WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Dit reglement omvat de interne werkingsafspraken van de Stuurgroep, de praktische uitvoering van de discretieplicht, spelregels voor de interne communicatie en nadere toelichting bij de statutaire bepaling dat het lidmaatschap ten persoonlijke titel is en de modaliteiten inzake de vergoeding van onkosten van de leden. Deze laatste toelichting werd onlangs toegevoegd op de vergadering van onze Stuurgroep op 8 februari 2014. Hieronder vind u de nieuwe versie.

 

Huishoudelijk Reglement van LEF (22.5.20)

1. Interne werkingsafspraken van de Stuurgroep
1.1 beslissingen worden zoveel mogelijk bij consensus genomen. Waar stemmingen nodig zijn, worden voorstellen aanvaard bij gewone meerderheid (meer dan de helft van de aanwezigen)
1.2 alle leden mogen (niet stemgerechtigd) de vergaderingen van de Stuurgroep (SG) bijwonen.
1.3 een niet-lid kan, als genodigde van een lid, éénmalig de vergadering als waarnemer bijwonen
1.4 de vergaderingen van LEF gaan door in rookvrije ruimtes. Waar mogelijk worden (rook)pauzes voorzien in een ander lokaal;
1.5 bij het begin van elke vergadering wordt een voorzitter aangeduid;
1.6 bij het begin van elke vergadering wordt een verslagschrijver aangeduid. . Het verslag bevat de lijst van aanwezigen, de verontschuldigingen, de genomen beslissingen en de datum van de volgende vergadering De verslagschrijver verbindt er zich toe het verslag binnen de week aan de leden over te maken;
1.7 de Coördinator stuurt binnen de 48 u na ontvangst van de e-mail versie een print-out van het verslag per post naar de leden die geen e-mail adres hebben.

2. Praktische uitvoering discretieplicht (uitvoering van punt 4 c van de statuten)
2.1 lid worden van LEF houdt in dat je naam bekend mag gemaakt worden aan andere leden;
2.2 leden delen hun post en eventueel e-mail adres en telefoonnummers mee aan de Secretaris en/of Coördinator.
2.3 deze gegevens kunnen enkel mits uitdrukkelijk akkoord van het betrokken lid, geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden aan andere leden
2.4 het feit dat iemand lid is kan enkel met het akkoord van de betrokkene aan buitenstaanders medegedeeld worden(“outen”), volgens af te spreken modaliteiten
2.5 de coördinaten van de leden die zich “outen” worden enkel met het akkoord van betrokkene aan derden medegedeeld, volgens af te spreken modaliteiten.

3. Spelregels voor de interne communicatie.
Leden kunnen kiezen tusssen twee communicatieniveau's

3.1. Leden in Communicatie niveau 1: krijgen naast een maandelijks verslag van de vergadering, de uitnodiging voor de vergaderingen van de Stuurgroep en tussen door eventuele andere berichten per e-mail
3.2. Leden in Communicatie niveau 2. krijgen maandelijkse verslagen en de uitnodigingen voor vergaderingen per e-mail of bij ontstentenis van e-mail adres, met de post

4. Nadere toelichting bij art. 4 a van de statuten “lidmaatschap is ten persoonlijke titel”
4.1. de leden nemen deel aan de activiteiten van de beweging zonder mandaat van andere organisaties waarvan zij lid zijn;
4.2. leden van LEF zijn actief in andere organisaties volgen de regels van die organisaties en krijgen van LEF geen richtlijnen over hun optreden in die organisaties, en moeten zich voor hun optreden tegenover LEF niet verantwoorden
4.3. de bepalingen in 4.2 gelden niet voor leden van LEF die de beweging vertegenwoordigen in samenwerkingsverbanden

5. Vergoeding van onkosten van de leden

Kunnen op aanvraag vergoed worden:

5.1 verplaatsingsonkosten voor deelname aan activiteiten van LEF. Deze verplaatsingen gebeuren bij voorkeur met het openbaar vervoer, indien nodig met de wagen met kilometervergoeding volgens de tarieven die toegepast worden bij de ambtenaren.
5.2 verplaatsingsonkosten voor deelname aan activiteiten in opdracht van LEF, mits zichtbaarheid van LEF verzorgd wordt
5. 3 andere onkosten mits voorafgaande toelating van de Stuurgroep