WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

1.Inleiding.
Het globaliserende dominante wereldsysteem heeft meer dan ooit oorlog, honger, afdankingen, onderdrukking en de complete vernietiging van het eigen milieu als gevolg.


De hedendaagse bezits- en productieverhoudingen leiden –zoals historisch meestal het geval is geweest- tot een steeds extremer wordende tweedeling. Dit geeft aanleiding tot uitbuiting van de enen door de anderen. Waar dit in de vorige eeuw scherp afgelijnd was wordt dit nu onduidelijker, ingewikkelder en moeilijker waarneembaar, maar tegelijkertijd ook extremer.
In België en Vlaanderen wordt het verzet tegen deze toestand weinig politiek vertaald. De neoliberale golf wordt niet gestopt.
Met een nieuwe politieke beweging willen wij bouwen aan het zichtbaar maken van het verzet in de politieke arena.
2.Doel en Identiteit:
a. de beweging streeft naar een samenleving waarin de economische uitbuiting van de mens door de mens, elke sociale, etnische en seksuele discriminatie, elke politieke onderdrukking en elke culturele vervreemding uitgebannen zijn, die radicaal democratisch is en waarin de mens in evenwicht met de natuur leeft. Dit alles veronderstelt de collectieve eigendom van productiemiddelen in democratisch beheer..
b.Zij vindt haar inspiratie in de lange en rijke traditie van de emancipatorische strijd van de arbeidersbeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging, de milieubeweging en andere emancipatorische bewegingen, zowel als in de meer recente ecologische en democratische globaliseringsbewegingen.
c.De beweging strijdt voor concrete maatregelen die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren door o.a. de sociale ongelijkheid te verminderen, de aantasting van het leefmilieu tegen te gaan, de tewerkstelling kwantitatief en kwalitatief te verbeteren, de openbare diensten uit te bouwen, de gezondheid te verbeteren. Zij zal een concreet politiek programma uitwerken. Zij zal streven naar impact op de politieke besluitvorming
3.Werking
a.de beweging zal haar actie baseren op degelijke analyses van de maatschappelijke realiteit
b.de actie van de beweging kan de meeste diverse vormen aannemen: informatie- en vorming, petities, betogingen, tussenkomen in electorale processen enz.
c.de activiteiten van de beweging zijn in principe open
d.zij zal er steeds van uit gaan dat zij niet de waarheid in pacht heeft
e.om haar doelen te bereiken,werkt de beweging samen werken met andere democratische organisaties. De leden van de beweging die een politiek mandaat vervullen, werken de nodige samenwerkingsverbanden uit met de actiebewegingen en vertolken hun stem
f.de beweging zet zich af tegen de huidige manier van politiek bedrijven
g.zij zal steeds voor ogen houden dat de doelstellingen die zij nastreeft belangrijker zijn dan de organisatie (geen organisatiechauvinisme).

4.Structuren(1)
a.ieder die de uitgangspunten van de beweging onderschrijft en een financiële bijdrage betaalt kan lid worden van de beweging. Leden van alle democratische partijen en bewegingen kunnen (gelijktijdig) lid zijn van de beweging.
b. de hoogste beslissingsbevoegdheid van de beweging ligt bij het congres.(2)
c.het congres verkiest een stuurgroep,(3) die open is voor alle leden en die instaat voor het dagelijks beleid van de beweging
d.de stuurgroep verdeelt de taken (vb. coördinator, penningmeester, enz.) onder zijn leden. De uitvoerende mandaten zijn niet verenigbaar met bestuursfuncties in politieke partijen, noch met mandaten in verkozen lichamen op gelijklopend niveau.(4) Zij zullen in duur beperkt worden en kunnen tussentijds beëindigd worden volgens nader te bepalen modaliteiten
e.de beweging kan locale- en/of themagroepen oprichten. Deze groepen kunnen niet namens de gehele beweging optreden, tenzij met goedkeuring van de stuurgroep of het congres.
Het gaat hier om grote lijnen en voorlopige structuren.

Voetnoten
(1)Eenmaal gesticht zal de beweging haar statuten verder uitwerken.
(2) Tot nader order staat het congres gelijk aan de algemene ledenvergadering.
(3) De trefdag van 13 december verkiest een voorlopige stuurgroep die de ledenwerving organiseert en zo snel mogelijk een heus oprichtingscongres opricht.
(4) Een bestuurlid van een locale afdeling van een politieke partij of een gemeenteraadslid kan geen uitvoerend mandaat op locaal niveau in de beweging bekleden maar wel op provinciaal op Vlaams niveau.