Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Caroline Gennez is sp.a lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. in Vlaams Brabant Zij is lid van sp.a.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Tewerkstelling

Wanneer de SP.A zijn programma kan uitvoeren, komen er, volgens het Planbureau, tussen 2020 en 2024 zo’n 80.000 jobs méér bij dan voorzien. We overtreffen dus de huidige ‘jobs, jobs, jobs’-regering. De Standaard omschreef de sp.a niet toevallig als ‘de rode jobcreator’. Bij de creatie van werkgelegenheid, onderscheiden we ons van de regeringspartijen door de eis dat die jobs ook een voldoende loon opleveren. Die zekerheid is vandaag verdwenen. Daarom trekken we het minimumloon op en verhogen we de belastingvrije som tot 1.200 euro per maand. Hierdoor vermijden we dat er mensen zijn die werken, maar toch niet rondkomen aan het eind van de maand. Dat is voor ons ontoelaatbaar. Daarnaast zorgen we ervoor dat werknemers fysiek noch mentaal overbelast raken. Het werkritme moet haalbaar zijn, op dat vlak is de slinger de voorbije jaren te ver doorgeslagen. De stijgende burn-outcijfers bewijzen dat de extreme flexibiliteit de arbeidstijd alleen maar heeft verhoogd. Er moet tijd blijven voor privé- en gezinsleven, daarom voeren we een time-outrekening in.

https://www.s-p-a.be/standpunten/werk/

Economische ontwikkeling

Wij zijn voorstander van een economie waarin de overheid ingrijpt waar de markt faalt. Door als overheid een regulerende rol op te nemen, zorgen we voor meer gelijkheid in de samenleving. Het is bewezen dat de lagere inkomens een groter deel van hun inkomen terugbrengen in de economie dan hogere inkomens die het vaker aan de economie onttrekken. Meer gelijkheid en herverdeling betekent dus meer economische groei voor de samenleving. Zorgzekerheid, lagere facturen, hogere inkomens, pensioenen, ... Socialistisch beleid is goed voor de mensen maar ook goed voor de economie: de plannen van sp.a zorgen voor extra economische groei en 80.000 extra jobs. Dit is bevestigd door het Planbureau.

https://www.s-p-a.be/artikel/concreet-en-ambitieus-renovatieplan/

Onderwijs

Ons onderwijs is nog altijd wereldtop, maar de kwaliteit daalt. Als we die kwaliteit willen verhogen, moeten we meer kinderen gelijk aan de start brengen. Dit doen we door de leerplicht te verlagen van zes (5 vanaf 2020) naar drie jaar. Zo moeten leerkrachten minder energie stoppen in het wegwerken van de leerachterstand van late instromers en stijgt de kwaliteit voor iedereen. Om de verlaging van de leerplicht naar 3 jaar te faciliteren, moeten we meer investeren in de betaalbaarheid van kinderopvang en die crèches zoveel als mogelijk onderbrengen in kleuterscholen. Hierdoor kunnen peuters namelijk makkelijker de overstap maken van de kinderopvang naar de school. Als we kinderopvang, kleuterschool en lagere school in dezelfde omgeving en als één pakket kunnen aanbieden, zorgen we voor een enorme verhoging van het opleidingsniveau in de eerste cruciale levensjaren. Daarnaast moet ook de betaalbaarheid van het onderwijs beter, zo moet er – net als in het lager onderwijs – ook een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs worden ingevoerd.

https://www.s-p-a.be/standpunten/onderwijs/

Leefmilieu (incl. klimaat, energieproductie, mobiliteit ...)

We hebben een groot renovatieplan dat ervoor zorgt dat we de Europese klimaatdoelstellingen halen door het energieverbruik van onze bevolking enorm naar beneden te halen. Dit zonder dat mensen hun spaargeld hiervoor moeten aanspreken. Als overheid pre-financieren we de renovatie en zorgen we voor de groepsaankoop en aanbesteding. Je betaalt de renovatie terug via de kosten die je bespaart op energie. Zo betaal je, zonder financieel verlies, je renovatie af. Voor ons is het belangrijk dat we iedereen mee krijgen in onze klimaatinspanningen en dat deze dan ook betaalbaar zijn voor iedereen. Zo kiezen we ervoor om de files te bestrijden door de salariswagen af te schaffen, maar wel in ruil voor extra loon. We zetten voorts in op meer openbaar vervoer. Ook in de weekends, ’s avonds en ’s nachts moeten de openbare vervoersmaatschappijen een aantrekkelijk aanbod bieden.

https://www.s-p-a.be/standpunten/klimaat/

https://www.s-p-a.be/artikel/concreet-en-ambitieus-renovatieplan/

Cultuur

Een gelijke kans om deel te nemen aan culturele activiteiten is voor sp.a een hoeksteen van het vrijetijds-, cultuur-, sport- en jeugdbeleid. Daarvoor is er meer ruimte nodig. Sportclubs, culturele verenigingen, jeugdbewegingen, ze zijn allen op zoek naar extra infrastructuur voor trainingen, repetities of activiteiten. De grote leegstand in Vlaanderen zou hiervoor ingezet kunnen worden. We brengen alle leegstaande gebouwen in kaart, maar kijken ook naar de multifunctionele mogelijkheden van bestaande zalen of pleinen in en rond scholen of andere publieke gebouwen.

Media

We zijn voorstander van een sterke openbare omroep die er voor iedereen is en waarin iedereen zich herkent. Eén van de wezenlijke taken van de openbare omroep is om aandacht te besteden aan datgene wat in een commerciële mediaomgeving minder evident aan bod komt, zoals onderzoeksjournalistiek, berichtgeving over kleinere sporten en kunst. Ook lokaal en regionaal nieuws, dat dichtbij de mensen staat, is erg belangrijk. Voor de krantenjournalisten ijveren we voor correcte arbeidsvoorwaarden, met name door het sociaal charter van de audiovisuele sector uit te breiden naar de geschreven pers. Naast de traditionele media, heb je uiteraard ook de nieuwe media. Mensen staan tegenwoordig op en gaan slapen met Facebook, Instagram of YouTube. Het zijn nieuwe ontmoetingsplaatsen geworden, maar vaak nog zonder duidelijke omgangsvormen en fatsoensnormen. Zowel onder elkaar, als van aanbieder tot consument. Zo zijn wij gekant tegen het ongeoorloofd verwerven, doorgeven of verkopen van persoonlijke gegevens of het ondoorzichtig bijhouden ervan. De privacy van de consument moet beter beschermd worden.

Armoedebestrijding

Om de armoede te bestrijden hebben we zeer concrete maatregelen die de betaalbaarheid voor elke burger onmiddellijk verhogen. Zo verlagen we de huurwaarborg van 3 naar 2 maanden huur en de btw op elektriciteit van 21 naar 6%. We verhogen de belastingvrije som naar 1.200 euro per maand en we verhogen het minimumloon naar 1.600 euro per maand. Deze maatregelen samen met de verlaging van de kost voor kinderopvang, introductie van een maximumfactuur in het secundair onderwijs en het bouwen van extra sociale woningen, zal een zeer belangrijke invloed hebben op de betaalbaarheid van het leven. Tot slot garanderen we, voor ieder die een loopbaan van 42 jaar achter de rug heeft, een minimumpensioen van 1.500 euro.

https://www.s-p-a.be/standpunten/pensioenen/

https://www.s-p-a.be/standpunten/armoede/

Welzijns- en gezondheidszorg

Als sp.a willen wij iedere Vlaming de zekerheid bieden dat wanneer zij zorg nodig hebben, ze die snel en tegen een betaalbare prijs kunnen vinden. Daarom willen wij investeren in het wegwerken van de wachtlijsten in Welzijn. Minstens 5.300 jongeren wachten op hulp, 12.500 senioren ontvangen niet de zorg waar ze recht op hebben, en 15.000 personen met een handicap wachten op een zorgbudget. In één van de meest welvarende regio’s ter wereld is dat een schande. Vandaar dat wij 1,6 miljard euro voorzien waarmee we al deze tekorten wegwerken en tegen 2024 een open-end financiering in de zorg realiseren. Iedereen vindt het normaal dat wanneer er meer leerlingen zijn, dat we meer scholen bouwen. Waarom zouden we dan, wanneer er meer vraag naar zorg is, niet investeren in dat aanbod? Tot slot is het verlenen van zorg voor sp.a geen product waarop je winst maakt, we nemen dan ook maatregelen om het winststreven aan banden te leggen.

https://www.s-p-a.be/standpunten/zorg/

Privatisering van openbare diensten

Wij zijn tegen de privatisering van openbare diensten. Of het nu gaat om privatisering van openbaar vervoer, onderwijs of zorg.

Wonen

Voor dit thema kunnen we een onderscheid maken tussen eigenaars en huurders. Voor eigenaars willen we de enorm hoge aankoopprijs van een huis verlagen. Dit doen we door de registratiebelasting op de eerste en eigen woning te schrappen. Deze komt neer op 10% van uw aankoopprijs. We maken een woning van 250.000 euro dus 25.000 euro goedkoper door deze belasting te schrappen. Om dit te betalen schrappen we de woonbonus voor nieuwe contracten. De registratiekost verdien je via het fiscale voordeel van de woonbonus pas na minstens 20 jaar terug. Gezien de stijgende woonmobiliteit van onze bevolking, kan je dan beter inzetten op een lagere aankoopprijs. Ook voor de huurders is een ingreep noodzakelijk. De prijzen op de private huurmarkt swingen al enige jaren de pan uit. Voor de lage inkomens willen we de sociale huurmarkt de komende 15 jaar uitbreiden met 100.000 sociale woningen. Die sociale doelgroep huurt vandaag in vaak slechte woonomstandigheden noodgedwongen op de private huurmarkt aan prijzen die veel hoger liggen dan op de sociale huurmarkt, we spreken over een gemiddelde prijskloof van 3.000 euro op jaarbasis. Door de sociale huurmarkt uit te breiden, zullen de huurprijzen voor de middeninkomens op de private markt dalen. Door prijsafspraken te maken met verhuurders, willen we die prijzen in de privé nog meer begrenzen. Op deze manier zorgen we voor meer woonzekerheid voor alle huurders.

https://www.s-p-a.be/standpunten/wonen/

Andere thema’s die voor u van belang zijn

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)
Eventueel commentaar: ….