeten meer publieke én private middelen naar het European Investment Plan van Mogherini vloeien. Ook moeten invoerbeperkingen van lage inkomenslanden naar de EU worden weggewerkt om de economische stabiliteit in de regio te helpen garanderen.

Europese defensie incl. kernwapens
Waar het efficiënt is om inspanningen op Europees niveau te organiseren moeten we dat doen. Wel mag het niet in andere Europese budgetten snijden en mogen de acties nooit in strijd zijn met de Europese waarden.

Situatie in het Midden-Oosten
We formuleren een eigen Europees beleid voor de MENA-regio (Middle East & North Africa) los van de Amerikanen. We stoppen de deelname aan de Amerikaanse oorlogen in het Midden-Oosten. De Europese Unie moet een strategische partner zijn voor vrede, veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling in de MENA-regio. Daarvoor worden alle delen van het buitenlands beleid (diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking) ingezet.

Fractiediscipline

Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: uitzonderlijk niet

Eventueel commentaar: S&D is een progressieve politieke fractie waarbij de groepsstandpunten het resultaat zijn van veel overleg en waarbij compromissen worden gevormd. Meestal steun ik het bereikte groepsstandpunt maar bij dossiers die voor mij cruciaal zijn, wijk ik soms af.