Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Kurt De Loor is lid van sp.a en 3de kandidaat op de Oost-Vlaamse lijst van sp.a voor het Vlaams Parlement.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?
Ik ben al jaren politiek actief. Eerst bij de Jongsocialisten waar we met in het oog springende acties onze bekommernissen op de politieke agenda probeerden te zetten. Daarna besliste ik om ook engagement op te nemen bij sp.a. Als OCMW-raadslid, later als OCMW-voorzitter en Schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger heb ik mij steeds ingezet voor een sociaal en rechtvaardig beleid, in mijn thuisstad Zottegem, maar ook in de rest van Vlaanderen.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Tewerkstelling
De manier waarop we werken verandert razendsnel. Dat voelen we met zijn allen dagelijks. Innovatie, digitalisering en robotisering hebben een diepe impact op onze arbeidsmarkt. De vraag is niet of er in de toekomst nog werk zal zijn. De vraag is hoe we de rijkdom die door innova e en productiviteitsgroei ontstaat, verdelen en op wiens schouders de kosten van de transitie terecht komen. Technologie en innovatie hebben in het verleden globaal genomen een positieve impact gehad op de tewerkstelling. Maar de digitalisering en robotisering dragen wel bij tot een toenemende ongelijkheid tussen werkenden en een afname van het loonaandeel in de gecreëerde rijkdom. Daarom is het nodig om de voordelen van de technologie te herverdelen via eerlijke belastingen. We doen dat om de ongelijkheden die ermee gepaard gaan weg te werken via sociale bescherming en sociale investeringen om de aanpassingen zoals herscholing te financieren.
Voor meer concrete plannen:
https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Economische ontwikkeling
Dat we de economie moeten 'vergroenen', daar is intussen zowat iedereen het over eens. Waar socialisten het verschil maken, is dat wij de transitie naar een duurzame samenleving niet enkel zien als een noodzaak. Noch als een puur economisch proces van het aanpassen van sectoren of het verzekeren van concurrentieposities. Voor ons is de transitie waarvoor we staan ook een enorme opportuniteit die jobs, welvaart en een duurzame industrie kan creëren. De sociale dimensie is van cruciaal belang in dit verhaal. Een nieuw 'Borinage'-scenario, waarbij na de sluiting van de Henegouwse mijnen een hele streek in armoede stortte, moeten we absoluut vermijden. We weten dat de omslag naar een klimaatneutrale en circulaire economie noodzakelijk is. Daarom moet die transitie nu op een rechtvaardige manier ingezet worden. Want wie de toekomst niet maakt, moet ze ondergaan. Er moeten op voorhand maatregelen genomen worden die mensen de zekerheid geven dat ze er niet alleen voor staan, maar integendeel de vruchten zullen plukken van de transitie naar een duurzame economie. We moeten vooral beseffen dat zonder een betere herverdeling van welvaart, zonder ernstige minimumlonen, zonder sociale bescherming, zonder goede publieke dienstverlening er geen enkel realistische kans bestaat om de transitie naar een duurzame economie te maken. Het verzet zal massaal zijn en de gele hesjes zullen langzaam donkerbruin kleuren. De Europese Unie voorspelt bij de uitvoering van de 2050 routekaart een groei aan jobs van 1,5%. Een studie van Climact en het Planbureau gaat bij een ambitieus Belgisch klimaatbeleid uit van 80.000 nieuwe jobs. Maar er zal wel een transitie van jobs plaatsvinden. De overheid moet op die transitie anticiperen, ze begeleiden en investeringen kanaliseren richting industrieën die transitieplannen met waardig werk voorzien.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Onderwijs
Decennialang was onderwijs de kansenmotor bij uitstek. Ons onderwijs is nog steeds wereldtop, maar de kwaliteit daalt. Bovendien gaapt er een enorme kansenkloof. De thuissituatie, ook de sociaal-economische, blijkbaar zeer bepalend voor de kansen van leerlingen. Dit toont zich al op zeer jonge leeftijd. Het al dan niet deelnemen aan de kleuterklas hee een grote impact op het verdere studieverloop van jongeren. We investeren er dan ook in om elk kind een plek te bezorgen in een kwaliteitsvolle kleuterklas. Doorheen ons onderwijs leggen we de lat opnieuw hoger. Te veel leerlingen halen vandaag zelfs de minimumlat van de eindtermen niet. Onderwijs dat opnieuw ambitieus is voor alle leerlingen, met voldoende aandacht voor welbevinden, is de beste garantie op het verkleinen van de kloof. Kennis van het Nederlands is in ons onderwijs een belangrijke voorwaarde voor kennisverwerving in andere domeinen, maar vooral voor geslaagd samenleven binnen en buiten ons onderwijs. We zetten ons dan ook in voor een zo sterk mogelijke kennis van het Nederlands bij alle leerlingen. De thuistaal kan voor sp.a hierbij een stimulans zijn in plaats van een hindernis. We koesteren de meertaligheid van onze jongeren en streven naar sterke kennis van zoveel mogelijk talen.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Leefmilieu (incl. klimaat, energieproductie, mobiliteit ...)
De klimaatverandering is de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. En het is al lang geen ver-van-ons-bed show meer. Vandaag is de gemiddelde temperatuur op aarde al één graad warmer dan voor de industriële revolutie. En dat leidt vandaag al tot sociale en ecologische rampen. Zelfs in het rijke België voelen we al de gevolgen van een klimaat dat ‘koorts’ hee . Dat de uitstoot in België stijgt in plaats van daalt, is niet de schuld van de burger die niet wil veranderen. Individuele keuzes en oplossingen kunnen het klimaatprobleem niet oplossen. 90 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 2/3de van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. De rijkste 10 procent van deze wereld is verantwoordelijk voor de hel van de uitstoot. Negeren dat we naar een andere manier van productie moeten en beweren dat we het louter vanuit consumptie kunnen sturen, is het licht van de zon ontkennen. Grote problemen vragen om grote oplossingen. Voor een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving hebben we collectieve actie op ongekende schaal nodig. Dat kan enkel door een sterk politiek kader, met heldere doelstellingen en bindende afspraken. Een overheid die de handen uit de mouwen steekt, investeert in een daadkrachtig klimaatbeleid en reguleert de fossiele industrie. En ze doet dat vooral op een sociaal rechtvaardige manier. Alleen als iedereen mee is, kunnen we het klimaat redden.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Cultuur
Gelijke kans op participatie is voor sp.a een hoeksteen van het vrije tijds-, cultuur-, sport- en jeugdbeleid. Participeren aan cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten is niet voor iedereen in onze samenleving een evidentie. Denk maar aan kansengroepen, namelijk mensen met een handicap, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, of een combinatie van deze categorieën, enzovoort. Cultuur, kunst, sport en jeugdactiviteiten moeten meer toegankelijk gemaakt worden voor alle doelgroepen. We zetten maximaal in op een gelijkwaardige kans tot participatie voor iedereen. Cultuur is er voor ‘the many not the few’. Participatie aan sport, cultuur, jeugdverenigingen etc. zijn voor sp.a een basisrecht. Een sterk verenigingsleven brengt mensen samen, verbindt en verruimt de blik. Helaas bestaan er vandaag nog steeds te veel drempels voor velen om ten volle te kunnen participeren aan dat verenigingsleven. Om de samenleving te versterken en iedereen kansen te geven om ten volle te kunnen participeren moeten we financiële, praktische en mentale drempels wegwerken.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Media
We pleiten voor een sterke openbare omroep, die er voor iedereen is en waarin elke Vlaming zich herkent. Zowel de gemeenschaps- als marktversterkende rol van de VRT dient in de nieuwe beheersovereenkomst benadrukt te worden. We benutten volop het talent dat in Vlaanderen aanwezig is door verder in te zetten op media-innovatie en kiezen ervoor om de uitdagingen in het televisielandschap aan te pakken door meer te investeren in audiovisuele producties in plaats van te raken aan het kijkcomfort of de portemonnee van de kijker. Daarom kant sp.a zich bijvoorbeeld tegen een verbod op het doorspoelen van reclame bij uitgesteld televisie kijken.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Armoedebestrijding
Ongelijkheid start bij de geboorte. In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen in kansarmoede geboren. De kloof op jonge leeftijd weegt levenslang door. Investeren in de allerjongste levensfase heeft de grootste impact op het wegwerken van ongelijke kansen doorheen het leven.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Welzijns- en gezondheidszorg
Wij zijn ervan overtuigd dat de overheid de plicht heeft om zorg te garanderen aan iedereen. We breiden daarom onze sociale zekerheid uit met een recht op zorgzekerheid. Wij zorgen voor een afdwingbaar recht op de juiste zorg op het juiste moment en verzekeren een betaalbare toegang. We zorgen voor de zekerheid dat u in crisissituaties snel en eenvoudig een beroep kunt doen op de juiste zorg. We voorzien daarvoor de nodige extra investeringen: materieel en immaterieel. We ondersteunen en verbinden mensen die zorg verstrekken. We decentraliseren de uitvoering door zorgverstrekkers autonomie en vertrouwen te geven in het organiseren van een geïntegreerde zorg over alle zorg- en welzijnsgroepen heen. Mensen die ervoor kiezen om zelf zorg op te nemen voor vrienden of familie, ondersteunen we zodanig dat ze dat ook kunnen doen zonder in financiële problemen te komen. Enkel en alleen op die manier wordt sociale bescherming ook sociale zekerheid.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Privatisering van openbare diensten

Wonen
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt dat in deze nieuwe tijden voor velen alsmaar moeilijker. Voor jongeren en jonge gezinnen wordt het steeds moeilijker om een eigen appartement of huis te kopen zonder financiële hulp van de ouders. Een koppel met een gemiddeld inkomen moet tegenwoordig al acht jaar sparen om een lening voor een klein appartement te krijgen, bij een alleenstaande loopt dat op tot 14 jaar. De portefeuille van je ouders zou niet mogen bepalen of je zelf kunt kopen of huren. Dat is niet meer van deze jd. Dat de wachtlijsten voor een sociale woning ook alsmaar langer worden, duidt op een structureel probleem op de woningmarkt.
Voor meer concrete plannen: https://www.s-p-a.be/media/election19/featured/19/04/sp-aProgramma2019_yL1Lbyq.pdf

Andere thema’s die voor u van belang zijn:

Een minimumpensioen van 1.500 euro na 42 jaar werken!
Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. Vandaag is er zoveel onzekerheid over de pensioenen, dat jongeren denken dat er voor hen geen goed pensioen meer zal weggelegd zijn na een leven lang werken. Wij willen dat doemdenken doorbreken. Politiek is een kwestie van keuzes. Wel, wij kiezen ervoor om te investeren in volwaardige pensioenen.
Dat begint met een basisprincipe: elk uur werk telt. Of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, met een vast of flexibel contract zit, het maakt niet uit. Wij maken komaf met dat onderscheid uit oude jden. En nog belangrijker vinden wij: in nieuwe jden is zorgen voor iemand die je lie ebt (mantelzorg), ook werken. Elk uur werk telt voor sp.a om een volwaardig pensioen op te bouwen. op zijn 18 begint te werken, hee recht op een volwaardig pensioen op zijn werkt gedurende de loopbaan, verdient gewoon meer pensioen. Dat iseerlijk, efficiënt en transparant.
Bovendien gaan wij voluit voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen wie gewerkt hee . Dat kan wel degelijk. Op voorwaarde dat iedereen zijn steentje eerlijk bijdraagt - ook wie héél veel hee . Omdat we ervan overtuigd zijn dat diegenen die nu een pensioen hebben dat een veelvoud is van het minimumpensioen het heus wel met een klein beetje minder kunnen doen.
Tot slot is de pensioenkloof tussen man en vrouw in deze nieuwe jden totaal achterhaald. Het klassieke kostwinnersmodel - waarbij de vrouw thuis voor de kinderen zorgt en de man buitenshuis gaat werken - is niet meer van deze jd. Er zijn nieuwe gezinsvormen en andere manieren van samenleven. Niet alleen de loonkloof tussen man en vrouw, maar ook de pensioenkloof willen wij weg. Daarom maken we werk van een pensioenkloofwet, die zorgt voor gelijkheid tussen man en vrouw in de pensioenen. Ook door meer ouderschapsuren en mantelzorg - er zijn nog altijd meer vrouwen dan mannen die die zorg opnemen - mee te laten tellen voor je pensioenopbouw trekken we de pensioenen van de toekomst gelijk.

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: stemming per stemming te bekijken

Contactgegevens
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.