deja X signatures exigences 1

al X handtekeningen 2

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Een dikke week voor het einde van zijn mandaat bestempelt president Trump Cuba als een terreurstaat. En hij zet het land prompt op de lijst van de schurkenstaten. Daardoor kleven de VS Cuba een zeer negatief etiket op en zetten ze het land in een hoek waar de Cubanen niet horen en wensen te zitten. De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba veroordeelt met klem deze agressieve maatregel.

In de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ‘heeft de Cubaanse overheid gedurende decennia onderdak, voedsel en medische zorg geboden aan moordenaars, bommenwerpers en kapers’. Nochtans is het duidelijk dat het besluit eerder politiek is gemotiveerd.
In 2015 werd Cuba onder
president Obama juist verwijderd van de terrorismelijst, waar de VS ook Iran, Noord-Korea en Syrië op plaatsen. Daarmee werden de betrekkingen tussen de twee landen genormaliseerd en werd het onder meer mogelijk voor Cuba om bankactiviteiten te ontplooien in de VS. Op kleine schaal kwam er handel tussen de twee landen op gang.

Sindsdien heeft president Trump trouwens alle versoepelingen van zijn voorganger Obama teruggeschroefd en de blokkade tegen Cuba nog meer aangescherpt dan ze al was voor Obama. Het terugplaatsen op de terrorismelijst wordt door diplomaten gezien als laatste stap om de erfenis van Obama's koers uit te wissen en de nalatenschap van Trumps hardere buitenlandbeleid veilig te stellen. Het terrorismelabel is dan ook het schandelijk en vooral niet correct sluitstuk van vier jaar oplopende sancties door de Trump-administratie opgelegd aan Cuba. Cuba wordt vandaag geloofd voor zijn unieke bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen covid-19. Net als België telt Cuba slechts 11 miljoen inwoners en toch zijn de Cubaanse medische brigades het voorbije jaar in meer dan 30 landen actief geweest met 3700 artsen en verpleegkundigen: Van Jamaica tot Angola en Indonesië en zelfs Italië konden op hun concrete inzet rekenen. Is dat terrorisme volgens Trump en Pompeo?

De nieuwe VS president Biden kan deze beslissing ongedaan maken, maar hij krijgt door die kwaadaardige beslissing van Trump wel een extra obstakel voor de voeten geworpen. De Democraat wil naar verluid het beleid van dooi van Obama voortzetten, de banden met Havana normaliseren en een nieuwe relatie met Cuba opbouwen. Dat Trump nu op de lijst van schurkenstaten zet, maakt het Biden zeker niet gemakkelijker en kan een snelle bijsturing van de politiek tegenover Cuba bemoeilijken.

In Havana is de Amerikaanse stap met hoon ontvangen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt de veroordeling een "hypocriete en cynische kwalificatie, ingegeven door politiek opportunisme". De Cubaanse staatsmedia noemen de VS zelf ’de grootste terrorist van de wereld. De inval in Irak is daar een voorbeeld van. Het staat vast dat het Cuba-beleid van de VS een ware terreur voor het eiland was en is. Sinds 1960 steunden, betaalden en trainden de VS-regeringen terreurgroepen met als balans in Cuba 3.478 doden en 2.099 gewonden met een blijvende beperking. Nog steeds legt de VS Cuba de langste economische en financiële blokkade in de menselijke geschiedenis op. Dit is in strijd met het internationaal recht en wordt jaarlijks quasi-unaniem veroordeeld door de Verenigde Naties.

De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade zal Sophie Wilmès, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, hierover interpelleren.

Le président Trump a qualifié Cuba « d’État terroriste ».
Une bonne semaine avant la fin de son mandat, le président Trump a qualifié Cuba « d’État terroriste ». Selon le secrétaire d'État Mike Pompeo, "le gouvernement cubain fournit depuis des décennies des abris, de la nourriture et des soins médicaux à des meurtriers et pirates de l'air. Il est clair que cette décision est plutôt motivée par des raisons politiques. La Coordination pour la levée du blocus contre Cuba condamne énergiquement cette mesure !

En 2015, sous la présidence d'Obama, Cuba a été retirée de la liste du terrorisme, sur laquelle les États-Unis placent également l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. Cette normalisation des relations entre les deux pays a notamment permis à Cuba d’effectuer des activités bancaires aux États-Unis. Les échanges entre les deux pays ont commencé à petite échelle.

Depuis lors, le président Trump a réduit tous les assouplissements de son prédécesseur et resserré encore plus le blocus. Le retour sur la liste du terrorisme est, considéré par les diplomates comme la dernière étape pour effacer l'héritage de la ligne de conduite d'Obama et garantir l'héritage de la politique étrangère plus dure de Trump. L'étiquette de terrorisme est donc la honte qui couronne quatre années d'escalade des sanctions imposées à Cuba par l'administration Trump.

Le nouveau président américain Biden pourrait être en mesure de renverser cette décision, mais il sera confronté à un obstacle supplémentaire en raison de la dernière convulsion de Trump. Le démocrate veut poursuivre la politique de dégel d'Obama, normaliser les liens avec La Havane et construire une nouvelle relation avec Cuba.

À La Havane, l'initiative américaine a été accueillie sous les railleries. Le ministre des affaires étrangères qualifie cette condamnation de "qualification hypocrite et cynique, motivée par l'opportunisme politique". Les médias d'État cubains qualifient les États-Unis de "plus grand terroriste du monde". Cuba elle-même a été victime du terrorisme américain pendant des décennies. Depuis 1960, des groupes terroristes soutenus et payés par les gouvernements américains et formés sur le sol américain ont causé 3 478 morts et 2 099 blessures permanentes. Les Etats-Unis imposent toujours le plus long blocus économique et financier de l'histoire de l'humanité à Cuba. Ce qui est contraire au droit international.

La Coordination pour la levée du blocus interrogera ministre Sophie Wilmès à ce sujet.