WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Oorzaken van de klimaatcrisis


De fundamentele oorzaak ligt volgens ons in de ongebreidelde winsthonger van het kapitalisme dat steeds meer economische “groei” en consumptie vereist. Ondanks technologische efficiëntieverbeteringen, blijft de totale milieudruk stijgen.

Dit economisch systeem vereist een continue groei van het BNP. Zaken zoals rampen, ongelukken, transport van garnalen naar China om ze te laten pellen enz. doen allemaal het BNP groeien. Deze oneconomische groei is een congenitale en ongeneeslijke ziekte van het systeem.

Sociale gevolgen van de klimaatopwarming
Naast de goed gekende gevolgen, zoals aantasting van de biodiversiteit willen wij de sociale gevolgen van de klimaatopwarming benadrukken.
Niet alleen in het Zuiden (verwoestijning, overstromingen …) maar ook bij ons worden de zwaksten en de minst bedeelden de grootste slachtoffers.
Bejaarden en jonge kinderen lijden het meest onder de frequentere hittegolven en de daaraan gekoppelde hoge ozonconcentraties..

Wat te doen?
Wij zijn realistisch genoeg om te beseffen dat een fundamentele verandering van het economisch systeem, het overschakelen op een ecologische economie (die o.i. niet te verzoenen is met het kapitalistisch systeem) niet op korte termijn zal gebeuren.

Dit belet niet dat er binnen het bestaande bestel een reeks zinvolle maatregelen kunnen genomen worden.

Een campagne voor individuele gedragsverandering zoals de milieubeweging voert verdient alle steun. Dit zal echter niet volstaan.

Als politieke beweging spitsen wij ons toe op de maatregelen die onze regeringen zouden moeten nemen.

Het overheidsbeleid zou meer en anders dan nu het geval is, energiebesparing en alternatieve energieproductie moeten aanmoedigen.

Inzake energiebesparing moet het huidig beleid hervormd worden. Fiscale stimuli voor bvb. isolatie van woningen komen grotendeels de mensen ten goede die het niet nodig hebben, terwijl het de minst bedeelden die het meeste steun nodig hebben niet bereikt (Mattheus effect). Het belastinggeld kan beter besteed worden aan rechtstreekse subsidies of prefinanciering van isolatie van woningen of vervanging van energievretende oude toestellen, in de eerste plaats voor de laagste inkomenscategorieën. Bij nieuwe sociale woningen mogen alleen passieve gebouwen neergezet worden.

De overheid zou duurzaamheid in de productnormen moeten opleggen in de strijd tegen de wegwerpmaatschappij.

Daarnaast moet de overheid massaal investeren in goedkoop, efficiënt en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Wegvervoer en luchtvaart moeten sterk ontmoedigd worden.

Alternatieve (milieuvriendelijke) energieproductie d.m.v. zonnepanelen, windenergie, warmtekrachtkoppeling moet krachtig ondersteund worden. Ook moet wetenschappelijk onderzoek naar deze energieproductie prioritair ondersteund worden.

Valse oplossingen moeten vermeden worden.
Kernenergie biedt geen soelaas: Niet alleen is er geen goeie oplossing voor het kernafval en is er aan het huidig tempo maar voldoende uranium voor de volgende …jaar, daarnaast zijn er minder gekende nadelen zoals de gigantische milieuvernietiging bij de ontginning met grote nadelen voor de omwonenden (meestal inheemse volkeren). Minder bekend is dat de CO2 uitstoot van de kernenergie, wanneer alle stadia van de productie in rekening gebracht worden, niet minder is dan bij elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen via een moderne warmtekrachtkoppelingsintallatie.
Wij gaan dus voluit voor het behoud van de kernuitstap.

Ethanol als biobrandstof wordt vaak geproduceerd op basis van voedsel (graan, maïs) dat aldus duurder wordt, tot onbetaalbaar voor de minst begoeden. De Zwitserse auteur Jean Ziegler noemt dit een misdaad tegen de mensheid.

En tenslotte: onze regering moet afstappen van het BNP als maatstaf van economische groei en overstappen op indexen van maatschappelijke ontwikkeling, die rekening houden met ecologische duurzaamheid, menselijke ontwikkeling en subjectief welzijn.


Arbeid vs. Milieu?
Door milieuvernietigende productie terug te schroeven of niet op te starten, sneuvelen ongetwijfeld jobs.

Voor de werknemers die aldus hun job verliezen is dit een pijnlijke zaak, waarover zeker niet geringschattend mag gedaan worden. Het verlies dat mensen aldus lijden moet volledig gecompenseerd worden door te putten uit de ruime winsten die de werkgevers in deze industrietakken geboekt hebben en door degelijke maatschappelijke opvang.

In zijn geheel genomen is een milieuvriendelijke productie echter niet nadelig voor de globale tewerkstelling. Zowel de OESO als het Europees Vakverbond hebben becijferd dat een milieuvriendelijk beleid een aanzienlijke toename van het aantal arbeidsplaatsen met zich meebrengt.

Goedgekeurd op de Stuurgroep vergadering van 13.11.07